NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Verlichte (bloem)potten: inbreuk op auteursrecht, maar niet op modelrecht

Verlichte (bloem)potten: inbreuk op auteursrecht, maar niet op modelrecht

Op dinsdag 13 december 2011 heeft het Gerechtshof ’s-Gravenhage arrest gewezen (LJN: BU8147) in een auteurs- en modelrechtelijk geschil tussen Slewe en The Groove Garden over verlichte (bloem)potten.

Slewe brengt sinds 2003 een verlichte oversized (bloem)pot op de markt van (semi-)transparant kunststof onder de naam BLOOM!. De BLOOM! wordt verlicht door middel van twee spaarlampen.

The Groove Garden brengt vanaf medio 2008 ook een verlichte oversized (bloem)pot van (semi-)transparant kunststof op de markt, maar de GG-pot wordt verlicht met ingebouwde ringvormige LED-verlichting.

Auteursrechtelijk beschermd werk? (ov. 6-17)

The Groove Garden stelt zich op het standpunt dat de BLOOM! is ontleend aan een oudere oversized bloempot, de VAS-ONE. Bij de beantwoording van de vraag of de BLOOM! is ontleend aan de VAS-ONE, gaat het erom of de BLOOM! in zodanige mate de auteursrechtelijk beschermde trekken van de VAS-ONE vertoont, dat de totaalindrukken van beide bloempotten te weinig verschillen.

Het Hof oordeelt dat de BLOOM! een andere totaalindruk heeft in vergelijking met de VAS-ONE. De afwijkende verhoudingen tussen diverse onderdelen, de bredere kraag en de steiler ogende wand is hiertoe voldoende. Ook het feit dat de VAS-ONE, in tegenstelling tot de BLOOM!, geen geïntegreerde verlichting is van groot belang. De geïntegreerde verlichting in de BLOOM! is volgens het Hof essentieel voor de combinatie van elementen, die bepalend is voor de totaalindruk.

Ten overvloede overweegt het Hof dat het geen verschil uitmaakt als de losse lamp als onderdeel van de VAS-ONE zou worden aangemerkt. Ik citeer: ‘In dat geval zouden immers de zichtbare binnenkanten van de VAS-ONE en de BLOOM! relevant verschillen en heeft Slewe de creatieve keuze gemaakt om de lichtbron af te sluiten op de in de BLOOM toegepaste wijze, terwijl er in dat geval bovendien een verschil in functie zou zijn door de gebruiksbeperkingen van de VAS-ONE met een losse lamp.’ (ov. 16, tweede alinea)

Het Hof sluit af met de vaststelling dat de BLOOM! een auteursrechtelijk beschermd werk is, nu de vorm resultaat is van creatieve keuzes en een voortbrengsel is van de menselijke geest. Het auteursrechtelijk werk bestaat uit de combinatie van de elementen, vorm, materiaal en geïntegreerde verlichting.

Het feit dat (een aantal van) de voornoemde elementen al behoorden tot de vormgevingserfgoed, maakt volgens het Hof niet uit.

Auteursrechtinbreuk? (ov. 18-22)

Bij de beantwoording van de vraag of de GG-pot inbreuk maakt op het auteursrecht op de BLOOM! stelt het Hof het volgende vast: De vorm van de potten en het gebruikte materiaal is gelijk. Het belangrijkste verschil is de wijze waarop beide potten zijn verlicht. De overige verschillen, die The Groove Garden heeft aangekaart, zijn technisch bepaald of niet relevant voor de beoordeling.

Het Hof oordeelt dat de potten in onverlichte toestand gelijk zijn.

De wijze van verlichting van beide potten wijkt (zoals eerder besproken) af. De BLOOM! wordt verlicht door twee spaarlampen, die een witte kleur uitstralen. De GG-pot wordt verlicht door middel van LED-verlichting in verschillende kleuren.

Het Hof vindt, in tegenstelling tot de rechtbank, dat de afwijking in kleuren niet relevant is. Het Hof is van oordeel dat deze afwijking een gevolg is van een technische ingreep. Er zijn verder een aantal andere verschillen. De lichtbron van de GG-pot is lager geplaatst, maar het lichteffect neemt in beide potten naar boven toe af. Wel wijkt het lichteffect en de felheid daar van ietswat af. Het Hof sluit af met de conclusie dat de afwijkingen te gering zijn en de totaalindrukken daarmee te weinig verschillen.

Geldig modelrecht? (ov. 36)

Een model wordt beschermd als deze nieuw is en een eigen karakter heeft. Slewe heeft de BLOOM! als Gemeenschapsmodel ingeschreven.

Het Hof gaat eerst in op de vraag welk model (inschrijving- of daadwerkelijk model) relevant is voor de inbreukvraag. Onder verwijzing naar een recent arrest van het HvJ EU, neemt het hof het volgende als uitgangspunt:

Het hof leidt uit deze overwegingen, in onderlinge samenhang beschouwd, af dat het daadwerkelijk verhandelde voortbrengsel waarop het model is toegepast in aanmerking mag worden genomen voor zover dit een bevestiging oplevert van hetgeen uit het model zoals ingeschreven blijkt, dus enkel ter verduidelijking, teneinde reeds eerder getrokken conclusies te bevestigen. Hieruit kan niet worden afgeleid dat elementen die niet uit het model, zoals ingeschreven, blijken een rol kunnen spelen bij de beoordeling van de algemene indruk die het model wekt.’

Het Hof concludeert dat het model nieuw is en een eigen karakter heeft. Het model wekt volgens het Hof bij de geïnformeerde gebruiker, die een hoger aandachtsniveau heeft dan een gemiddelde consument, een andere algemene indruk dan de VAS-ONE.

Inbreuk op het modelrecht? (ov. 37 en 38)

Het Hof is overigens van oordeel dat de GG-pot een andere algemene indruk wekt bij de geïnformeerde gebruiker ten opzichte van het model. De geïnformeerde gebruiker heeft, volgens het Hof, ervaring en kennis van de markt. De geïnformeerde gebruiker herkent de verschillen tussen het model en de GG-pot (geïntegreerde afgesloten bodem, geïntegreerde verlichting en niet zichtbare lichtbron). Er is dus geen sprake van inbreuk op het modelrecht van Slewe.

Een leuk arrest, waarbij wel kan worden afgevraagd of het Hof wellicht iets te kortaf is geweest in haar overweging met betrekking tot de afwijkende kleuren.

Ook leidt de ten overvloede-overweging van het Hof tot vragen. Is de lichtbron sec van belang? Gaat het niet meer om de wijze waarop de lichtbron is geplaatst en het effect van de lichtbron op de totaalindruk van het werk? De plaatsing van de lichtbron lijkt immers mede bepalend te zijn voor het lichteffect, al dan niet in combinatie van de overige elementen van het werk. Ik kan mij voorstellen dat met het plaatsen van vergelijkbare lichtbronnen, een ander lichteffect wordt genereerd. En andersom kunnen verschillende lichtbronnen een vergelijkbaar lichteffect veroorzaken.PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.