NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Wie draait op voor overtreding Wet op Kansspelen bij belspelletjes?

Wie draait op voor overtreding Wet op Kansspelen bij belspelletjes?


Endemol en RTL hebben contractuele afspraken gemaakt over wie opdraait voor overtreding van de Wet op de Kansspelen bij interactieve bel- en sms spelletjes. Kort gezegd dient Endemol RTL te vrijwaren voor claims.

Het Projectbureau Kansspelen heeft namens de Minister van Justitie in december 2006 aangifte gedaan tegen RTL van overtreding van de Wet op de Kansspelen. In het daarop volgende strafrechtelijk onderzoek is ook Endemol als verdachte van overtreding van de Wet op de Kansspelen aangemerkt. In 2009 heeft het Bureau Ontneming van het Openbaar Ministerie (BOOM) een transactievoorstel an RTL gedaan. Van belang is de volgende passage:

"Voor de goede orde zij hier herhaald dat uw cliënte Endemol Nederland BV, op grond van deze transactie met ontnemingscomponent de som van € 1.500.000,-- voor 1 november 2009 dient te voldoen. (...)  Tevens is overeengekomen dat uw cliënte afziet van enig recht op terugbetaling of schadevergoeding indien een der partijen uit het onderzoek "belspellen" zal worden vrijgesproken of anderszins buiten vervolging zal worden gesteld. Een uitzondering geldt voor het geval dat uw cliënte in dit kader zal worden aangesproken door RTL Nederland BV of aan haar gelieerde ondernemingen op basis van hetgeen tussen hen is overeengekomen. Overeengekomen is dat een uit een dergelijke aanspraak voortvloeiende verplichting gekwalificeerd wordt als een omstandigheid als bedoeld in art. 578 Sv, mits deze aanspraak in een rechterlijke uitspraak is vastgesteld, niet zijnde een verklaring voor recht over een gesloten vaststellingsovereenkomst, tenzij deze tevoren is geaccordeerd door het Openbaar Ministerie"

Eind 2009 heeft RTL Endemol aangesproken tot vergoeding van schade voor een bedrag van € 2.008.000,--, maar na overleg tussen RTL en Endemol heeft RTL zich bereid verklaard de vordering op Endemol te beperken tot een in een vaststellingsovereenkomst vast te leggen bedrag van € 900.000,--. BOOM heeft medio juli 2011 aan Endemol bericht niet akkoord te gaan met het onderhandelingsresultaat van RTL en Endemol.

Endemol vordert nu, op straffe van een dwangsom, om de Staat te veroordelen in te stemmen met het tussen Endemol en RTL bereikte onderhandelingsresultaat van een bedrag van € 900.000,--.

De rechtbank wijst de vordering af, en motiveert dit als volgt:

"Uit de tekst van de overeenkomst blijkt niet in welke gevallen en onder welke omstandigheden het openbaar ministerie gehouden is tot accordering van een tussen RTL en Endemol gesloten vaststellingsovereenkomst over te gaan. De bepaling in de overeenkomst dient daarom te worden uitgelegd tegen de achtergrond van artikel 578 Sv, waarnaar in de bepaling wordt verwezen. Uit lid 2 van dat artikel volgt dat, indien blijkt dat het werkelijk voordeel lager is dan het betaalde schikkingsbedrag, teruggave van het verschil wordt bevolen. Dat betekent voor onderhavig geschil dat moet zijn gebleken, dat wil zeggen duidelijk geworden, dat RTL een bedrag van € 900.000,-- aan schade ten laste van Endemol kan brengen. De voorzieningenrechter is met de Staat van oordeel dat dit enkel duidelijk wordt door middel van een gerechtelijke uitspraak daarover of indien klip en klaar is dat een onderhandelingsresultaat tussen RTL en Endemol overeenstemt met het geleden nadeel dat RTL ten laste van Endemol mag brengen. Dat oordeel wordt versterkt door het uitgangspunt van BOOM bij het sluiten van de overeenkomst met Endemol dat moest worden voorkomen dat een situatie zou ontstaan waarin Endemol en RTL afspraken zouden maken waaraan BOOM vervolgens zou zijn gebonden. Dat dit uitgangspunt ook helder was voor Endemol en zij zich daaraan heeft geconformeerd, volgt wel uit de brief van haar advocaat van 16 september 2010. De omstandigheid dat BOOM zich - ondanks een verzoek daartoe van de zijde van Endemol - niet heeft gemengd in de besprekingen tussen Endemol en RTL kan hem in dit kader niet worden tegengeworpen. Een participatie van BOOM in het overleg zou aan Endemol en RTL de mogelijkheid om alleen tussen laatstgenoemden bij separate overeenkomst afwijkende afspraken te maken immers niet kunnen ontnemen.

Gelet op het voorgaande is het openbaar ministerie enkel gehouden tot accordering van het onderhandelingsresultaat tussen RTL en Endemol indien klip en klaar is dat de aanspraak van RTL op Endemol daadwerkelijk een bedrag van € 900.000,-- behelst. Dat is niet het geval, alleen al gelet op het feit dat Endemol in het kader van de onderhandelingen argumenten heeft aangedragen op grond waarvan mogelijkerwijs in het geheel geen aanspraak van RTL op haar bestaat.

Endemol stelt voorts dat BOOM bij haar een gerechtvaardigd vertrouwen had gewekt dat tot accordering van de vaststellingsovereenkomst tussen haar en RTL zou worden overgegaan, aangezien BOOM Endemol meerdere malen heeft teruggestuurd naar de onderhandelingstafel. Echter, BOOM kon pas beoordelen of aan voornoemde vereiste duidelijkheid was voldaan op het moment dat een eindresultaat van de onderhandelingen tussen Endemol en RTL voorhanden was, zodat van een gerechtvaardigd gewekt vertrouwen voordien, enkel door te verzoeken tot een dergelijk eindresultaat te komen, geen sprake kan zijn.
"

Lees hier het hele vonnis 

BRON: rechtspraak.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.