NL EN

Opstelten wil Kentekendatabase

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie wil met een wetswijziging mogelijk maken dat kentekens van alle motorvoertuigen vier weken worden opgeslagen en bewaard na de registratie via camera’s. Voorgesteld wordt dat het kenteken, de locatie en het tijdstip van vastlegging van het kenteken en de foto-opname van het voertuig kunnen worden bewaard (hierna: de “passagegegevens”).

Op dit moment worden kentekens die bij vergelijking geen ‘hit’  opleveren (oftewel niet overeenkomen met kentekens die al bij de politie bekend zijn) direct vernietigd. Het bewaren van gegevens wanneer het niet om een bekende van de politie gaat is niet toegestaan. Minister Opstelten wil met de wetswijziging mogelijk maken dat kentekens en daarmee verbonden gegevens kunnen worden vastgelegd, ongeacht of sprake is van een ‘hit’.

Het wetsvoorstel

In de voorgestelde wetswijziging  wordt bepaald dat de bewaarde gegevens kunnen worden geraadpleegd in geval van verdenking van bepaalde misdrijven en ter aanhouding van voortvluchtige.

De raadpleging vindt slechts plaats door politiegegevens, geautomatiseerd te vergelijken met de bewaarde passagegegevens om vast te stellen of de gegevens overeenkomen. “Dit houdt in dat alleen op basis van ‘hit no hit’ in de bewaarde gegevens kan worden gezocht, dat wil zeggen aan de hand van reeds bij de politie bekende onderzoeksgegevens”.

Privacy First

Volgens Privacy First is een dergelijke wet in overtreding met onder meer het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens en de privacywetgeving. Daarom stapt de privacyvoorvechter naar de rechter indien de Tweede en de Eerste Kamer het wetsvoorstel zal aannemen.

Wettelijke vereisten

Een eerder voorstel van de minister werd in 2010 teruggenomen nadat de Tweede kamer bezwaren had. Het College Bescherming Persoonsgegevens was toen  zeer kritisch over het wetsvoorstel en heeft toentertijd zelfs gezorgd voor het stopzetten van het gebruik van opgeslagen kentekens door enkele politiekorpsen, omdat dat tegen de wet is.

Opstelten stelt in zijn wetsvoorstel “dat een bevoegdheid tot het bewaren van passagegegevens dient te voldoen aan de eisen van noodzakelijkheid, proportionaliteit en subsidiariteit, die voortvloeien uit het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM)”. Echter is Opstelten van mening dat het passend en proportioneel is om de bewaarde persoonsgegevens te raadplegen voor misdrijven waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten (plus een aantal andere misdrijven).

Proportionaliteitsvereiste

Opstelten acht verdergaande beperkingen niet noodzakelijk nu de bewaarde kentekengegevens slechts het kenteken, foto van het voertuig, en de gegevens over locatie, datum en tijdstip betreffen. “De naam van de persoon op wiens naam het kenteken staat, wordt pas bekend wanneer in een concrete zaak de tenaamstelling van een bepaald kenteken in het kentekenregister van de Dienst wegverkeer (RDW) wordt nagetrokken”. Het natrekken van een kenteken met behulp van de bewaarde passagegegevens  gebeurt alleen indien dit voor het onderzoek van belang is. Voorts zal volgens Opstelten in veel gevallen aanvullend onderzoek nodig zijn om na te gaan of bepaalde personen op bepaalde tijdstippen daadwerkelijk van het voertuig gebruik hebben gemaakt. 

Subsidiariteitvereiste

Volgens Opstelten voldoet het wetsvoorstel  aan het subsidiariteitsvereiste, aangezien er geen andere maatregel voor handen is “waarmee op zo’n betrekkelijk eenvoudige wijze in zwaarwegende gevallen achteraf de aanwezigheid van een voertuig op een bepaald tijdstip op een bepaalde plaats kan worden vastgesteld.” De gestelde grenzen aan het gebruik van bewaarde gegevens garanderen volgens Opstelten dat de gegevens alleen in zwaarwegende gevallen worden gebruikt.

Voorts zegt Opstelten dat in het kader van privacy geen afbeeldingen van inzittenden van een auto kunnen worden ingezien door politieambtenaren en mogen camera’s niet gericht worden op woningen. Daarnaast zullen bij of krachtens algemene maatregel van bestuur nadere regels worden gesteld over de vastlegging van de gegevens en de wijze waarop de gegevens worden geraadpleegd.

Lees voor meer informatie hier het wetsvoorstel

 Auteur: Ilona Bon

BRON: rijksoverheid.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.