NL EN

CIER-Lezing door Peter Blok (rechter in de Rechtbank ‘s-Gravenhage): Nieuwe ex parte en bewijsmaatregelen.

De CIER-lezing van 1 april 2009 heeft als onderwerp de nieuwe ex parte bevelen en bewijsmaatregelen die als gevolg van de handhavingsrichtlijn in het Nederlandse recht zijn geïntroduceerd. In de lezing zal Peter Blok, rechter in de rechtbank ’s-Gravenhage, een overzicht geven van de stand van de Nederlandse rechtspraak op dit gebied en aangeven hoe die rechtspraak zich verhoudt tot ontwikkelingen in andere Europese landen. Ook zal hij uiteen zetten hoe de IE-afdeling van de Haagse rechtbank verzoekschriften betreffende ex parte maatregelen behandelt en beoordeelt.

Aan de orde komen onder meer de volgende vragen. Is de rechtbank ’s-Gravenhage exclusief bevoegd om kennis te nemen van verzoeken om ex parte maatregelen met betrekking tot inbreuken op octrooien, Gemeenschapsmerken en Gemeenschapsmodellen? Wat moet er in het verzoekschrift staan? Bestaat de mogelijkheid dat de wederpartij wordt opgeroepen in het kader van de behandeling van het verzoekschrift? Waarom krijgt de verzoeker soms de gelegenheid om het verzoekschrift aan te vullen? Hoe aannemelijk moet de inbreuk zijn en hoe spoedeisend de maatregel? Op welke manier worden de belangen van de wederpartij, zoals het belang van bescherming van vertrouwelijke informatie, gewaarborgd? Wanneer krijgt de verzoeker inzage in inbeslaggenomen zaken?