NL EN

Update privacyboete

Begin deze maand schreef ik over alle ophef die is ontstaan naar aanleiding van het bericht dat er een wetsvoorstel in de maak zou zijn die het College Bescherming Persoonsgegevens ('CBP') de bevoegdheid zou geven torenhoge boetes op te leggen aan burgers die video’s van inbrekers online zouden zetten.

In mijn blogpost heb ik de berichtgeving genuanceerd. Ik heb erop gewezen dat een dergelijk wetsvoorstel helemaal niet in de maak is, en dat het CBP haar bevoegdheden steeds proportioneel zal moeten inzetten, op basis van de omstandigheden van het specifieke geval. Daarbij zal dus steeds ook een belangenafweging worden toegepast.

Daarnaast wees ik erop dat de aangekondigde kamervragen van het CDA en de PVV, die het wetsvoorstel ‘kansloos’ achtten getuigden van weinig verstand van zaken. Het vermeende wetsvoorstel bestaat niet. En de toekomstige uitbreiding van bevoegdheden van het CBP (waaraan de voorzitter van het CBP in het interview met het AD refereerde) vloeit direct voort uit het gesloten regeer- en gedoogakkoord tussen CDA, PVV en VVD. Bovendien wordt de Europese Privacyrichtlijn aangepast op basis waarvan de privacy waakhonden in de Europese lidstaten meer bevoegdheden zullen krijgen. Zodra de richtlijn is gewijzigd, is Nederland zelfs verplicht dit door te voeren in de eigen wetgeving. De aangekondigde uitbreiding van de boetebevoegdheid van het CBP is dus alles behalve kansloos, maar straks zelfs verplicht.

Mijn artikel ging dus niet zozeer om de vraag of het is toegestaan om beelden van inbrekers online te zetten, maar om de onjuistheid van de berichtgeving over de ‘privacyboete’. Niettemin heeft het op onze eigen site, op volkskrant.nl en joop.nl tot verontwaardigde reacties geleid die simpel gezegd tot kern hebben dat ik zou betogen dat de privacy van inbrekers boven alles gaat, inclusief het belang van de slachtoffers. Gezien de hoeveelheid reacties wil ik hier toch graag benadrukken dat ik niet heb beweerd dat het privacyrecht absoluut is, integendeel, ik heb gewezen op het belang van een proportionele toepassing van bevoegdheden, en de weging van de omstandigheden van het geval. Wel heb ik erop gewezen dat privacy een fundamenteel recht is, neergelegd in onze Grondwet, het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, en het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten. Fundamentele rechten raak je niet kwijt, ook niet als je een misdaad hebt begaan. Het principe ‘wie mijn privacy schendt, heeft zelf geen recht meer op privacy’ (het ‘oog om oog, tand om tand’ principe) geldt dus niet in Westerse rechtstaten.

Maar nogmaals, dat betekent niet dat grondrechten altijd boven alles gaan. Ook grondrechten kunnen worden beperkt, als daarvoor een wettelijke basis is, de beperking noodzakelijk is ter bescherming van rechten van anderen, en de beperking bovendien niet verder gaat dan noodzakelijk is ter bescherming van die rechten. Op basis van deze wettelijke toets kwam ik destijds tot de conclusie dat de actie van Vereniging Eigen Huis die leden opriep camerabeelden online te plaatsen waarschijnlijk in strijd is met de wet. Tegelijkertijd is het openbaar maken van diezelfde beelden via Opsporing Verzocht wel rechtmatig. Daarover ging mijn blog in juni.

Terug naar waar het allemaal is begonnen. Kohnstamm, de voorzitter van het CBP, heeft inmiddels in een brief aan de Tweede Kamer tekst en uitleg gegeven. Hij bevestigt dat er geen wetsvoorstel in de maak is dat specifiek ziet op het beboeten van mensen die camerabeelden online plaatsen. Ook haalt hij het regeer- en gedoogakkoord aan. Ten slotte wijst Kohnstamm erop dat het CBP haar bevoegdheden proportioneel, en op basis van de concrete omstandigheden zal toepassen, waarbij het opleggen van een boete een ‘ultimum remedium’ is.

Met betrekking tot het plaatsen van camerabeelden op internet zet Konhstamm uitgebreid uiteen waarom wij hiermee heel terughoudend moeten zijn:

“Er zijn meerdere redenen waarom de wetgever het zonder wettelijke grondslag op internet plaatsen van identificeerbare personen of van andere persoonsgegevens door middel van camerabeelden van geweldsdelicten of inbraken niet toelaatbaar acht. Het argument dat aldus een inbreuk wordt gepleegd op de persoonlijke levenssfeer is daar één van, maar is niet het enige en zeker niet het doorslaggevende argument. Relevanter is dat in democratisch geregeerde landen politie en justitie bij uitsluiting de bevoegdheid hebben gekregen om opsporing en vervolging van verdachten te bewerkstelligen. Het recht van individuele burgers om verdachten op eigen initiatief en gezag op te sporen is stevig aan banden gelegd als gevolg van de toekenning aan politie en justitie van diep ingrijpende bevoegdheden om de (strafrechtelijke) rechtsorde te bewaken. Daarbij komt dat op internet geplaatste beelden niet of heel moeilijk definitief daarvan zijn te verwijderen en bijna ten eeuwige dagen zijn terug te vinden. Kortom: er zijn goede redenen om met grote omzichtigheid om te springen met het publiek maken van beelden van identificeerbare personen bij een onopgeloste diefstal of inbraak via internet of anderszins. Ook de politie past daarom strikte regels toe alvorens beelden via het programma “Opsporing Verzocht” uit te zenden.”

Kohnstamm is zich goed bewust van de gevoelens van frustraties bij de slachtoffers, maar wijst erop dat het bestuur en de politiek aan zet zijn om een oplossing te vinden:

“Bijvoorbeeld door een procedure te ontwerpen waardoor naar analogie van “Opsporing Verzocht” de ter beschikking gestelde beelden onder strikte verantwoordelijkheid van de geweldsmonopolist ingezet kunnen worden voor effectieve opsporing en vervolging van daders.”

Dat lijkt mij inderdaad zinvoller dan kamervragen te stellen die geen hout snijden.

Lees de hele brief van Kohnstamm hier.

BRON: CBP


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

REACTIES (3)

Weg met linkse idioten woensdag 17 augustus 2011 13:13

In de Verenigde Staten, komen verkrachters en pedofielen gewoon met naam en foto op het internet te staan, zodat mensen weten voor welke mensen in hun buurt zij moeten oppassen. Dit is omdat in de Verenigde Staten de belangen van onschuldige mensen voorop staan. In Nederland staan helaas de belangen van misdadigers voorop, omdat de linkse partijen strijden voor de belangen van (kinder)verkrachters.

Geen wonder dat ze zo pro-Islam zijn. Dit is immers een geloof verzonnen door een pedofiel en verkrachter.

Ron Ritzen woensdag 17 augustus 2011 17:55

Schitterend. Het CDA en de PVV die aankondigen om Kamervragen te stellen over een wetsvoorstel dat niet bestaat. En iets eerder hadden we al het interview in de Telegraaf met CDA-Tweede Kamerlid Coskun Çörüz, die duidelijk niet begrijpt hoe het systeem m.b.t. cel- en taakstraf in elkaar zit. Nog pijnlijker, de Kamervragen van PVV'er Driessen, van 8 augustus, die voorstelt om de subsidie van het Nexus Instituut in te trekken, enkel omdat de directeur, "die niet goed snik is" (sic), op persoonlijke titel iets geschreven heeft dat de PVV niet zint.

Weg met linkse idioten woensdag 17 augustus 2011 22:01

Zeg iets dat moslims niet aanstaat, en je krijgt doodsbedreigingen, je wordt vervolgd en links vuilnis noemt je een racist; maar zeg dat 1,5 miljoen Nederlanders op een fascist stemmen, dan krijg je subsidie. Toch is Ron Ritzen boos. Waarom? Misschien omdat hij doodsbang is dat de subsidie voor zijn linkse vriendjes wordt ingetrokken.

Linkse landverraders zullen niet rusten totdat ze dit land volledig verwoest hebben.

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.