NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • ING hoeft NAW-gegevens niet aan Brein te geven

ING hoeft NAW-gegevens niet aan Brein te geven

De voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam oordeelde vorige week dat de ING Bank de naam- en adresgegevens (NAW-gegevens) die behoren bij een bankrekeningnummer op de website van FTD World niet aan Stichting Brein hoeft te verstrekken. Volgens Brein werden op die website auteursrechtelijk beschermd materiaal aangeboden.

Brein had de gegevens van ING gevorderd, omdat het anders onmogelijk zou zijn om de beheerder(s) van FTD World te achterhalen. De site wordt gehost door een Russische hostingprovider, die niet reageerde op verzoeken van Brein om de site offline te halen. De houder van de domeinnaam blijkt een niet-bestaand persoon, aldus Brein. Op de site van FTD World was echter wel een rekeningnummer van ING te vinden waar donaties naar toe konden. Brein wilde weten wie er allemaal toegang had tot die rekening en wie er op welke plaats geld vanaf had gehaald. De officiële rekeninghouder bleek namelijk een hoogbejaarde vrouw te zijn die in Suriname woont, vermoedelijk een zogenaamde “katvanger”.

ING liet Brein in een reactie weten dat er inderdaad iemand gevolmachtigd was om geld van de rekening te halen, maar wilde geen persoonsgegevens vrijgeven, reden voor Brein om naar de rechter te stappen. Brein stelde zich in de procedure op het standpunt dat aan de voorwaarden die in onder meer het Lycos/Pessers-arrest van de Hoge Raad worden gesteld aan het verstrekken van NAW-gegevens is voldaan. FTD World ontplooit volgens Brein onmiskenbaar onrechtmatige activiteiten, terwijl buiten redelijke twijfel vaststaat dat de gevolmachtigde van de rekening hiervoor verantwoordelijk is, en dat de bij Brein aangesloten rechthebbenden hierdoor aanzienlijke schade lijden. Brein zou verder niet beschikken over andere (praktische) mogelijkheden om de verantwoordelijken te achterhalen. Om die reden moesten de privacybelangen in dit geval wijken voor de belangen van de bij Brein aangesloten rechthebbenden, aldus Brein. ING stelt zich echter op het standpunt dat zij de privacybelangen van haar klanten dient te respecteren.

De voorzieningenrechter geeft de ING daarin gelijk. Volgens de voorzieningenrechter is de vordering tot verstrekking van de NAW-gegevens toewijsbaar indien voldoende aannemelijk is dat de ING onrechtmatig handelt jegens Brein door de NAW-gegevens niet te verstrekken. Bij beantwoording van de vraag of in dit geval sprake is van onrechtmatig handelen door ING, komt het naar het oordeel van de voorzieningenrechter neer op een afweging van de wederzijdse belangen. 

De voorzieningenrechter stelt voorop dat ING niet “'instrumenteel” is bij de vermeende auteursrechtinbreuk van FTD World:

Naar het oordeel van de voorzieningenrechter miskent Brein hiermee dat de rol van een internet service provider of hostingprovider wezenlijkanders is dan die van een bank als ING Bank. Een“piratenwebsite” kan niet bestaan zonder een provider. Er is geen sprake van onrechtmatigheid als de provider zijn diensten niet verricht. ING Bank verzorgt “slechts” het bankverkeer, hetgeen niet als conditio sine qua non heeft te gelden met betrekking tot (mogelijke) auteursrechtinbreuk. Het verlenen van de diensten door ING Bank, is niet noodzakelijk voor de auteursrechtinbreuk (de onrechtmatigheid). Deze is er ook als op de betrokken websites geen rekeningnummer wordt genoemd. Het verrichten van een betaling is ook niet vereist om gebruik te kunnen maken van de diensten die worden aangeboden op de websites van FTD World. De beweerde onrechtmatige activiteiten vinden geheel plaats buiten het gezichtsveld van ING Bank en ook buiten haar invloedssfeer. ING Bank verkeert niet in de positie – en zij hoeft ook niet over de expertise te beschikken – om zich een verantwoord oordeel te (kunnen) vormen over de (on)rechtmatigheid van “piratenwebsites”. Er is dan ook geen relatie tussen ING Bank en de auteursrechtinbreuk, terwijl er wel een relatie is tussen een internet service provider of hostingprovider en de auteursrechtinbreuk. 

Bovendien sluit de voorzieningenrechter niet uit dat er wel degelijk nog andere mogelijkheden voor Brein zijn om de NAW-gegevens te verkrijgen. Zo had Brein waarschijnlijk meer kunnen doen om de gegevens van de domeinnaamhouder te achterhalen en de Russische hosting provider te traceren. Ook had Brein geen poging gedaan om contact op te nemen met de officiële rekeninghouder. Tot slot had Brein aangifte kunnen dien en via de strafrechtelijke weg kunnen proberen om de gegevens te achterhalen.

De belangenafweging valt daarom uit in het voordeel van de ING Bank. Met de ING Bank is de Amsterdamse voorzieningenrechter van oordeel dat  “cliënten vertrouwen moeten kunnen genieten in hun bank”. Om die reden zullen banken slechts “in zeer uitzonderlijke situaties” persoonsgegevens aan anderen mogen verstrekken. Bovendien moeten die gegevens dan in veilige handen zijn.

Brein heeft hoger beroep aangekondigd tegen de uitspraak.

De overweging van de voorzieningenrechter, dat een bank niet instrumenteel is aan de vermeende auteursrechtinbreuken, is mijns inziens terecht. Een bank kan inderdaad moeilijk bepalen of het handelen van een klant onrechtmatig is, temeer nu de enige link tussen bank en handelen is dat het bankrekeningnummer ergens op staat.  Op de overweging dat dit anders zou zijn voor internet service providers, valt mijns inziens wel het nodige af te dingen. Ook een internet access provider heeft immers niets te maken met het al dan niet onrechtmatig handelen van haar abonnees: zij doet niets meer of minder dan het aanbieden van internettoegang en is niet betrokken bij enig inbreukmakend handelen van haar abonnees. Ook hier geldt dus dat enige beweerde onrechtmatige activiteiten geheel plaatsvinden “buiten het gezichtsveld” en “buiten de invloedssfeer” van de provider. Bovendien geldt weliswaar dat voor het bezoeken van websites als FTD World een internetverbinding nodig is, maar daar houdt de betrokkenheid van de ISP dan ook mee op.

BRON: Rechtspraak.nl, Tweakers, Ius Mentis


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.