NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Wijziging Wbp om digitale schandpaal mogelijk te maken

Wijziging Wbp om digitale schandpaal mogelijk te maken

Onlangs werd een wetsvoorstel gepubliceerd tot wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), waarin onder andere de mogelijkheid is opgenomen om camerabeelden van strafbare feiten te publiceren. Het voorstel heeft tot doel om het voor burgers mogelijk te maken om beelden van bewakingscamera’s op internet te zetten. Hierover is de laatste tijd veel discussie geweest. Lees eerdere blogs over dit onderwerp hier, hier en hier.

De huidige regeling in de Wbp

Wanneer de gefilmde personen herkenbaar in beeld zijn gebracht is cameratoezicht een verwerking van persoonsgegevens. Gaat het om beelden waarop buiten redelijke twijfel een strafbaar feit wordt begaan, dan is het zelfs een verwerking van bijzondere persoonsgegevens. Bijzondere persoonsgegevens mogen in beginsel alleen verwerkt worden wanneer de betrokkene (de gefilmde persoon) daarvoor toestemming heeft gegeven. Hierop zijn een aantal uitzonderingen.

Zo mogen politie en het OM dergelijke gegevens wel verwerken voor de uitoefening van hun opsporingstaken. In de Aanwijzing Opsporingsberichtgeving zijn richtlijnen gegeven voor het gebruik van deze beelden door politie en het OM. Voor de burger is het gebruik van dergelijke beelden toegestaan wanneer dat nodig is voor de bescherming van zijn belangen of de belangen van zijn personeel. De beelden mogen echter niet zonder meer openbaar gemaakt worden voor derden. Dat mag alleen wanneer de verwerking aan een voorafgaand onderzoek door het CBP is onderworpen en er passende en specifieke waarborgen zijn gesteld, aldus art. 22 van de Wbp.

Het wetsvoorstel

Het voorstel is om de voorgaande voorwaarden niet langer cumulatief, maar alternatief te stellen. De beelden mogen dus openbaar gemaakt worden wanneer er ofwel een voorafgaand onderzoek heeft plaatsgevonden ofwel passende en specifieke waarborgen zijn. Die waarborgen worden dan nader uitgewerkt in een AMVB, waarbij aangehaakt zal worden bij de waarborgen uit de Aanwijzing Opsporingsberichtgeving. De wetswijziging komt er dus eigenlijk op neer dat voor het openbaarmaken van beelden van een bewakingscamera geen voorafgaand onderzoek meer nodig is, wanneer voldaan wordt aan de voorwaarden die nog bij AMvB zullen worden gesteld.

In de toelichting bij het wetsvoorstel wordt over de te stellen waarborgen alvast gesteld dat het primaat van de opsporing van strafbare feiten een zaak van de overheid blijft. Er moet daarom sowieso eerst aangifte worden gedaan van een strafbaar feit. Politie en justitie moeten in de gelegenheid worden gesteld om te beoordelen of de beelden bruikbaar zijn voor opsporing via hun eigen middelen, voordat de burger ermee aan de slag mag. Een van de voorwaarden voor verspreiding via private middelen zal dan ook zijn dat het OM daarvoor toestemming heeft gegeven.

Conclusie

De ietwat vreemde consequentie hiervan is dat, waar eerst het CBP bevoegd was om toestemming te geven voor het publiceren van de beelden, deze taak nu bij het OM komt te liggen. Dit terwijl in de motie-Elissen/Van Toorenburg (33000-VI, nr. 43), waaraan met dit wetsvoorstel uitvoering wordt gegeven, juist werd benadrukt dat de politie geen tijd heeft om alle beelden te bekijken en beoordelen. Bovendien vraag ik mij af of de politie de aangewezen entiteit is om deze beoordeling te vragen.

Wel ben ik blij dat er in het wetsvoorstel voorzien wordt in extra waarborgen, naast het enkele vereiste dat aangifte wordt gedaan zoals dat in de motie-Elissen/Van Toorenburg werd voorgesteld. In mijn eerder blog gaf ik al aan dat aangifte in mijn ogen een onvoldoende waarborg is, onder andere omdat aangifte achteraf onterecht kan blijken. De meeste moeite had ik echter met het feit dat daarmee de afweging van het privacybelang van de gefilmde tegen het opsporingsbelang door de benadeelde burger zou worden verricht, die niet alleen de vereiste kennis van het strafrecht en de Wbp zal ontberen, maar ook verre van objectief zal zijn.

Het wetsvoorstel, waarin ook een regeling van de meldplicht datalekken is opgenomen, ligt tot 29 februari ter consultatie. Op http://www.internetconsultatie.nl/camerabeelden kunnen burgers en het bedrijfsleven reageren op het wetsvoorstel.

 PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.