NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Uitspraak over online terhandstelling voorwaarden in offline contract

Uitspraak over online terhandstelling voorwaarden in offline contract


De vraag die onder de samenvatting bij deze uitspraak staat is: "Kan een fysiotherapeut (eenmanszaak) gehouden worden aan de door de ziektekostenverzekeraar in de algemene voorwaarden voorgeschreven kwaliteitseisen voor de fysiotherapiepraktijk?"

De rechtbank van Zutphen vindt van wel, maar ik vind van niet. Waar gaat het in het kort om?
Tussen partijen is een overeenkomst tot stand gekomen, genaamd “Overeenkomst Fysiotherapie 2009” (productie 1 bij de dagvaarding). Het betreft een, in mijn woorden, offline getekend contract. De overeenkomst bestaat uit een persoonsgebonden deel (deel I), het algemene deel (deel II), de algemene leveringsvoorwaarden paramedische zorg 2009 en de volgende bijlagen:
- Beheersmodel Paramedische Zorg 2009;
- Declaratieprotocol Paramedische Zorg 2009. (…)”.

Cruciaal daarbij is het volgende. In de overeenkomst staat vermeld: “(Deel II en bijlagen zijn niet inbegrepen, maar te raadplegen op www.[naam].nl)” en “De contractant (…) en de zorgverzekeraar (…) verklaren kennis genomen te hebben van de inhoud van de onder C. genoemde overeenkomst (inclusief bijlagen) en ermee in te stemmen dat deze overeenkomst de contractuele verhouding tussen partijen beheerst.”.

 

De rechtbank overweegt op dit punt het volgende: “allereerst dient te worden beoordeeld of de algemene voorwaarden en het beheersmodel onderdeel vormen van de overeenkomst van partijen. Vast staat dat in de tekst van de overeenkomst (…) de toepasselijkheid van deze bepalingen wel is opgenomen als onderdeel van de overeenkomst. [gedaagde] stelt terecht aan de orde dat de bepalingen hem niet ter hand zijn gesteld. Dit verweer neemt niet weg dat de bepalingen wel overeengekomen zijn. Het zou, gelet op de tekst van artikel 6:233 en 6:234 BW, onder omstandigheden wel een grond kunnen zijn voor vernietiging van bepaalde bedingen uit de algemene voorwaarden. Hiervoor is echter in het onderhavige geval geen aanleiding. Weliswaar zijn de voorwaarden niet ter hand gesteld, ze zijn wel op elektronische wijze beschikbaar gesteld, via de vermelding van de website. Hiermee is aan [gedaagde] een redelijke mogelijkheid geboden van de inhoud kennis te nemen. Dat [gedaagde], zoals hij aangeeft, zich niet verdiept heeft in de voorwaarden omdat hij er van uit ging dat het contract hetzelfde zou zijn als bij voorgaande jaren, is een omstandigheid die niet aan [naam] tegengeworpen kan worden, nog daargelaten dat volgens [naam] dergelijke voorwaarden ook op eerdere overeenkomsten van partijen toepasselijk waren. Het is de eigen verantwoordelijkheid van [gedaagde] om, alvorens de overeenkomst te tekenen en aan [naam] te retourneren zich te vergewissen van de inhoud van hetgeen hij tekent. Dit geldt temeer, nu in de tekst van de overeenkomst expliciet de verwijzing naar de voorwaarden is opgenomen en daarnaast een verklaring van bekendheid daarmee wordt ondertekend.”

Ik ben het niet met deze overwegingen eens. Ten eerste, als – zoals de rechtbank vaststelt – vast staat dat de voorwaarden níet ter hand zijn gesteld, kan wat mij betreft reeds daarom al de conclusie worden getrokken dat de voorwaarden niet toepasselijk zijn. Bovendien geldt dat in 2009 (ten tijde van het sluiten van de overeenkomst), de wet niet voorzag in de mogelijkheid om bij een offline overeenkomst te volstaan met een online terhandstelling van de voorwaarden. Tegenwoordig kan dat wel, maar dan geldt de eis van uitdrukkelijke instemming. Die instemming wordt door de rechtbank niet benoemd. Bovendien heeft de Hoge Raad bepaald dat bij een online terhandstelling, er een directe link naar de voorwaarden moet worden opgenomen. Je kunt dus in beginsel niet volstaan met een verwijzing naar de homepage. Dat lijkt hier wel het geval te zijn. Tenslotte ben ik het oneens met de rechtbank dat het risico om je 'te vergewissen van de inhoud' bij de fysiotherapeut wordt gelegd. De ratio van de terhandstellingsplicht is nu juist om een correctie (juist bij eenmanszaken!) aan te brengen op de snelle gebondenheid aan voorwaarden, ook als je de inhoud ervan niet kende.

Ik voorzie daarom goede kansen op dit punt voor de betreffende fysiotherapeut in hoger beroep.

 

Lees hier de uitspraak.

 

BRON: rechtspraak.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

REACTIES (3)

Frank Jaspers donderdag 29 november 2012 10:35

De verklaring kennis genomen te hebben is een verklaringsfictie waarmee kennelijk wordt beoogd de bewijslast van de overhandiging van Deel II en bijlagen om te draaien. En dat levert volgens mij een onredelijk bezwarende bepaling op.

Arno Lodder donderdag 29 november 2012 21:07

Je laatste punt ben ik het mee eens. Wat betreft de ter hand stelling volg jij de letter van de toenmalige wet, terwijl ik graag de geest zoals door de bekende Haarlemse uitspraak verwoord is volg. De opmerking van HR over precieze aanduiding vind ik nogal oubollig, indien er op een site direct en rechtstreeks de voorwaarden (of in voorkomende gevallen de AV) zijn te vinden moet dat in de huidige informatiemaatschappij volstaan.

John Broersma maandag 3 december 2012 15:04

Ik denk dat het ietsje ingewikkelder ligt.
Nu heb ik nog gestudeerd in de tijd vóór het huidige BW, maar veel ervan is een hercodificatie van het eerder bestaande recht.

In de jurisprudentie destijds, is ook aandacht gegeven, ook in andere gevallen dan consumentenrecht, aan de - ongelijke -machtsposities van partijen.
Uitvloeisel daarvan was, afhankelijk van omstandigheden, een mededelingsplicht.

Als de situatie in deze casus zo is, dat de desbetreffende bepaling voor de zorgverlener nadeliger consequenties had, dan de vroegere bepaling, voldoet een simpele verwijzing niet, maar, zeker gezien de al langer bestaande rechtsverhouding, paste het de zorgverlener de mate van de wijzigingen aan te geven.
Dit kon vrroeger gevat worden onder "Goede Trouw", "Undue Influense", en nu "Redelijkheid en billijkheid bij de tenuitvoerlegging van de overeenkomst", als ik me niet vergis (?)

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.