NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Uitleg van een overeenkomst: de invloed van professionals op Haviltexen

Uitleg van een overeenkomst: de invloed van professionals op Haviltexen

Nederland kent een geweldig systeem qua uitleg van contracten. Juristen noemen dat Haviltexen. Dat komt erop neer dat de uitleg van een contract niet alleen wordt gebaseerd op louter de tekst. De verwachtingen van partijen zijn ook van belang. De Hoge Raad formuleerde het ooit als volgt: de vraag hoe in een schriftelijk contract de verhouding van partijen is geregeld en of dit contract een leemte laat die moet worden aangevuld, kan niet worden beantwoord op grond van alleen maar een zuiver taalkundige uitleg van de bepalingen van dat contract. Voor de beantwoording van die vraag komt het immers aan op de zin die pp. in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan deze bepalingen mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. Daarbij kan mede van belang zijn tot welke maatschappelijke kringen pp. behoren en welke rechtskennis van zodanige pp. kan worden verwacht.

Eerder heb ik al geblogd over de invloed van een zogenaamde "vierhoekenbeding" op voornoemd Haviltex criterium. Vandaag kort aandacht voor de invloed van professionals op de uitleg van een overeenkomst. Het gaat om een geschil bij de rechtbank te Leeuwarden - uiteraard over de uitleg van een overeenkomst. De rechtbank overweegt dat de taalkundige uitleg in casu zwaar weegt, omdat beide partijen ten tijde van het sluiten van de overeenkomst werden bijgestaan door een professionele en ter zake deskundige gemachtigde en deze gemachtigden er zorg voor hebben gedragen dat de gemaakte afspraken op schrift zijn vastgelegd. De relevante overweging luidt letterlijk als volgt:  

"De rechtbank overweegt dat de uitleg van de tussen partijen gesloten overeenkomst dient te geschieden met inachtneming van de zogeheten Haviltex-maatstaf (HR 13 maart 1981, NJ 1981, 635). Deze brengt mee dat de vraag hoe in een schriftelijk contract de verhouding van partijen is geregeld, niet kan worden beantwoord op grond van alleen maar een zuiver taalkundige uitleg van de bepalingen van dat contract. In praktisch opzicht is de taalkundige betekenis die de bewoordingen waarin deze bepalingen zijn gesteld, gelezen in de context van dat geschrift als geheel, in (de desbetreffende kring van) het maatschappelijk verkeer normaal gesproken hebben, bij de uitleg van dat geschrift wel vaak van groot belang (HR 23 december 2005, RvdW 2006, 17). De rechtbank is van oordeel dat in dit geval veel betekenis toekomt aan het feit dat zowel [eiseres c.s.] als de gemeente ten tijde van het sluiten van de overeenkomst werd bijgestaan door een professionele en ter zake deskundige gemachtigde. Deze gemachtigden hebben er bovendien zorg voor gedragen dat de gemaakte afspraken op schrift zijn vastgelegd. Gelet hierop is de taalkundige uitleg van de inhoud van de brief van de gemeente van 7 september 2006 van groot belang. Dit geldt temeer nu [eiseres c.s.] geen feiten heeft gesteld inzake de inhoud van de bespreking op 5 september 2006 die kunnen bijdragen aan de uitleg van de in deze brief gekozen (en door [eiseres c.s.] in de persoon van mr. T.A.P. Langhout geaccepteerde) bewoordingen en zij getuigenbewijs met betrekking tot deze bespreking ook niet relevant acht voor de beoordeling van het geschil."

Lees het vonnis hier.

BRON: rechtspraak.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.