NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Territoriale werking verbod Gemeenschapsmerken

Territoriale werking verbod Gemeenschapsmerken

Het Europese Hof van Justitie heeft gisteren meer duidelijkheid gecreëerd rondom de territoriale werking van een verbod op grond van een Gemeenschapsmerk.

Wat was het geval? De Franse Cour de Cassation oordeelde dat sprake was van inbreukmakend gebruik door DHL International van het gemeenschapsmerk en het Franse merk WEBSHIPPING, waarvan Chronopost houdster is. De Cour de Cassation sprak een verbod uit op straffe van dwangsom, waarbij zij oordeelde dat het verbod enkel het Franse grondgebied betrof (en niet het gehele grondgebied van de Europese Unie). Toch had de Cour de Cassation twijfels over de uitleg van art. 98 van de Gemeenschapsmerkenverordening. Daarom stelde zij prejudiciële vragen waarbij met name de volgende vraag van belang was:

Moet artikel 98 van verordening [nr. 40/94] aldus worden uitgelegd dat het door een rechtbank voor het gemeenschapsmerk opgelegde verbod van rechtswege van kracht is op het gehele grondgebied van de [Unie]?”

Het antwoord? De Gemeenschapsmerkenverordening (hierna: de Verordening) moet zo worden uitgelegd dat de werking van het verbod op voortzetting van inbreuken of dreigende inbreuken op een gemeenschapsmerk, zich in beginsel uitstrekt tot het gehele grondgebied van de Europese Unie.

Waarom? De achterliggende gedachte zit hem in het feit dat het doel van de Verordening is de eenvormige bescherming te bieden op het gehele grondgebied van de EU tegen het risico van inbreuk op een Gemeenschapsmerk. Indien het verbod zich enkel tot 1 lidstaat zou uitstrekken, zou namelijk het risico bestaan dat de inbreukmaker het inbreukmakende teken opnieuw zou kunnen gaan gebruiken in een lidstaat waarvoor het verbod niet is uitgesproken.

In principe is het verbod dus van kracht op het gehele grondgebied van de EU. Wel zijn er beperkingen. De uitoefening van het recht moet beperkt blijven tot de gevallen waarin het gebruik van het teken door een derde afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk. Wanneer de verwerende partij het bewijs levert dat het gebruik van het betrokken teken geen afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk, in het bijzonder om linguïstische redenen, moet deze rechtbank de territoriale werking van het verbod dat zij oplegt, beperken (r.o. 48) Ook moet worden gepreciseerd dat de territoriale werking van een verbod op voortzetting van inbreuken of dreigende inbreuken op een gemeenschapsmerk zich kan uitstrekken tot het gehele grondgebied van de Unie.  Desalniettemin dienen de overige lidstaten overeenkomstig artikel 90 van verordening nr. 40/94 in beginsel de rechterlijke beslissing te erkennen en ten uitvoer te leggen, waardoor aan deze beslissing grensoverschrijdende gevolgen worden verleend, aldus het Europese Hof van Justitie (r.o. 49.)

Lees hier het arrest.

BRON: Boek9.nl, Curia.europe.eu


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.