NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Hof Leeuwarden: Marktplaats is ‘host’ en hoeft niet te filteren

Hof Leeuwarden: Marktplaats is ‘host’ en hoeft niet te filteren

Gisteren heeft het Hof Leeuwarden een belangrijk arrest gewezen in een zaak tussen advertentiesite Marktplaats en kinderstoelen fabrikant Stokke. Deze zaak, waarin de Rechtbank Zwolle-Lelystad al in 2006 en 2007 vonnis had gewezen, gaat om de vraag welke maatregelen van internet tussenpersonen als Marktplaats mogen worden verwacht om inbreuken op intellectuele eigendomsrechten door gebruikers te bestrijden.

 

De vorderingen van Stokke zien er primair op om Marktplaats te verplichten om pro-actief te voorkomen dat bepaalde advertenties worden geplaatst en subsidair om deze pro-actief te verwijderen. Als alternatief vordert Stokke dat Marktplaats wordt verplicht om een derde in te schakelen om aan deze verplichtingen te voldoen of om de kosten van die partij te betalen. Verder wil Stokke dat Marktplaats wordt verplicht om naam, adres en woonplaatsgegevens te registeren van adverteerders die aan advertentie voor een Stokke stoel plaatsen en om schadevergoeding te betalen.

 

In eerste aanleg heeft de rechtbank de vorderingen van Stokke afgewezen. Het hof bekrachtigt de vonnissen van de rechtbank, kort gezegd omdat het beperkte aansprakelijkheidsregime voor opslagdiensten van toepassing is en omdat de door Stokke verlangde maatregelen disproportioneel zijn en belemmeringen opwerpen voor het legitieme handelsverkeer. Marktplaats hoeft dus niet meer maatregelen te nemen dan het hanteren van haar Melding van Inbreuk programma. SOLV Advocaten stond Marktplaats bij in de procedures in eerste aanleg en hoger beroep (Christiaan Alberdingk Thijm en Vita Zwaan).

 

Marktplaats kan profiteren van beperkt aansprakelijkheidsregime

Van groot belang is dat het hof oordeelt dat de diensten van Marktplaats kunnen worden aangemerkt als opslagdiensten in de zin van artikel 6:196c lid 4 BW. Dat artikel vormt de implementatie van artikel 14 van de Europese E-commerce richtlijn dat bepaalt dat internet tussenpersonen die informatie van hun gebruikers opslaan niet aansprakelijk zijn voor die informatie.

 

Het is de eerste keer dat een Nederlands hof zich uitlaat over de vraag of een dienst als die van Marktplaats onder dit zogenaamde beperkte aansprakelijkheidregime valt. Het is ook de eerste keer dat het arrest van het Europese Hof van Justitie in de eBay/L’Oréal zaak wordt toegepast door de Nederlandse rechter. Daarin bepaalde het hof dat geen beroep kan worden gedaan op het beperkte aansprakelijkheidsregime als een dienstverlener geen neutrale rol heeft, maar een actieve rol speelt tussen haar klant-verkopers en de potentiële kopers waardoor zij kennis of controle heeft over de door de klant-verkopers opgeslagen informatie. Stokke had een reeks argumenten aangevoerd om te betogen dat Marktplaats aan actieve rol speelt, zoals dat Marktplaats categorieën aanbiedt om advertenties in te plaatsen en de mogelijkheid biedt om advertenties te laten opvallen. Het hof loopt al deze argumenten langs en oordeelt dat hieruit geen actieve rol van Marktplaats kan worden afgeleid.

 

Volgens het hof voldoet Marktplaats bovendien aan de voorwaarden voor toepasselijkheid van het beperkte aansprakelijkheidsregime omdat zij advertenties prompt verwijdert als zij daarvan kennis heeft gekregen.

 

Geen auteursrechtinbreuk

Vervolgens gaat het hof in op de stelling van Stokke dat Marktplaats auteursrechtinbreuk pleegt door het opslaan van advertenties van gebruikers. Dat is niet het geval. Marktplaats doet niet meer dan het beschikbaar stellen van fysieke faciliteiten om een mededeling aan het publiek mogelijk te maken en dat levert geen inbreuk op. Ook benadrukt het hof dat Marktplaats geen merkinbreuk pleegt en zich evenmin schuldig maakt aan ongeoorloofde reclame.

 

Geen “betrokkenheids” aansprakelijkheid

Het hof onderzoekt ook of Marktplaats, ondanks het feit dat het beperkte aansprakelijkheidsregime van toepassing is, aansprakelijk is omdat zij “betrokken” is bij inbreukmakende activiteiten van gebruikers van haar dienst. Volgens het hof ziet het beperkte aansprakelijkheidsregime uit de E-commerce richtlijn op strafrechtelijke aansprakelijkheid en schadevergoeding, niet op een verbod of bevel tot voorkoming of beëindiging van een onrechtmatige daad. In het algemeen geldt echter wel dat een aanbieder van opslagdiensten die geen inbreuk op intellectuele eigendomsrechten pleegt ook niet aansprakelijk is op grond van een onrechtmatige daad. Dat kan echter onder bepaalde, speciale omstandigheden wel zo zijn, aldus het Hof. Het hof behandelt vervolgens de verschillende maatregelen die Stokke van Marktplaats verlangt.

 

Geen filterverplichting / verplichting tot visuele beoordeling

De door Stokke gewenste maatregel tot het implementeren van een filter en het visueel beoordelen van foto’s van stoelen kan niet worden toegewezen omdat dit een belemmering zou vormen voor het legitieme handelsverkeer en omdat deze maatregel disproportioneel is. Als Marktplaats daartoe verplicht zou worden, zou dat volgens het Hof tot jaarlijkse extra kosten leiden die een veelvoud zouden bedragen van de enkele honderden euro’s per jaar die Stokke ermee zou besparen. Het is hierbij ook van belang dat Marktplaats niet profiteert van de inbreukmakende advertenties.

 

Geen verplichting tot inschakelen / betalen derde partij

Ook de verplichting tot het inschakelen van een derde om aan de verplichtingen te voldoen zou disproportioneel zijn. Het verplichten van Marktplaats om de kosten van die partij te betalen kan volgens het hof worden beschouwd als een vordering tot schadevergoeding (waarvoor gezien het beperkte aansprakelijkheidsregime geen ruimte is) of als een vordering tot reële executie, die onder meer vanwege de disproportionaliteit niet kan worden toegewezen, zo oordeelt het Hof.

 

Geen verbod herplaatsen advertenties

Evenmin bestaat er een grond om Marktplaats te verbieden inbreukmakende advertenties te “herplaatsen” of om zulke advertenties pro-actief te verwijderen. Dergelijke advertenties worden al binnen korte tijd verwijderd.

 

Geen verplichting tot registratie persoonsgegevens

Zeer belangrijk is ten slotte, dat het hof oordeelt dat Marktplaats niet verplicht is NAW-gegevens van haar adverteerders te registeren. Artikel 3:15e BW biedt daarvoor geen grond en het zou bovendien in strijd zijn met de Wet bescherming persoonsgegevens.

 

Lees hier het arrest

 

 PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.