NL EN

Jaaroverzicht Internetrecht

Na het tumultueuze 2003 - het jaar van onder meer het Scientology-arrest en het Kazaa-arrest - is 2004 mogelijk nog een belangrijker jaar voor het internetrecht geweest. Met name intermediairs kregen dit jaar meer duidelijkheid over hun juridische positie. Maar ook op kansspelgebied en in het databankrecht werden belanghebbende uitspraken gedaan. Hieronder volgt een beknopt overzicht van de belangrijkste zaken op het gebied van internet van 2004.

 

Wellicht de grootste irritatie van het afgelopen jaar: spam. De gemoederen liepen hoog op en in de hoogste regionen werd aandacht besteed aan het alom gehate verschijnsel. Ook de Hoge Raad deed er uitspraak over en wel op 12 maart 2004 in de veelbesproken Ab.Fab-zaak. XS4ALL spande de zaak samen met een paar klanten aan tegen het inmiddels ter ziele gegane Ab.Fab. XS4ALL beroept zich op drie gronden: artikel 11.7 Telecommunicatiewet, de Wet bescherming persoonsgegevens en ten slotte het eigendomsrecht ten aanzien van haar technische capaciteit. Dat laatste beroep slaagt en de Hoge Raad overweegt als volgt: "Indien iemand zonder daartoe gerechtigd te zijn gebruik maakt van een goed waarop een ander een exclusief recht heeft, en hij daardoor - zoals in de regel het geval zal zijn - inbreuk maakt op dat exclusieve recht, handelt hij onrechtmatig tegenover die rechthebbende, behoudens de aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond." OPTA heeft op eind december 2004 overigens de eerste boetes voor het verzenden van spam opgelegd. De hoogste boete is in totaal EUR 42.500.

 

De overwegingen van de Hoge Raad in de Ab.Fab-zaak inspireren vervolgens de Haagse rechter in een zaak over de databank van de Nationalevacaturebank tegen CVbank. Op 21 juli 2004 oordeelt de Voorzieningenrechter dat het toezenden van ongevraagde e-mail aan klanten van de Nationalevacaturebank een onrechtmatige daad oplevert. Analoog aan het Ab.Fab-arrest oordeelt de Voorzieningenrechter dat, nu Nationalevacaturebank als website met een klantenbestand gebruik maakt van een ISP, CVbank tegen de wil van Nationalevacaturebank inbreuk maakt op het exclusieve eigendomsrecht ten aanzien van het klantenbestand van laatstgenoemde.

 

Heet hangijzer op het gebied van internetrecht vormt in 2004 - en 2005 waarschijnlijk ook - de vraag of ISP's adresgegevens van klanten moeten verstrekken indien die klanten onrechtmatige handelingen verrichten op internet. Hierover ging ook de zaak Lycos/Pessers. Advocaat annex postzegelhandelaar Pessers werd op een door Lycos gehoste website beschuldigd van oplichting en verzocht Lycos om de gegevens in kort geding. De Voorzieningenrechter in eerste aanleg gaf Pessers in 2003 gelijk en Lycos werd verplicht de NAW-gegevens af te staan. Op 24 juni 2004 doet het Hof Amsterdam uitspraak in hoger beroep en bekrachtigt het vonnis van de Voorzieningenrechter. Het Hof Amsterdam komt na een belangenafweging tot de volgende conclusie: "Afweging van de betrokken belangen leidt het hof tot het oordeel dat het belang van Pessers in dit geval het zwaarste behoort te wegen, aangezien hij anders ‘vogelvrij' zou zijn voor dit soort acties van anonieme personen." Inmiddels is cassatie ingesteld. Volgend jaar zal de Hoge Raad naar verwachting uitspraak doen over deze belanghebbende kwestie. Saillant detail is dat de Stichting Brein Pessers financieel steunt in de cassatiezaak.

 

Een andere belanghebbende uitspraak voor intermediairs - in dit geval zoekmachines - is de zaak Techno Design/Brein. Op 12 mei 2004 oordeelt de Rechtbank Haarlem dat de Techno Design, exploitant van zoekmachine ZoekMP3, geen auteursrechtinbreuk pleegt: "De enige relevante handeling die Techno Design verricht, is dat zij aan gebruikers van zoekmp3.nl de URL's aanwijst en opgeeft waar zich mp3-bestanden bevinden. Gebruikers van zoekmp3.nl worden derhalve enkel doorverwezen/doorgeleid naar sites waar die bestanden zijn te vinden. Het zijn vervolgens de gebruikers van zoekmp3.nl die met gebruikmaking van de gevonden link over het mp3-bestand kunnen beschikken voor het afspelen en/of het downloaden." Ook oordeelt de Rechtbank Haarlem dat Techno Design niet in strijd met de maatschappelijke zorgvuldigheid handelt: "Op zichzelf moge juist zijn dat het zoeken naar mp3-bestanden op het internet met gebruik van de website van Techno Design sterk wordt vereenvoudigd, maar dat is onvoldoende om te kunnen concluderen dat Techno Design dan ook onrechtmatig handelt. In dit geding is immers niet bestreden dat door de werkzaamheid van zoekmp3.nl ook andere - in beginsel rechtmatige - toepassingen, zoals het downloaden en/of afspelen van (inbreukmakende) mp3-bestanden voor eigen gebruik of in besloten kring, derhalve buiten het publieke domein, mogelijk worden gemaakt."

2004 was ook een roerig jaar in kansspelland. Het kansspelbeleid van de Nederlandse overheid stond net als vorig jaar weer volop ter discussie. In een bodemprocedure aangespannen door de Engelse goksite Ladbrokes wijst de Rechtbank Arnhem op 3 juni 2004 tussenvonnis. Ladbrokes vroeg de rechtbank uitspraak te doen over het verbod van Ladbokes om in Nederland kansspelen aan te bieden en of dit verbod een strijdigheid met het vrij verkeer van diensten zoals vastgelegd in het EG-verdrag oplevert. De Rechtbank overweegt als volgt: "Vooralsnog oordeelt de rechtbank dat het Nederlandse kansspelbeleid, zoals het in concreto wordt uitgevoerd, ook bij inachtneming van de aan de overheid toekomende beoordelingsvrijheid onvoldoende restrictief is om te rechtvaardigen dat aanbieders van buitenlandse kansspelen wordt verboden op de voet van artikel 49 EG-verdrag hun diensten in Nederland te verrichten." De rechtbank verzoekt vervolgens minister Donner om opheldering, welke opheldering Donner de rechter nog steeds verschuldigd is. Wel doet het Hof Arnhem in hoger beroep uitspraak in een kort geding tussen de Lotto en drie andere buitenlandse kansspelaanbieders. Het Hof Arnhem handhaaft op 23 november 2004 het tot nu toe geldend beleid echter onverkort, overigens zonder Donner daarvoor aan te spreken. Op 16 december 2004 doet het Hof Amsterdam een gelijksoortige uitspraak.

 

9 november 2004 kan de jaarboeken in als databankrechtdag. Het Europese Hof van Justitie beperkte op die dag de reikwijdte van het databankrecht namelijk aanzienlijk door in een viertal zaken te oordelen dat niet aan het vereiste van "substantiële investering" was voldaan. De producent van een databank "waarvan de verkrijging, de controle of de presentatie van de inhoud in kwalitatief of kwantitatief opzicht getuigt van een substantiële investering" verkrijgt bescherming op grond van het databankenrecht. Maar wat vormt nu een "substantiële investering"? Valt daar ook onder de investering die gedaan is voor het creëren van de inhoud van de gegevensverzameling? Het Hof van Justitie overweegt dat dit niet het geval is: "De door de richtlijn geregelde bescherming door het recht sui generis strekt er immers toe, de totstandkoming van systemen voor de opslag en verwerking van bestaande gegevens te bevorderen, en niet het creëren van gegevens die naderhand in een databank bijeen kunnen worden gebracht."

 

2004 was ook het jaar van de langverwachte "internetimplementaties". Op 19 mei 2004 trad het nieuwe artikel 11.7 Telecommunicatiewet in werking, zoals aangepast aan de Richtlijn privacy en elektronische communicatie. Op 30 juni 2004 trad de regeling betreffende de aansprakelijkheid van internetdienstverleners uit de Richtlijn elektronische handel in werking. Op 1 september 2004 trad de nieuwe Auteurswet in werking, zoals aangepast aan de Richtlijn auteursrecht in de informatiemaatschappij.

 

Tot besluit, een lijstje:

Meestbezochte website in Nederland: Startpagina.nl

MeestgeGooglede woord: Britney Spears

MeestgeGooglede bedrijf: SCO

Internetwoord van het jaar: Blog

Grootste Nederlandse internetovername: eBay/Marktplaats

Meestbesproken beursgang van een internetbedrijf: GooglePAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

REACTIE (1)

BlairJosefa29 zondag 28 augustus 2011 05:30

Some specialists claim that home loans help people to live the way they want, because they can feel free to buy necessary things. Furthermore, a lot of banks present car loan for different classes of people.

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.