NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Ziggo hoeft NAW-gegevens abonnee niet te verstrekken

Ziggo hoeft NAW-gegevens abonnee niet te verstrekken

Sinds 2005 weten we dat een internet service provider onder omstandigheden onrechtmatig handelt door te weigeren NAW-gegevens van zijn abonnee vrij te geven aan een belanghebbende derde. In de Lycos/Pessers zaak ging het om een website waarop hele onaardige dingen werden gezegd over postzegelverzamelaar (en advocaat) Pessers. De website werd gehost door Lycos. Pessers wilde zijn anonieme criticaster aanpakken en zag daartoe geen andere mogelijkheid dan de naam- en adresgegevens via Lycos te achterhalen. De Hoge Raad bepaalde toen dat als het voldoende aannemelijk is dat de inhoud van een website onrechtmatig is jegens een derde, de ISP niet zomaar mag weigeren de NAW-gegevens van de websitehouder aan de derde bekend te maken. De Hoge Raad formuleerde de volgende cumulatieve voorwaarden:

“a. de mogelijkheid dat de informatie, op zichzelf beschouwd, jegens de derde onrechtmatig en schadelijk is, is voldoende aannemelijk;
b. de derde heeft een reëel belang bij de verkrijging van de NAW-gegevens;
c. aannemelijk is dat er in het concrete geval geen minder ingrijpende mogelijkheid bestaat om de NAW-gegevens te achterhalen;
d. afweging van de betrokken belangen van de derde, de serviceprovider en de websitehouder (voor zover kenbaar) brengt mee dat het belang van de derde behoort te prevaleren."

 

Sindsdien zien ISP’s zich regelmatig geconfronteerd met verzoeken van (meestal) houders van intellectuele eigendomsrechten om de NAW-gegevens van bepaalde abonnees te verstrekken.

 

In dit geval kreeg Ziggo een dergelijk verzoek van Video123. Dat is geen rechthebbende maar de exploitant van een YouTube-achtige website. Een gebruiker had veelvuldig pornografisch filmmateriaal waarop Kim Holland Productions BV auteursrechten heeft, op de website van Video123 geplaatst. Op verzoek van Kim Holland werden deze posts wel steeds braaf verwijderd door Video123. Ook zijn twee accounts van deze persoon door de website exploitant verwijderd. Maar dat was Kim Holland niet genoeg. Toen Video123 in een rechtzaak werd betrokken, wilde deze begrijpelijkerwijs het boefje zelf aanpakken door hem/haar in vrijwaring op te roepen. Dat gaat lastig als je geen officieel adres hebt. Vandaar het verzoek aan access provider Ziggo (er waren twee IP-adressen bekend\, beide leidend naar Ziggo). Ziggo weigerde om twee redenen: allereerst moet zij de privacy van haar abonnees kunnen garanderen. Als zij dan lichtvaardig aan dit soort verzoeken gehoor zou geven, is dat slecht voor haar reputatie. Daarnaast is de afhandeling van verzoeken tot verstrekking van NAW-gegevens administratief belastend en dus kostbaar.

 

Het Hof Amsterdam erkent dat het belang van Video123 om het boefje in vrijwaring te kunnen oproepen in beginsel reëel en zwaarwegend is. Maar dat zijn ook de door Ziggo ingeroepen belangen om hieraan niet mee te werken, aldus het Hof. Vervolgens weegt het Hof deze tegenstrijdige belangen en besluit dat de balans in het voordeel van Ziggo doorslaat. Video123 heeft namelijk onvoldoende aannemelijk gemaakt dat zij niet langs een andere, minder ingrijpende weg de NAW-gegevens kon verkrijgen. Daarbij maakt het Hof een opvallende overweging ten overvloede:

 

“Het Hof wijst er in dit verband in de eerste plaats op dat Video123 ervoor heeft gekozen het door haar geëxploiteerde internetplatform (een ‘user generated video website’) zo op te zetten dat deelnemers zich uitsluitend met een e-mailadres behoeven te identificeren, alsmede met een niet zondermeer op de deelnemer te herleiden gebuikersnaam en met een geboortedatum.”

 

Overbodig want het Hof gaat verder door te zeggen dat de vraag in hoeverre deze omstandigheid maakt dat Ziggo de NAW-gegevens niet hoeft te verstrekken, in het midden kan blijven. Video123 gaat uiteindelijk nat op het feit dat er al per e-mail was gecorrespondeerd met het boefje, en dat er bij de inschrijving al een naam en geboortedatum bekend was gemaakt. Met behulp van die gegevens kan een deurwaarder zo het juiste adres achterhalen. Kennelijk gaat het Hof er vanuit dat de bij inschrijving opgegeven naam en geboortedatum correct zijn.

 

Lees het hele arrest hier.

BRON: Boek9


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.