NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Toepasselijkheid algemene voorwaarden


Ik kreeg een tip over een uitspraak van de rechtbank Arnhem. ArcelorMittal ("AM") heeft een partij [gedaagde] gedagvaard. Mij is niet helemaal duidelijk wat de vordering van AM is, maar de grondslag van de vordering betreft een verhouding tussen partijen, waarop volgens AM de ‘Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (2007) van ArcelorMittal Construction Nederland B.V. gevestigd te Tiel’ (hierna: Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (2007)) van toepassing zijn. Ingevolge art. 19.2 hiervan worden alle geschillen ter zake van levering van gevelpanelen door ArcelorMittal en de daarvoor verzonden facturen voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement van haar vestiging, Arnhem.

Gedaagde werpt een onbevoegdheidsincident op. Gedaagde voert aan dat AM de toepasselijkheid van de Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (2007) niet onderbouwt. Volgens gedaagde legt AM een offerte over van ArcelorMittal die onder meer inhoudt:

Op al onze leveringen en diensten zijn uitsluitend onze leverings- en verkoopvoorwaarden van toepassing, zoals gedeponeerd bij de kamer van koophandel te Tiel onder nummer 1088. Op verzoek zenden wij u een exemplaar toe. 

Wat wil het geval: onder dit nummer zijn bij de kamer van koophandel gedeponeerd de Algemene leverings- en verkoopvoorwaarden van Kempes & Koopen Bouwsystemen B.V. (hierna: Algemene voorwaarden Kempes & Koopen). Ook de opdrachtbevestigingen van ArcelorMittal, voegt [gedaagde] hieraan toe, verwijzen via ArcelorMittals K.v.K.-nummer 11024720 naar dezelfde onder nr. 1088 gedeponeerde Algemene voorwaarden Kempes & Koopen. En je raadt het al: deze bevatten geen artikel 19. 

In haar verweer voert ArcelorMittal aan dat [gedaagde] sinds 2007 een groot aantal bestellingen bij haar geplaatst heeft en dat het [gedaagde] duidelijk geweest is dat zij al die tijd de Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (2007) gebruikt. [gedaagde] is steeds conform deze Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (2007) haar verplichtingen nagekomen, stelt ArcelorMittal. 

De rechtbank oordeelt daarover dat op zichzelf niet uit de stukken blijkt dat het [gedaagde] duidelijk geweest is dat ArcelorMittal al die tijd de Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (2007) zou hebben gebruikt. De stukken geven slechts aan dat ArcelorMittal naar haar algemene voorwaarden verwijst in standaardformuleringen en dat degene die de tekst hiervan zoekt, terechtkomt bij de Algemene voorwaarden Kempes & Koopen. Dat [gedaagde], zoals ArcelorMittal stelt, de Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (2007) heeft nageleefd, betekent niet dat [gedaagde] die voorwaarden beschouwde als deel van de overeenkomst. Het is mogelijk dat [gedaagde] volgens onderdelen van de Algemene voorwaarden Kempes & Koopen handelde, het is zelfs mogelijk dat zij toevallig zo handelde als de Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (2007) voorschrijven.

Daarnaast wijst ArcelorMittal er in haar verweer op dat op de facturen die betrekking hebben op deze order steeds vermeld staat:

Op alle transakties zijn onze verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Tiel onder nr. 11024720.

Hierover heeft [gedaagde] echter bij haar incidentele eis al opgemerkt dat dit nummer verwijst naar het KvK-nummer van ArcelorMittal waaraan vervolgens de onder nr. 1088 gedeponeerde algemene voorwaarden zijn gekoppeld. Voorts overweegt de rechtbank dat, waar verwijzingen als resultaat opleveren dat de Algemene voorwaarden Kempes & Koopen worden gevonden, niet geconcludeerd kan worden dat kennisneming van zo’n verwijzing tot toepasselijkheid van de Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (2007) kan leiden. Partijen kunnen immers niet tot wilsovereenstemming komen als de ene partij haar wil richt op de Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (2007) en de andere op de Algemene voorwaarden Kempes & Koopen. Zelfs als deze twee sets, zoals ArcelorMittal – naar het oordeel van de rechtbank ten onrechte – meent, ‘vrijwel gelijkluidend’ zijn, bestaat die wilsovereenstemming niet.

De rechtbank is dan ook van oordeel dat de verwarring die op dit punt bestaat ten gevolge van de verwijzingen, in de weg staat aan de conclusie dat de Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (2007) van toepassing zijn op de overeenkomst. De vraag wordt dan of er enig moment aanwijsbaar is waarop [gedaagde] ondubbelzinnig duidelijk werd gemaakt welke algemene voorwaarden ArcelorMittal van toepassing wilde laten zijn. Dit moet, gelet op de overigens bestaande verwarring, gezocht worden in het geval dat [gedaagde] de tekst ervan in handen heeft gekregen. ArcelorMittal wijst hiervoor twee mogelijkheden aan. 

In mei 2007, stelt ArcelorMittal in de eerste plaats, is [gedaagde] een exemplaar van de Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (2007) overhandigd. Dit staat niet vast. Het ligt op de weg van ArcelorMittal, die zich op toepasselijkheid van de Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (2007) beroept, dit te bewijzen. ArcelorMittal stelt in de tweede plaats dat achter op alle pagina’s van haar orderbevestiging van 4 juli 2008 – die volgens het antwoord in het incident betrekking heeft op de litigieuze overeenkomst(en) – de Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (2007) afgedrukt zijn. Ook ten aanzien van haar facturen stelt ArcelorMittal dat de Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (2007) op de achterkant van alle bladen afgedrukt zijn. 

De rechtbank kan dit niet verifiëren omdat ArcelorMittal uitsluitend enkelzijdige kopieën van de voorkanten van de hier bedoelde pagina’s heeft overgelegd. ArcelorMittal zal de gelegenheid krijgen de originele stukken aan de rechtbank te tonen. 

[gedaagde] stelt tenslotte nog dat door de tekst

Op alle verbintenissen zijn, met uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden van wederpartij, onze algemene voorwaarden van toepassing als gedeponeerd bij de K.v.K. te Eindhoven onder nr. 3202/97 d.d. 16 04 1997.

op haar aan ArcelorMittal gezonden opdrachtbevestiging niet ArcelorMittals algemene voorwaarden, maar die van [gedaagde] toepasselijk zijn. Volgens deze algemene voorwaarden is de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven bevoegd geschillen te beslechten. 

De rechtbank is vooralsnog van oordeel dat indien de Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (2007) deel uitmaakten van een door [gedaagde] aanvaard aanbod van ArcelorMittal – wat nog niet vaststaat – deze vermelding op [gedaagde]’s postpapier, niet aan die aanvaarding afdoet. Daarvoor is deze door [gedaagde] gehanteerde clausule in te kleine letters en te algemene bewoordingen opgenomen aan de voet van haar postpapier. Het definitieve oordeel hierover is echter afhankelijk van de vraag of ArcelorMittal een eenduidig aanbod tot aanvaarding van de Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (2007) heeft gedaan. 

De slotsom luidt dus dat, als ArcelorMittal niet in haar bewijs slaagt ,dan wordt de incidentele vordering toegewezen. Daarmee staat volgens de rechtbank dan echter niet (ook) vast dat de algemene voorwaarden van [gedaagde] toepasselijk zouden zijn. 

Wordt vervolgd dus. 

 

 

 

 

BRON: rechtspraak.nl alsmede itenrecht.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.