NL EN

Jaaroverzicht regulering

Als een categorie innovators degemoederen bezig heeft gehouden in 2017, zijn het wel de FinTech-ondernemers.Startups die het financiële landschap met technologie willen ontwrichten, schotenafgelopen jaar als paddenstoelen uit de grond. Dit heeft ook de aandacht van dewetgever getrokken. Vanuit Europa kenden we de E-money Directive en de PaymentServices Directive al (deze laatste krijgt in 2018 een opvolger in de vorm vande Payment Services Directive II). Daarnaast is de Europese Commissie meteen publiekeconsultatie die specifiek ziet op FinTech. Doel: het bereikenvan een meer competitieve en innovatieve financiële sector.

Belanghebbenden op FinTech-gebiedkonden daarbij hun input geven op het FinTech-beleid van de Europese Commissie.De antwoorden van de stakeholders moeten de Commissie helpen om toe te werkennaar haar heilige graal: een uniformefinanciële markt in de hele Europese Unie.

Eenander voorbeeld van nieuwe initiatieven vanuit de Europese Commissie kangevonden worden in de snel evoluerende sector van robotica en kunstmatigeintelligentie. Het Europees Parlement heeft de Europese Commissie eerder ditjaar gevraagd regelsop te stellen met betrekking tot aansprakelijkheid, in het bijzonder met betrekking tot zelfrijdende auto’s. Inverschillende landen wordt reeds gewerkt aan regelgeving, maar het Parlement isvan mening dat de EU de leiding moet nemen in het opstellen van ethischestandaarden en regels. Op deze manier wordt de EU niet gedwongen om destandaarden te volgen die zijn opgesteld door derde landen (lees hier meerover het voorstel.) Aan het belang en de ernst van vooroordelen in algoritmesen systemen wordt overigens in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, diein mei 2018 van kracht wordt, al aandacht besteed. Zo worden waarborgen gebodentegen discriminatie opbasis van geautomatiseerde besluitvorming en profilering.

In 2017 kregen verschillende sociale media platformsflink wat kritiek te verduren. Zo zouden de verschillende platformsprivacyregels niet respecteren, onvoldoende doen om ‘fake news’ te bestrijdenen haatberichten te weren. In Duitsland overwoogmen eenwetsvoorstel gepresenteerd op basis waarvan internetbedrijven harder op moetentreden tegen berichten die aanzetten tot haat. Bedrijven als Facebook, Twitteren Google zouden deze berichten moeten verwijderen op straffe van een boete.

Ook in Frankrijk werd Google ophet matje geroepen. Na een verwijderverzoek verwijderd Google zoekresultatenniet van de .com extensie, maar alleen van de lokale Europese extensie. Dit betekentdat gebruikers buiten Europa de resultaten waar het verwijderverzoek betrekkingop heeft, wel kunnen blijven zien. De Franse Raad van State heeft eenaantal prejudiciële vragen voorgelegd aan het Hof van Justitie van deEuropese Unie over het recht om vergeten te worden door zoekmachines. De FransePrivacy waakhond is van mening dat wanneer Google zoekresultaten verwijdert opgrond van het vergeetrecht, zij de resultaten wereldwijd moet verwijderen. DeFranse Raad van State wil weten of de zoekresultaten wereldwijd moeten wordenverwijderd en zo niet, of de resultaten dan op Europees of nationaal niveaumoeten worden verwijderd. Verder wil de Franse Raad van State weten of hetrecht om vergeten te worden moet worden toegepast op extensies of op basis vanIP-adressen waaruit afgeleid kan worden in welk land de gebruiker zich bevindt.

T-Mobile en de ACM waren in2017 niet de beste vrienden. Na uitspraak van de rechtbank Rotterdam dat het Nederlandse verbod opzero rating in strijd is met de Europese netneutraliteitsverordening, werd hetdesbetreffende artikel in de Telecommunicatiewet buiten toepassing gelaten. DeACM ging hiertegen niet in beroep. Gevolg van deze uitspraak was dat de ACM gingtoetsen of de dienst van T-Mobile wel verenigbaar is met de Europesenetneutraliteitsregels. Uiteindelijk trok T-mobile aan het langsteeind en mag zij de dienstDatavrije Muziek in de lucht houden.

DeNederlandse Kansspelautoriteit (“Ksa”) heeft een onderzoek ingesteld naar de vraag of het tegen betaling aanbiedenvan zogenoemde ‘loot-boxen’ als een kansspel moeten worden gezien. Hetaanbieden van online kansspelen is onder de Nederlandse wet op dit momentnamelijk niet toegestaan. Onder de komende wetgeving (die ergens in 2018 inwerking zou moeten treden), mag online aanbieden wel maar alleen met eenvergunning. Aanleiding voor het onderzoek was de game Star Wars BattlefrontII dat zich mede richt op de Nederlandse markt. Mocht de Ksa van mening zijndat er inderdaad sprake is van een kansspel dan zou EA in strijd handelen metde Nederlandse Wet op de kansspelen( “WoK”) en mogelijk een boete opgelegdkunnen krijgen. Zo ver is het nog niet. De Ksa geeft nadrukkelijk aan dat zenog in de onderzoeksfase zit en nog geen oordeel heeft geveld.

Auteur: Lucas Wolthuis ScheeresPAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.