NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Spamboete van 15.000 euro ‘onaanvaardbaar resultaat’

Spamboete van 15.000 euro ‘onaanvaardbaar resultaat’

De kantonrechter van de rechtbank Rotterdam wees afgelopen maandag een interessant, maar wat mij betreft ietwat teleurstellend vonnis over een contractueel overeengekomen spamboete.

De zaak betreft enerzijds mevrouw Pizarro, die onder de naam La Belle feesten organiseert en anderzijds Gay Group B.V., dat een online platform voor homoseksuelen exploiteert onder de naam Gay.nl.

Eind vorig jaar maakte Pizarro een account aan op Gay.nl en gebruikte die account om aan 378 gebruikers van Gay.nl een uitnodiging te sturen voor een ‘Gay-minded dance event’. Dit is in strijd met de algemene voorwaarden van Gay.nl, die bepalen dat het verzenden van ongevraagde commerciële communicatie via het platform niet toegestaan is op straffe van een direct opeisbare boete van € 500,- per bericht.

Kort na de verzonden berichten blokkeert Gay.nl dan ook het account van Pizarro en stuurt een schikkingsvoorstel tot betaling van een bedrag van € 5.000,- voor het verzenden van de ongevraagde berichten. Pizarro gaat niet in op dit voorstel, maar maakt in plaats daarvan een nieuwe account aan onder een iets gewijzigde naam en verzendt nog eens 20 uitnodigingen.

Gay.nl stapt daarop naar de kantonrechter en eist betaling van een (gematigde) boete op basis van haar algemene voorwaarden. Pizarro komt met een tweetal verweren, die ik hieronder kort zal bespreken.

Boeteclausule is onredelijk bezwarend

Ten eerste stelt Pizarro dat de boeteclausule onredelijk bezwarend is. Als een beding in algemene voorwaarden in de gegeven omstandigheden onredelijk bezwarend is voor de wederpartij, is dat beding vernietigbaar (6:233 sub a BW). De rechter gaat hier echter niet in mee:

“Pizarro heeft zich uit eigen beweging aangemeld op de site en is daartoe op geen enkele wijze verplicht. Zonder nadere onderbouwing valt niet in te zien waarom een extra bescherming van de potentiële gebruikers door tussenkomst van een belangenorganisatie nodig is. De hoogte van de boete van € 500,- per overtreding is naar het oordeel van de kantonrechter, in het licht van het onweersproken belang van Gay Group - het beschermen van de gebruikers van de website tegen spam en het voorkomend at misbruik wordt gemaakt van de populariteit en het grote gebruikersbestand van de website - niet buitenproportioneel.”

Pizarro stelt nog dat Gay.nl uitdrukkelijk vooraf op de boeteclausule had moeten wijzen omdat deze anders mogelijk over het hoofd gezien kan worden. Ook hierin gaat de rechter, mijns inziens volledig terecht, niet mee, omdat voor een dergelijke extra waarschuwingsplicht in de wet geen aanknopingspunt te vinden is.

Beroep is naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar

Ten tweede beroept Pizarro zich op artikel 6:248 lid 2 BW. Dit artikel brengt mee dat een afspraak tussen partijen niet van toepassing is voor zover dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Bij toetsing van een beroep op dit artikel dient de rechter extra terughoudend te zijn, omdat daarmee afgeweken wordt van wat partijen uitdrukkelijk afgesproken hebben.

Omdat Pizarro geen aanvullende omstandigheden heeft aangetoond die het boetebeding onaanvaardbaar maken, wijst de rechter ook dit verweer af. Daarbij wordt nog eens herinnerd aan het feit dat Pizarro ook nadat haar account was geblokkeerd en Gay.nl had gewezen op de boeteclausule nog ongevraagde berichten heeft verzonden naar gebruikers van Gay.nl.

Matiging van de boete

Vast staat dan dat Pizarro met het verzenden van 398 berichten in strijd heeft gehandeld met de algemene voorwaarden van Gay.nl. In totaal zou de boete € 199.000,- bedragen, maar Gay.nl heeft ervoor gekozen om slechts € 15.000,- te vorderen omdat het haar naar eigen zeggen meer gaat om de preventieve werking van de boete. Met dat laatste lijkt Gay.nl zich enigszins in de voet te hebben geschoten. De rechter gaat namelijk nog verder met het matigen van de boete en wijst slechts een bedrag van € 5.000,- toe. Dit baseert zij op het feit dat de financiële armslag van Pizarro beperkt is, zodat de preventieve werking ook met een boete van € 5.000,- ook bereikt zal worden.

Persoonlijk vind ik deze uitkomst moeilijk te accepteren. Pizarro mag dan zeer beperkte financiële armslag hebben, zij heeft wel bewust het risico gelopen dat Gay.nl aanspraak zou maken op de boete. De bepaling in de algemene voorwaarden is helder geformuleerd en voor zover ik uit het vonnis kan opmaken zijn de algemene voorwaarden op de juiste manier ter kennis van Pizarro gebracht.

Zelfs als Pizarro de algemene voorwaarden niet heeft doorgenomen en dus niet op de hoogte was van de boeteclausule - hetgeen overigens voor haar eigen risico dient te komen - wist zij in ieder geval heel goed hoe de vork in de steel zat op het moment dat de laatste 20 berichten werden verstuurd. Gay.nl had toen immers de account al geblokkeerd en een voorstel gedaan om tot een schikking te komen m.b.t. de boete voor de eerste 378 berichten. Toen Pizarro onder een licht gewijzigde naam een nieuwe account opende, niet inging op het voorstel van Gay.nl en doorging met het verzenden van ongevraagde berichten heeft zij wat mij betreft alle aanspraak op matiging voor in ieder geval die laatste 20 berichten verspeeld. Een boete van € 10.000,- lijkt me dan ook op zijn minst gerechtvaardigd.

BRON: itenrecht.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.