NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Rechterlijke bevoegdheid bij grensoverschrijdend online auteursrechtinbreuk

Rechterlijke bevoegdheid bij grensoverschrijdend online auteursrechtinbreuk

Het Europese Hof van Justitie heeft onlangs prejudiciële vragen beantwoord over de bevoegdheid van de rechter met betrekking tot online auteursrechtinbreuken.

Het geschil ontstond tussen de in Frankrijk wonende P. Pinckney en de in Oostenrijk gevestigde onderneming KDG Mediatech AG. Pinckey is auteursrechthebbende van twaalf opgenomen nummers. De nummers waren zonder zijn toestemming gekopieerd op een in Oostenrijk door Mediatech geperste compact disc (cd) en vervolgens door Britse ondernemingen te koop aangeboden via verschillende websites. Pinckey kon deze websites vanuit zijn woning in Frankrijk raadplegen en hij was daarom van mening dat de Franse rechter bevoegd was. Volgens Mediatech was de Franse rechter niet bevoegd, omdat de plaats waar de schade is ingetreden niet in Frankrijk is, maar het Verenigd Koninkrijk, aangezien daar de fout is begaan.

In cassatie heeft de Cour de cassation de behandeling van de zaak geschorst en de volgende prejudiciële vragen aan het EHvJ voorgelegd:

"1)      Moet artikel 5, punt 3, van [de] verordening [...] aldus worden uitgelegd dat in geval van een beweerde schending van de aan het auteursrecht verbonden vermogensrechten door op internet geplaatste content,

–        de persoon die zich gelaedeerd acht, bij de gerechten van elke lidstaat op het grondgebied waarvan een op internet geplaatste content toegankelijk is of is geweest, een vordering kan instellen tot vergoeding van de schade die is veroorzaakt op het grondgebied van de lidstaat van het aangezochte gerecht,

of

–        moet deze content bovendien bestemd zijn of zijn geweest voor het op het grondgebied van die lidstaat gevestigde publiek, of moet er sprake zijn van een ander aanknopingspunt?

2)      Moet de eerste vraag op dezelfde wijze worden beantwoord wanneer de beweerde schending van de aan het auteursrecht verbonden vermogensrechten niet voortvloeit uit het feit dat content in gedematerialiseerde vorm op internet werd geplaatst, maar, zoals in casu, uit het feit dat een materiële drager waarop deze content is gekopieerd, op internet wordt aangeboden?”

Juridisch kader bevoegdheid rechter
De bevoegdheid van de rechter in internationale zaken is geregeld in de EEX-Verordening (ook wel ‘Brussel I’ genoemd). De hoofdregel van artikel 2 EEX-Vo is dat inwoners van een Europese lidstaat worden opgeroepen voor de gerechten van de lidstaat waar zij woonplaats hebben. Artikel 5 lid 3 EEX-Vo geeft een bijzondere bevoegdheidsregel voor verbintenissen uit onrechtmatige daad. Naast de rechter van de woonplaats van de gedaagde is ook de rechter van de plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan of zich kan voordoen bevoegd. Een inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht is een onrechtmatige daad (artikel 6:162 BW) en de rechthebbende kan voor het handhaven van zijn rechten in grensoverschrijdende geschillen dus kiezen voor de buitenlandse rechter van de woonplaats van de inbreukmaker of voor de rechter waar de inbreuk is gepleegd.

Met name bij online intellectueel eigendomsinbreuken is het de vraag hoe de plaats van de inbreuk kan worden vastgesteld. In het
eDate-arrest heeft het Hof geoordeeld dat bij de aantasting van persoonlijkheidsrechten door op internet geplaatste contents, het slachtoffer een vordering tot schadevergoeding kan instellen bij de gerechten van de lidstaat waar de uitgever van die contents gevestigd is, of bij de gerechten van de lidstaat waar zich het centrum van zijn belangen bevindt. Het slachtoffer kan daarnaast een vordering indienen bij de gerechten van elke lidstaat op het grondgebied waarvan op internet geplaatste content toegankelijk is of is geweest, maar deze gerechten kunnen enkel kennis nemen van vorderingen betreffende schade die is veroorzaakt op het grondgebied van de lidstaat van het aangezochte gerecht.

In het arrest Wintersteiger is het in Oostenrijk ingeschreven merk ‘Wintersteiger’ als AdWord ingeschreven voor Duitse domeinnamen (enkel eindigend op ‘.de’). Omdat deze website ook in Oostenrijk te raadplegen is, is Wintersteiger van mening dat de Oostenrijkse rechter bevoegd is. Volgens het Hof zijn zowel de Oostenrijkse als de Duitse rechter bevoegd: de Oostenrijkse rechter als rechter van de lidstaat waar het merk is ingeschreven en de Duitse rechter als de rechter van de lidstaat waar de gedaagde is gevestigd.

Pinckey/Mediatech
Het Hof heeft in het arrest Pinckey/Mediatech de zojuist geschetste lijn in de rechtspraak doorgezet. Het Hof heeft geoordeeld dat de Franse rechter bevoegd is om van de vordering kennis te nemen, aangezien de auteursrechten van Pinckey worden beschermd door het Franse recht en de website ook toegankelijk is in Frankrijk. Omdat de auteursrechtbescherming alleen geldt voor het grondgebied van de lidstaat, mag de Franse rechter slechts uitspraak doen over de schade die is veroorzaakt op het grondgebied van zijn lidstaat.

Het Hof verklaart voor recht:

"Artikel 5, punt 3, van verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken moet aldus worden uitgelegd dat wanneer een inbreuk wordt aangevoerd op aan het auteursrecht verbonden vermogensrechten die worden gewaarborgd door de lidstaat van de aangezochte rechter, deze bevoegd is kennis te nemen van een door de auteur van een werk ingeleide aansprakelijkheidsvordering tegen een in een andere lidstaat gevestigde onderneming die daar dat werk heeft gekopieerd op een materiële drager die vervolgens is verkocht door in een derde lidstaat gevestigde ondernemingen via een website die ook toegankelijk is in het rechtsgebied van de aangezochte rechter. Die rechter mag slechts uitspraak doen over de schade die is veroorzaakt op het grondgebied van zijn lidstaat."


BRON: ie-forum.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.