NL EN
 • Home»
 • Weblog »
 • Bits of Freedom tegen datalekken
 • GEPLAATST OP: 25 januari 2010
 • GEPLAATST DOOR: Hein Scholtens
 • GEPLAATST IN: Privacy
 • GOOGLE+: Hein Scholtens

Bits of Freedom tegen datalekken

Bits of Freedom is vandaag een campagne tegen datalekken gestart. Sluitstuk hiervan is een wetsvoorstel tot wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Met haar actie wijst Bits of Freedom op de gevaren die met de opslag van persoonsgegevens gepaard gaan. Om te voorkomen dat argeloze burgers het slachtoffer worden van bijvoorbeeld identiteitsfraude, zouden alle databankbeheerders verplicht moeten worden om het lekken van gegevens direct te melden, zowel bij het College Bescherming Persoonsgegevens als bij de betrokkenen zelf.

Een en ander heeft zijn weerslag gekregen in een nieuw in te voeren artikel 13a van de Wet bescherming persoonsgegevens. Dit artikel luidt als volgt:

De verantwoordelijke die weet, of redelijkerwijs kan vermoeden, dat onbevoegd toegang is verkregen tot door hem verwerkte persoonsgegevens, stelt de betrokkenen daarvan onverwijld op de hoogte.

De verantwoordelijke als bedoeld in het eerste lid stelt eveneens het College onverwijld op de hoogte.

Het College houdt een openbaar register bij van de meldingen die het ontvangt uit hoofde van het tweede lid.

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld over de wijze waarop de meldingen dienen te geschieden.

Ter verklaring van de gebruikte begrippen, stelt Bits of Freedom dat met “redelijkerwijs kan vermoeden” wordt bedoeld dat de meldplicht ook van toepassing is op beveiligingsinbreuken waarvan niet bekend is of deze ook daadwerkelijk tot onbevoegde toegang hebben geleid. Met “onbevoegde toegang” wordt gedoeld op toegang die is verkregen door het omzeilen van technische beschermingsmaatregelen of juridische waarborgen. Tenslotte moeten verantwoordelijken niet alleen melden dat onbevoegden toegang hebben verkregen tot hun databank, maar ook tot welke gegevens.

 Lees hier de artikelen die nu.nl en Webwereld over de campagne hebben geschreven.PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

 1. NAAM
 2. E-MAILADRES
 3. BERICHT
 4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
 5.