NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Wetgevingsadvies CBP inzake concept cookiewet

Wetgevingsadvies CBP inzake concept cookiewet

Het College Bescherming Persoonsgegevens (“CBP”) geeft, in een vorige week gepubliceerd document, advies aan het Ministerie van Economische zaken omtrent het concept wetsvoorstel tot aanpassing van de cookiewet.

 

Op dit moment ligt er een wetsvoorstel waarin wordt voorgesteld het huidige artikel 11.7a Telecommunicatiewet (“Tw”) zo aan te passen dat de informatieplicht en het toestemmingsvereiste bij cookies niet langer geldt indien het plaatsen daarvan slechts geringe gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer. Daarnaast wordt in de Memorie van Toelichting (“MvT”) uiteen gezet op welke wijze aan het toestemmingsvereiste kan worden voldaan.

 

Het CBP kan zich in grote lijnen vinden in het concept wetsvoorstel. Wel heeft het CBP nog een aantal specifieke aandachtspunten. De meest in het oog springende aandachtspunten bespreek ik hieronder kort.

 

Niet uitgezonderde analytische cookies

Het CBP merkt op dat er analytische cookies zijn die iedere keer dezelfde unieke identifier gebruiken op meerdere websites. Deze cookies zijn geen voorbeelden van cookies die worden gebruikt om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van een dienst. De cookies zijn in feite tracking cookies waarmee het surfgedrag wordt gevolgd zodat interesseprofielen van de gebruikers kunnen worden opgesteld.

 

Het advies van het CPB is om in de MvT een voorbeeld op te nemen waaruit bovenstaande type analytische cookies worden beschreven en waarbij wordt aangegeven dat deze niet zijn uitgezonderd. 

 

Op zich is deze toevoeging niet per definitie noodzakelijk. De MvT vermeldt namelijk al het volgende:

 

“Om te voorkomen dat het gebruik van analytic cookies meer dan geringe gevolgen heeft voor de privacy van de internetgebruiker, is het vereist dat deze cookies of de daarmee gegeneerde gegevens niet worden gebruikt om bijvoorbeeld een profiel van de internetgebruiker op te stellen, (…)”

 

Het is daarmee dus al duidelijk dat analytische cookies niet mogen worden gebruikt voor het opbouwen van een profiel. Een extra voorbeeld kan in mijn ogen echter geen kwaad.

 

Informatievereiste

Het concept wetsvoorstel bepaalt dat gebruikers voorafgaand aan de plaatsing van cookies duidelijk en volledig worden geïnformeerd overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens (“Wbp”).  In de MvT wordt de informatieplicht nader beschreven.

 

Het CBP wil in de MvT toevoegen dat de betreffende informatie op een direct zichtbare plek op de website moet worden getoond en dat het taalgebruik moet aansluiten bij de doelgroep en dat deze Nederlandstalig moet zijn. De eis dat de Nederlandse taal moet worden gebruikt gaat ver. De Nederlandse wet kent een dergelijke eis niet en volgens mij kan de betreffende doelgroep in veel gevallen een Engelse tekst ook prima begrijpen. Het opnemen van dit vereiste in de MvT lijkt mij dan ook niet wenselijk.

 

Vrije toestemming

Ten aanzien van de toestemming gaat het CBP in op de vraag wanneer er van vrije toestemming kan worden gesproken. De MvT vermeldt dat een cookiemuur, waarmee de toegang tot de website wordt ontzegd tenzij cookies worden aanvaard, geoorloofd is tenzij de bezoeker zo afhankelijk is van de website dat hij niet anders kan dan de cookies accepteren. Van een “vrije” wilsuiting is dan geen sprake meer.

 

Het CBP wil echter een stapje verder gaan. Ze verwijst naar de recente Opinie 02/2013 van de Artikel 29 Werkgroep ("Werkgroep"). In deze opinie betoogt de Werkgroep dat toegang tot een website in het algemeen niet afhankelijk mag worden gesteld van de acceptatie van cookies. De toestemming kan alleen vereist worden voor specifieke diensten op een website. In mijn blog over deze opinie gaf ik al aan dat deze algemene toepassing wat mij betreft minder voor de hand ligt.  Als de gebruiker een daadwerkelijke keuze heeft de betreffende diensten ook elders af te nemen, lijkt het verplicht stellen van de acceptatie van cookies mij niet onredelijk.

 

Specifieke toestemming

De opmerkingen van het CBP ten aanzien van specifieke toestemming bouwen voort op haar visie ten aanzien van de vrije toestemming en hangt daar nauw mee samen. In feite gaat het om gedifferentieerde toestemming. Het CBP is, net als de Artikel 29 Werkgroep, voorstander van een dergelijke toestemming waarbij de gebruiker per cookie kan besluiten of hij  deze wil accepteren.

 

Dat de MvT spreekt van best practices is echter niet vreemd. In de Opinie 02/2013 vermeldt de Werkgroep namelijk het volgende:

 

“It is thus recommended to refrain from the use of consent Mechanisms that only provide an option for the user to consent, but do not offer any choice  regarding all or some cookies. Granularity in the options available to the user is highly recommended.”

 

De Werkgroep lijkt de gedifferentieerde toestemming daarmee als best practices te zien. In mijn blog over de Opinie 02/2013 gaf ik echter al aan dat uit de vervolgparagrafen blijkt dat van vrijblijvendheid geen sprake is. 

 

Dat het CBP wil toevoegen dat gedifferentieerde toestemming onder bepaalde omstandigheden voor social media en advertentiecookies een vereiste is, lijkt mij een waardevolle toevoeging. De vraag is daarbij wel hoe strikt of ruim dit vereiste wordt geformuleerd. Naar mijn mening zou niet te snel aan een websitehouder de verplichting moeten worden opgelegd een gedifferentieerde toestemming door te voeren. 

 

First en third party cookies

Het CBP merkt op dat de termen first en third party cookies in de MvT niet voldoende worden gedefinieerd. Daardoor kan er onduidelijkheid bestaan over de precieze betekenis van deze termen.

 

In technische zin is een first party cookie namelijk een cookie dat is geplaatst vanuit het domein van de bezochte website. In juridische zin gaat het echter om een cookie die is geplaatst door de voor het plaatsen verantwoordelijke die de door de gebruiker bezochte website exploiteert. Het CBP adviseert nu in de MvT de juridische definitie te hanteren.

 

Gezien het feit dat er inderdaad discussie kan ontstaan over de exacte betekenis van first en third party cookies, is het goed op dit punt een verduidelijking in de MvT op te nemen.

 

Lees hier het volledige wetgevingsadvies.

 

BRON: cbpweb.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.