NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Hoge Raad: private aanbesteder niet per se gebonden aan beginselen aanbesteding

Hoge Raad: private aanbesteder niet per se gebonden aan beginselen aanbesteding


Recent deed de Hoge Raad uitspraak in de kwestie tussen KLM en het bedrijf CCC rondom een private aanbesteding door KLM van schoonmaakwerkzaamheden.

Het Hof Amsterdam tikte de KLM eerder op de vingers. Volgens het Hof  was de KLM aan de fundamentele beginselen van gelijkheid en transparantie gebonden in de precontractuele fase bij een private aanbesteding, ondanks gemaakte voorbehouden. Het Hof concludeerde zelfs dat de KLM op grond van de gunningscriteria de opdracht aan CCC had moeten gunnen, hetgeen KLM niet had gedaan. Maar de Hoge Raad heeft het hof Amsterdam op haar beurt teruggefloten.

De toepasselijkheid van Europese en Nederlandse aanbestedingsregels hangt af van de aanbestedingsvoorwaarden en de verwachtingen die (potentiële) aanbieders op basis daarvan redelijkerwijs mochten hebben. In het arrest RZG/ComforMed besliste de Hoge Raad eerder als volgt:

(…) De omstandigheid dat RZG, hoewel de Richtlijn haar daartoe (…) niet verplichtte, toch heeft gekozen voor een aanbestedingsprocedure, bracht mee dat zij gehouden was zich te gedragen overeenkomstig de in de precontractuele fase geldende maatstaven van redelijkheid en billijkheid, hetgeen bij een aanbesteding als de onderhavige betekent dat zij gehouden was de verschillende (potentiële) aanbieders gelijk te behandelen. Het oordeel van het Hof dat het gelijkheidsbeginsel in dit geval voor RZG gold, is dan ook juist.”

De Hoge Raad verwijst in dit KLM-arrest ook het RZG/ComforMed-arrest:

Bij de beantwoording van die vraag staat centraal of de (potentiële) aanbieders aan de aanbesteding redelijkerwijs de verwachting kunnen ontlenen dat de aanbesteder de beginselen van gelijkheid en transparantie in acht zal nemen, zodat hij hen daarin naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet mag teleurstellen (vgl. HR 4 april 2003, LJN AF2830, NJ 2004/35 (RZG/ComforMed). Of in een concreet geval een dergelijke verwachting is gewekt, is afhankelijk van de aanbestedingsvoorwaarden en van de overige omstandigheden van het geval, waaronder de hoedanigheid van de betrokken partijen.”

Als gezegd: de Hoge Raad casseert. De klachten die gericht zijn tegen de overweging van het hof Amsterdam dat KLM aan de beginselen van gelijkheid en transparantie is gebonden, treffen doel:

Indien het hof tot uitdrukking heeft willen brengen dat door partijen overeengekomen aanbestedingsvoorwaarden nimmer afbreuk kunnen doen aan de toepasselijkheid van het gelijkheidsbeginsel en het transparantiebeginsel, geeft dat oordeel blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Uit het hiervoor in 3.4 overwogene volgt immers dat deze beginselen niet bij iedere aanbesteding in acht behoeven te worden genomen, maar dat hun toepasselijkheid onder meer afhankelijk is van de aanbestedingsvoorwaarden en de verwachtingen die de (potentiële) aanbieders op basis daarvan redelijkerwijs mochten hebben. Uit de contractsvrijheid vloeit voort dat het partijen in een aanbesteding door een private (rechts)persoon als bedoeld hiervoor in 3.5 in beginsel vrijstaat om in de aanbestedingsvoorwaarden de toepasselijkheid van het gelijkheidsbeginsel en het transparantiebeginsel uit te sluiten. Dit laat onverlet dat een beroep op een zodanige uitsluiting in verband met de bijzondere omstandigheden van het betrokken geval naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar kan zijn."

en

Indien het hof tot uitdrukking heeft willen brengen dat de door partijen overeengekomen aanbestedingsvoorwaarden de toepasselijkheid van het gelijkheidsbeginsel en het transparantiebeginsel niet uitsluiten, is dat oordeel onbegrijpelijk. Hoewel die voorwaarden niet expliciet melding maken van het gelijkheidsbeginsel en het transparantiebeginsel, laten zij KLM in beginsel alle vrijheid van handelen, en staan zij haar in het bijzonder toe om tijdens het aanbestedingsproces onderhandelingen aan te gaan en een overeenkomst te sluiten met een andere inschrijver of een niet bij de inschrijving betrokken partij. Een dergelijke handelwijze is onverenigbaar met het gelijkheidsbeginsel en, indien zij plaatsvindt buiten medeweten van de (potentiële) aanbieders, met het transparantiebeginsel. De hierop gerichte klachten treffen doel.”

Dat betekent dus dat private aanbesteders niet persé gebonden zijjn aan de aanbestedingsrechtelijke beginselen, en dit als zodanig contractueel kunnen bewerkstelligen (lees: “wegcontracteren”).

Hier gaan we dus vast nog meer over horen en lezen in rechtspraak, is mijn verwachting.

Lees hier het arrest.

BRON: rechtspraak.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

REACTIE (1)

Anastasia Da paxiao maandag 12 augustus 2013 16:57

Good afternoon dear
I hope you are in good health? Please i am in search of a reliable person who i can trust and do business with. My name is Anastasia Da Paxiao,i am female, 23 years,from Equatorial Guinea. I have a business proposal to present to you , but first we have to know each other,because it is very important,also trust one another because any relationship or business without trust does not progress. I want to meet a wonderful person whom i can freely discuss all my affairs with. I am a very honest and sincere person,i came from a responsible home. I take everything i do seriously and i need a serious minded person who have a kind and loving heart,who knows how to respect a woman,i am single and never married. I love jokes and i am also humorous,i love good discussion,debates
and so on. I love sports like football,tennis and basketball. I always seek knowledge and love to learn new things. Please write me and tell me about yourself,your age and marital status,and also the kind of business you do. A picture of yours will also be nice, i will send you mine when i receive yours. Please don't reply if you are not serious with me. Thank you,here is my personal email address ( anastasia.dapaxiao@yahoo.com),always write me here. Waiting for your reply. God bless you
Yours Anastasia.

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.