NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Wie draagt het risico van onduidelijk geformuleerde aanbestedingsdocumentatie?

Wie draagt het risico van onduidelijk geformuleerde aanbestedingsdocumentatie?

Deze week 2 vonnissen over de uitleg van aanbestedingsdocumentatie en de noodzaak van ingrijpen door de inschrijvers in het geval van onduidelijk geformuleerde selectiecriteria.

Beginselen van gelijkheid en transparantie vereisen duidelijke formulering van aanbestedingsdocumentatie

Allereerst een summier vonnis van de rechtbank Zwolle in de aanbesteding door Stichting Deltion College van een opdracht tot levering van computerhardware. In de aanbestedingsdocumentatie werd de eis gesteld van ten minste een extra ‘PCI slot’. De als tweede geëindigde inschrijver, Issue protesteert tegen de gunning aan Bossers & Cnossen, omdat zij naar de mening van Issue niet voldoen aan die eis.

Van belang voor de beoordeling is dat een PCI slot op twee manieren uitgelegd kan worden. Enerzijds is ‘PCI slot’ een verzamelnaam voor de familie die bestaat uit PCIe, PCI en PCIx. Anderzijds kan ‘PCI slot’ een specifieke soort uit die familie aanduiden. Volgens Issue werd  in de aanbestedingsdocumentatie geduid op de laatstgenoemde engere definitie, waaraan Bossers & Cnossen niet voldoet. Deltion zegt de ruimere definitie bedoeld te hebben, waaraan Bossers & Cnossen wel voldoet.

De kernoverweging van de rechtbank luidt als volgt.

De beginselen van gelijke behandeling en transparantie in het aanbestedingsrecht brengen met zich dat een objectieve vergelijking van de door de verschillende ondernemers ingediende inschrijvingen moet zijn gewaarborgd (gelijkheidsbeginsel) en dat alle voorwaarden en modaliteiten van de gunningsprocedure in de aanbestedingsdocumenten moeten zijn geformuleerd op een duidelijke, precieze en ondubbelzinnige wijze opdat enerzijds alle behoorlijk geïnformeerde en normaal oplettende inschrijvers de juiste draagwijdte kunnen begrijpen en zij deze op dezelfde manier interpreteren, en anderzijds de aanbestedende dienst in staat is om na te gaan of de inschrijvingen beantwoorden aan de criteria die op de betrokken opdracht van toepassing zijn zodat elk risico van favoritisme en willekeur door de aanbesteder wordt uitgebannen (transparantiebeginsel).

In de aanbestedingsdocumentatie wordt gevraagd om “nog een extra PCI slot naast het PCIe slot voor de video adapter”. Daaruit blijkt volgens de voorzieningenrechter voldoende duidelijk dat het begrip "PCI slot" hier wordt gebruikt in de ruime zin. Een behoorlijk geïnformeerde en normaal oplettende inschrijver zou het in ieder geval aldus mogen begrijpen, zodat Bossers & Cnossen wel voldoet aan de eisen.

De zorgplicht van de aanbestedende dienst tegenover de behoorlijk geïnformeerde en normaal oplettende inschrijver

De tweede zaak, van de rechtbank Amsterdam, betrof een aanbesteding door het UWV voor de inhuur van flexkrachten en klantenkrachten. Een van de vereisten uit de aanbestedingsdocumentatie was het overleggen van 2 referenties. Manpower heeft ingeschreven, met verwijzing naar een referentie van de gemeente Amsterdam en een referentie van het Kadaster. Het UWV heeft de inschrijving van Manpower echter terzijde geschoven omdat de referenties niet zouden voldoen aan de eisen van de aanbestedingsdocumentatie.

Het UWV wordt door de voorzieningenrechter pijnlijk op de vingers getikt. De rechter ziet niet in waarom het UWV, zelfs naar aanleiding van specifieke vragen, geen duidelijkheid heeft verschaft omtrent de specifieke eisen aan de referenties. Dit terwijl ter zitting bleek dat het UWV wel degelijk nauwkeurig kon aangeven waaraan de referenties moesten voldoen.

De voorzieningenrechter stelt voorop dat de zorgplicht van het UWV, als professionele aanbesteder, tegenover potentiële inschrijvers meebrengt dat zij de criteria voor geschiktheid zo duidelijk mogelijk in de documentatie dient te beschrijven.  Het UWV had in de aanbestedingsdocumentatie een ruime omschrijving gegeven van de eisen die zij stelde aan de referentiewerken: naar aard en omvang vergelijkbaar met de onderhavige opdracht. In zo’n geval kan het UWV slechts oordelen dat Manpower niet aan die eis heeft voldaan als een redelijk geïnformeerde en normaal oplettende inschrijver had moeten begrijpen dat de door hem ingediende referenties niet aan die eis zouden voldoen.

Dat is hier het geval, aldus de voorzieningenrechter. Uit de eis dat de referentiewerken naar hun aard en omvang vergelijkbaar moeten zijn, zou een redelijk geïnformeerde en normaal oplettende inschrijver in het licht van de omstandigheden van het geval moeten opmaken dat het het UWV te doen was om een referentiewerk met een ruime geografische spreiding en met een omvang van meer dan 5,5 miljoen euro. De inschrijving van Manpower voldoet daar niet aan en kon dus door het UWV terzijde geschoven worden.

Conclusie: toch verantwoordelijkheid bij de inschrijver

De voorzieningenrechter laat een zeer ruime beoordelingsvrijheid voor het UWV. Dat blijkt ook uit de formulering dat de voorzieningenrechter de beslissing van het UWV “niet als onjuist kan aanmerken”. Dat is in lijn met eerdere jurisprudentie, waarin vooral bij ervaringseisen in abstracte termen (“een vergelijkbare opdracht”) slechts getoetst wordt of de aanbesteder in redelijkheid kon menen dat al dan niet aan de ervaringseis is voldaan. Uit de relevante jurisprudentie blijkt dat bij ervaringseisen met een dergelijke formulering steeds de kernbestanddelen van de aanbestede opdracht terug moeten komen in het referentiewerk.

Er wordt dus nogal wat creatief interpretatievermogen van de inschrijver verlangd. Hij dient te beoordelen wat de kernbestanddelen van de aanbestede opdracht zijn en zorgen dat die terugkomen in de referentiewerken. In geval van twijfel over de uitleg van een begrip of selectiecriterium  is het voor de inschrijver daarom van groot belang om verhelderende vragen te stellen. Deze plicht van de inschrijver weegt zwaarder dan het uitgangspunt  dat op de aanbestedende dienst een zorgplicht rust om de aanbestedingsdocumentatie zo duidelijk mogelijk op te stellen in het licht van de beginselen van transparantie en gelijke behandeling.

 

BRON: rechtspraak.nl en Pianoo.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

REACTIE (1)

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.