NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Verlenging termijn cooling off periode bij koop op afstand?

Verlenging termijn cooling off periode bij koop op afstand?

Mijn oog viel op een uitspraak van de kantonrechter te Den Bosch in een geschil tussen een consument en Tele2.

Waar gaat het om? Tussen Tele2 en de consument is telefonisch een overeenkomst gesloten voor internet en TV via internet (een zogenaamd goldpakket).  Van deze telefonische overeenkomst is door Tele2 geen schriftelijke versie toegezonden. De consument stelt dat hij bij het sluiten van de telefonische overeenkomst uitdrukkelijk navraag heeft gedaan naar het plaatsen van een tweede decoder. Dit in verband met een extra televisie aansluiting voor zijn zoon. De zoon van de consument is rolstoelafhankelijk en wil op zijn eigen kamer op televisie naar voetbal kijken. Zonder een tweede televisie aansluiting voor zijn zoon heeft het abonnement voor de consument geen enkele zin, zo stelt hij. Tele2 betwist dat de consument uitdrukkelijk heeft aangegeven twee decoders te wensen, maar heeft erkend dat ontvangst via een tweede decoder technisch gezien niet mogelijk is.

De consument wil van de koop af. Tele2 wil het contract afdwingen en vordert betaling. Ik begrijp uit de uitspraak dat de consument geen gebruik heeft gemaakt van het gold pakket.

De rechter toetst vervolgens of de consument een beroep toekomt op de cooling off periode, omdat het een koop op afstand betreft. De cooling off periode biedt, kort gezegd, de mogelijkheid om een op afstand gesloten overeenkomst binnen een bepaalde termijn alsnog te annuleren. De termijn is 7 dagen, maar kan onder omstandigheden worden verlengd naar 3 maanden. 

Wat is hier nu het probleem: de termijn van de cooling off periode is al verlopen, omdat er al 3 maanden zijn verstreken.

De rechter komt tot de conclusie dat de consument op basis van de redelijkheid en billijkheid alsnog een ontbindingsrecht toekomt, zo lees ik de uitspraak althans. Daarmee rekt de rechter in mijn optiek de 3 maanden termijn dus op. Ik snap en begrijp dat de rechter de consument hier wil beschermen en hem niet aan het contract met Tele2 wil houden gezien de omstandigheden, maar ik vraag mij af of de rechter hier nu juridisch een handige route kiest. Het zet de weg naar onduidelijkheid open, kan ik me zo voorstellen. Want hoe lang kan die termijn nu dan worden? Wel is hier natuurlijk van belang dat er nog geen gebruik is gemaakt van de telefonisch afgenomen dienst door de consument. Indien dat wel het geval was geweest, had deze zaak heel anders uitgepakt.

De rechter rechtvaardigt zijn route als volgt (zie de samenvatting): "n
u Tele2 door haar stelselmatig gedrag de doelstellingen van artikelen 7:46a ev BW volledig ontwijkt kan zij, gezien de beschermingsratio van genoemde bepalingen als te interpreteren in het licht van Richtlijn 97/71/EG en gezien HvJ 17 december 2009 inzake Martin Martin (LJN BK7889, C-227/08) r.o. 35, zich naar eisen van redelijkheid en billijkheid in de gegeven omstandigheden niet beroepen op het verstrijken van de drie maanden termijn van artikel 7:46d lid 1 BW. Aan de consument moet derhalve alsnog de mogelijkheid van ontbinding worden toegekend (...). Overeenkomst dient als ontbonden te worden beschouwd. Consument is niets aan Tele2 verschuldigd."

Ik ben nog even in die Martin Martin uitspraak van het Europees Hof gedoken. Het Hof zegt daar uiteindelijk: "Artikel 4 van richtlijn 85/577/EEG van de Raad van 20 december 1985 betreffende de bescherming van de consument bij buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten verzet zich er niet tegen dat een nationale rechterlijke instantie een onder deze richtlijn vallende overeenkomst ambtshalve nietig verklaart op grond dat de consument niet over zijn opzeggingsrecht is voorgelicht, ook al heeft de consument deze nietigheid nooit aangevoerd voor de bevoegde nationale rechters.

Twee dingen vallen hierbij op. Het Europees Hof verwijst in deze Martin Martin uitspraak niet naar de Europese regeling voor koop op afstand (en de kantonrechter doet dat wel), en het Europees Hof laat toe dat nationale rechters een overeenkomst ambtshalve nietig verklaren. In Nederland is er echter een verschil tussen een overeenkomst nietig verklaren en, de route die de rechter in deze zaak verkiest, een overeenkomst ontbinden.

Lees hier de uitspraak van de rechter te Den Bosch en klik hier voor de Martin Martin uitspraak van het Europees Hof. 

 

BRON: rechtspraak.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.