NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Hof stelt prejudiciele vragen in Gaspedaal-zaak

Hof stelt prejudiciele vragen in Gaspedaal-zaak

Het geschil tussen Gaspedaal en Autotrack loopt al enige jaren. Op deze blog zijn dan ook al berichten verschenen over het kort geding, het hoger beroep van het kort geding, de bodemprocedure en het hoger beroep in de bodemprocedure. Het Hof Den Haag heeft in laatstgenoemde procedure gisteren prejudiciele vragen gesteld aan het Europese Hof.

 

Over de zaak is veel gediscussieerd, zowel binnen als buiten de rechtszaal. Reden daarvoor is dat van een aantal bepalingen in de databankenwet niet duidelijk is hoe deze uitgelegd dienen te worden. Het databankenrecht beschermt databanken tegen het opvragen of hergebruiken (kopiëren) van substantiële delen van die databank. Ook kan de rechthebbende ten aanzien van de databank zich verzetten tegen het opvragen en hergebruiken van niet-substantiële delen van de databank, maar dat kan alleen indien:

- de kleine delen van de databank herhaald en systematisch worden opgevraagd of hergebruikt; en

- deze handelingen in strijd zijn met de normale exploitatie van de databank of ongerechtvaardigde schade toebrengen aan de rechtmatige belangen van de rechthebbende.

 

In de Gaspedaal-zaak gaat het om de vraag of één van deze situaties aan de orde is. De zaak ligt nu bij het Hof Den Haag, die een aantal vragen van uitleg heeft voorgelegd aan het Europese Hof.

 

In het onderhavige geval is namelijk niet duidelijk of er sprake is van het gebruik van een substantieel deel van de databank. Wat Gaspedaal feitelijk doet is immers het ‘realtime’ doorzoeken van de databank van Autotrack. Steeds wanneer een gebruiker een zoekopdracht invult op Gaspedaal.nl doet Gaspedaal een afzonderlijke zoekopdracht in de Autotrack-databank. Dat klinkt als een niet-substantieel deel. Het cumulatief effect van deze zoekopdrachten is echter dat Gaspedaal in feite toegang biedt tot de hele databank van Autotrack. Wellicht dus toch een substantieel deel. Het Hof vindt de databankenrichtlijn (waarop de databankenwet is gebaseerd) niet duidelijk op dit punt en stelt enkele vragen van uitleg.

 

Als er dan geen sprake is van gebruik van een substantieel deel, maar wel van gebruik van niet-substantiele delen, dan is nog de vraag of er sprake is van herhaald en systematisch opvragen en of dat in strijd is met de normale exploitatie van de databank of ongerechtvaardigde schade toebrengt. Ook daarover is het Hof niet zeker, zodat het ook hierover enkele vragen voorlegt aan het Europese Hof.

 

De vragen die het Hof Den Haag stelt zijn hieronder opgenomen. De antwoorden die het Europese Hof hierop zal geven zullen van groot belang zijn voor het databankenrecht en met name de toepassing daarvan op (dedicated) zoekmachines. Helaas kan het zomaar 2 tot 3 jaar duren voordat het Europese Hof hierover uitspraak doet. Wij volgen de zaak in ieder geval met aandacht en zullen op deze blog berichten zodra er meer nieuws te melden is.

 

Lees het arrest met de vragen hier

 

 

De vragen:

 

1.  Moet artikel 7, lid 1 van de richtlijn aldus worden uitgelegd dat sprake is van hergebruik (ter beschikking stelling) van het geheel of een in kwalitatief of kwantitatief opzicht substantieel deel van de inhoud van een via een website aangeboden (on line) databank door een derde indien die derde aan het publiek de mogelijkheid biedt via een door hem aangeboden zoekmachine de volledige databank of een substantieel deel daarvan “realtime” te doorzoeken, door een zoekopdracht van een gebruiker “door te voeren” naar het zoekmechanisme van de website waarop de databank wordt aangeboden?

 

2. Zo nee, is dit anders indien die derde na terugontvangst van de resultaten van de zoekopdracht aan elke gebruiker een zeer klein deel van de inhoud van de databank zendt of toont op en in de opmaak van zijn eigen website?

 

3. is het voor de beantwoording van vragen 1 en 2 van belang dat die derde deze handelingen voortdurend verricht en in totaal dagelijks 100.000 zoekopdrachten van gebruikers via haar zoekmachine "vertaald" doorvoert en de ontvangen resultaten daarvan op een wijze als hiervoor omschreven aan verschillende gebruikers ter beschikking stelt?

 

4. Moet artikel 7, lid 5 van de richtlijn aldus worden uitgelegd dat niet toegestaan is het herhaaldelijk en systematisch hergebruiken van niet-substantiële delen van de inhoud van de databank, in strijd met de normale exploitatie of waardoor ongerechtvaardigde schade wordt toegebracht aan de rechtmatige belangen van de fabrikant van de databank of is daarvoor voldoende dat sprake is van herhaaldelijk of systematisch hergebruiken?

 

5. Indien vereist is dat sprake is van herhaaldelijk en systematisch hergebruiken, wat is

a. de betekenis van systematisch?

b. Is daarvan sprake als het hergebruiken via een geautomatiseerd systeem gebeurt?

c. Is relevant dat daarbij gebruik wordt gemaakt van een dedicated meta-zoekmachine op een wijze als hiervoor beschreven?

 

6. Moet artikel 7, lid 5, van de richtlijn aldus worden uitgelegd dat het daarin neergelegde verbod niet geldt indien herhaaldelijk aan afzonderlijke gebruikers van een meta-zoekmachine van die derde per zoekopdracht slechts niet-substantiële delen van de inhoud van de databank ter beschikking worden gesteld?

 

7.  Zo ja, geldt dit ook als het cumulatief effect van het herhaald hergebruiken van die niet-substantiële delen is dat een substantieel deel van de inhoud van de databank ter beschikking wordt gesteld aan die afzonderlijke gebruikers tezamen?

 

8.  Moet artikel 7, lid 5 van de richtlijn aldus worden uitgelegd dat, in geval sprake is van gedragingen waarvoor geen toestemming is gegeven en die ertoe strekken om door het cumulatief effect van het hergebruik, de gehele inhoud of een substantieel deel van de inhoud van een beschermde databank ter beschikking te stellen van het publiek, voldaan is aan de vereisten van dit artikel of moet ook nog worden gesteld en bewezen dat deze handelingen in strijd zijn met de normale exploitatie van de databank of ongerechtvaardigde schade toebrengen aan de rechtmatige belangen van de producent van de databank?

 

9.  Wordt verondersteld dat ernstige schade wordt toegebracht aan de investering van de samensteller van de databank indien sprake is van voormelde gedragingen?

 

BRON: IE-forum.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

REACTIE (1)

Paul Muller vrijdag 2 mei 2014 09:36

Ik weet niet of deze zaak nog loopt maar autotrack kan dit eenvoudig oplossen door slechts een beperkt aantal verzoeken vanaf een ip adres toe te staan.

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.