NL EN

What's in a name

Meerdere media meldden deze week dat de naam van kickboxer Badr Hari als merk is gedeponeerd.

Het komt regelmatig voor dat bekende personen hun naam als merk registreren. Aan de hand van de grondbeginselen van het merkenrecht, leg ik uit waarom een merkaanvraag niet kan worden weggewuifd als de zoveelste gril van een BN-er.

 

 

Wat is een merk

Een merk stelt een onderneming in staat met de consument te communiceren en zich te onderscheiden van concurrenten. Een succesvol merk roept bijvoorbeeld sterke associaties op, vertegenwoordigd kwaliteit of kan op loyaliteit van de consument rekenen. Een sterk merk vertegenwoordigd een aanzienlijke waarde voor een bedrijf. Zo waardeert ‘BrandZ Top 100’ de merkwaarde van het merk Apple op $ 182,951 miljoen. Positionering in de markt van product en bedrijf begint bij het kiezen en vervolgens registreren van een merk. De toekomst van het merk hangt in bepaalde mate af van de juridische keuzes die bij de registratie ervan zijn gemaakt.

 

Ontstaan van het merkenrecht

Nu het recht op een merk enkel door inschrijving wordt verkregen, moet allereerst worden onderzocht of het gewenste merk nog beschikbaar is. Dit preliminaire onderzoek voorkomt dat wordt geïnvesteerd in een merk dat reeds door een ander wordt gebruikt. Is het merk nog beschikbaar, dan rijst vervolgens de vraag welk soort merk zal worden geregistreerd. Zo kan bijvoorbeeld een woordmerk, beeldmerk, een woord/beeldmerk of  een vormmerk worden geregistreerd.

 

Een merkrecht biedt bescherming op een specifiek grondgebied. De aspirant-merkhouder staat voor de keuze het merk als een Benelux of Gemeenschapsmerk of zelfs internationaal merk in te schrijven. Zo is het merk RANOMI KROMOWIDJOJO als Beneluxmerk geregistreerd terwijl BADR HARI een Gemeenschapsmerk betreft.

 

Weigeringsgronden

Een teken is slechts geschikt om een merk te zijn indien dit de waren en/of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden van die van andere ondernemingen. Er zijn meerdere absolute weigeringsgronden en ook kan een merk geweigerd worden op relatieve gronden, maar deze blijven in deze bijdrage buiten beschouwing. Een teken wordt dus niet ingeschreven indien het onderscheidend vermogen ontbeert. Aan de hand van concrete feiten zal worden getoetst of de persoonsnaam voldoende onderscheidend is, maar dat dit geen sinecure is, blijkt uit de rechtspraak.

 

In de zaak Nichols stelde de verwijzende rechter de vraag of een algemeen gangbare familienaam moet worden geacht onderscheidend vermogen te missen totdat hij door gebruik dergelijk vermogen heeft verkregen. Het Europese Hof besliste dat bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een persoonsnaam geen strengere criteria gelden dan deze die gelden voor andere categorieën van merken.

 

In de Barbara Becker-uitspraak heeft het Europese Hof van Justitie bepaald dat een familienaam in een samengesteld merk niet automatisch een zelfstandige onderscheidende plaats inneemt. Bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een naam moet, aldus het Hof, rekening  worden gehouden met alle omstandigheden van het geval zoals de gangbaarheid van de naam of de bekendheid van de persoon in kwestie.

 

Duur en normaal gebruik

De registratie is geldig voor een periode van 10 jaar en kan daarna worden verlengd.

Met de verkrijging van een merkrecht komt de plicht het merk te gebruiken. Het niet gebruiken van een merk gedurende vijf jaar wordt gesanctioneerd, hetgeen uiteindelijk kan resulteren in het verlies van het merkrecht. In deze vijfjarige periode moet het merk normaal worden gebruikt voor de waren en/of diensten waarvoor het is ingeschreven. Daarop wordt slechts een uitzondering gemaakt indien er een geldige reden bestaat voor het niet gebruiken.

 

Dat betekent dat bijvoorbeeld het merk BADR HARI in de volgende vijf jaar daadwerkelijk voor de waren en diensten in de zes geregistreerde klassen moet worden gebruikt binnen de Gemeenschap. De gebruiksplicht voorkomt dat merken worden geregistreerd, enkel om het gebruik van een gelijk of overeenstemmend teken door concurrenten te kunnen frustreren of dat een merk onbezonnen wordt geregistreerd.

 

Daarnaast zal een merkhouder het merk moeten onderhouden op een zodanige manier dat het merk niet verwatert of beschrijvend wordt, hetgeen opnieuw kan resulteren in het verlies van het merkrecht. Dit verklaard waarom merkhouders met hand en tand hun merkrechten verdedigen en inbreukmakers soms hard aanpakken.

 

Wat houdt een merkrecht in: beschermingsomvang

Het hebben van een merkrecht biedt de merkhouder behalve een exclusief gebruiksrecht van het merk en dus een middel om merkinbreuk aan te pakken. Met een exclusief merkrecht in de hand kan een onderneming derden weerhouden van het gebruiken van (1) een gelijk teken voor dezelfde waren of diensten als het ingeschreven merk, of (2) een gelijk of overeenstemmend teken voor soortgelijke waren of diensten indien daardoor verwarring ontstaat en (3) een gelijk of overeenstemmend teken te gebruiken voor andere waren of diensten indien dit gebruik ongerechtvaardigd voordeel trekt uit of afbreuk doet aan de het onderscheidend vermogen of reputatie van een bekend merk behoudens een geldige reden.

 

De houder van een Beneluxmerk kan zich verzetten tegen het gebruik van een teken, anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, dat ongerechtvaardigd voordeel trekt uit of afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk, behoudens een geldige reden. Deze vierde inbreukgrond komt niet aan de houder van een Gemeenschapsmerk toe.

 

Beperkingen van het recht

Ondanks dat de merkhouder over een exclusief recht op zijn naam beschikt, is de bevoegdheid om op te treden tegen gebruik van zijn merk of een overeenstemmend teken niet onbeperkt. Het hebben van een geldige reden en het gebruik van naam, zijn slechts twee voorbeelden uit een aantal beperkingen en uitzonderingen die een merkhouder zal moeten dulden.

 

Zo kan de merkhouder een derde niet weerhouden van het gebruik van het teken indien dit wordt gebruikt ter identificatie van deze persoon. Daarbij moet wel de kanttekening worden geplaatst dat het gebruik van de naam niet een commerciële band tussen beiden mag suggereren of niet dient om te profiteren van de reputatie of onderscheidend vermogen van het merk.

 

Daarnaast mag een derde een merk gebruiken indien daar een geldige reden voor bestaat en het gebruik van juist dat teken noodzakelijk is en in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd dat hij een ander teken gebruikt. Merkgebruik door een derde in publicaties zal daarom niet automatisch onrechtmatig zijn of inbreuk op het exclusieve recht van de merkhouder opleveren. Slechts wanneer de naam voor commerciële doeleinden wordt gebruikt, zal de merkhouder het gebruik van het merk kunnen bestrijden. Ook het merkgebruik in een parodie kan een geldige reden opleveren voor het gebruik van een merk door een derde en dus het merkrecht van de merkhouder beperken op voorwaarde dat het gaat om een toelaatbare parodie.

 

Merkwaarde

Badr Hari heeft de laatste weken veel van zijn merkpotentie verloren vanwege het Arena-incident. Beroemdheden worden vaak positieve eigenschappen zoals betrouwbaarheid of geloofwaardigheid toegedicht waardoor ondernemingen graag hun producten en onderneming aan een ster linken. Endorsement deals zijn big business. De keerzijde daarvan is dat het gedrag van beroemdheden ook de reputatie of de aantrekkingskracht van het merk kan bezoedelen.

 

Conclusie

What’s in a name? That which we call a Trademark. Bij het registreren van een merk en het onderhouden van een merk komt het één en ander kijken. Het is daarom van belang dat een onderneming voor de lancering van waren of diensten nadenkt over het juridisch veilig stellen van het merk: (1) welk teken kiezen (2) voor welke goederen en diensten registreren (3) voldoet het teken aan de beschermingsvereisten (4) voor welk grondgebied bescherming aanvragen?  Heeft een onderneming eenmaal een merk, dan heeft deze een exclusief recht tot het gebruik van het merk. Niettemin, bestaan er beperkingen en uitzonderingen op dit recht van de merkhouder. Daarnaast zal het onderneming het merk actief moeten gebruiken, onderhouden en indien nodig handhaven.  

 

Lees de berichtgeving hier

BRON: De Telegraaf


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

REACTIES (2)

. vrijdag 10 augustus 2012 17:08

Mooi artikel. Een heel klein detail: de merkwaarde van het merk Apple is $ 182,951 miljoen .

hF2ZwBTr woensdag 1 oktober 2014 20:51

saat transaksi mebtenuykan barang tsb dikirim , pengirim a/n siapa, kepada siapa. supaya label di packing barang tertulis pengirim a/n anda, dan label harga di barang kami hilangkan

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.