NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Teeven schaft geschriftenbescherming af

Teeven schaft geschriftenbescherming af

In het kader van de in het regeerakkoord aangekondigde modernisering van het auteursrecht, wil een kabinet een einde maken aan de zogenaamde “geschriftenbescherming”.

De geschriftenbescherming is neergelegd in artikel 10 lid 1 van de Auteurswet, waarin boeken, brochures, nieuwsbladen, tijdschriften “en alle andere geschriften” als auteursrechtelijke beschermde werken worden aangewezen. Hoewel dit eigenlijk in strijd is met het wezen van het auteursrecht, beschermt de Auteurswet met deze woorden ook zogenaamde “onpersoonlijke geschriften”, ofwel geschriften waaraan oorspronkelijkheid volledig ontbreekt. Voorbeelden van dergelijke onpersoonlijke geschriften zijn bijvoorbeeld telefoongidsen, adreslijsten, hitlijsten, en programmagegevens. Deze geschriften zijn niet volledig auteursrechtelijk beschermd, maar beschermen rechthebbenden wel tegen “bewijsbare ontlening”. Dat betekent dat informatie daaruit niet letterlijk mag worden overgenomen.

 

Deze geschriftenbescherming is niet onomstreden. Het auteursrecht moet toch juist oorspronkelijke, intellectuele werken beschermen? Bovendien heeft het speciale beschermingsregime voor onpersoonlijke geschriften enorm aan belang ingeboet sinds de invoering van de databankwet. Veel geschriften die voorheen onder de geschriftenbescherming vielen, worden immers nu beschermd als databank (uiteraard mits de gegevensverzameling getuigt van een substantiële investering). Om die reden oordeelde het Hof van Justitie in het Dataco-arrest al dat in beginsel geen geschriftenbescherming voor databanken meer mogelijk is.

 

Daar komt bij dat de bescherming van niet-oorspronkelijke geschriften – aldus het kabinet – meer mededingingsrechtelijk dan auteursrechtelijk van aard is. De geschriftenbescherming wordt namelijk vooral aangewend door  uitgevers of drukkers om gedane investeringen te beschermen en/of om producten buiten de Nederlandse markt te houden. ‘Het auteursrecht, en dus de Auteurswet is voor deze bescherming niet de aangewezen plaats, het civiele recht biedt er al mogelijkheden voor’, aldus staatssecretaris Teeven.

Het kabinet wil met de modernisering van het auteursrecht ruimte bieden voor creativiteit en innovatie. Daarvoor is belangrijk dat alleen nog creatieve prestaties worden beschermd en dat feitelijke informatie in beginsel zo toegankelijk en uitwisselbaar mogelijk moet zijn. Daarom wil het kabinet een einde maken aan de afgeleide bescherming zoals de Auteurswet die nu biedt aan geschriften die niet getuigen van enige creativiteit en/of persoonlijke schepping. De Auteurswet moet alleen nog wél oorspronkelijke geschriften beschermen, dat wil zeggen geschriften die getuigen van creatieve keuzes en die het persoonlijk stempel van de maker dragen.  Dit kan ook voor de consument voordelig uitpakken: afschaffing van de geschriftenbescherming werkt mogelijk concurrentiebevorderend.
 
De internetconsultatie over het wetsvoorstel eindigt 11 april 2013.

BRON: Rijksoverheid.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

REACTIE (1)

Frank Huysmans woensdag 27 februari 2013 00:55

In de bibliotheekwereld speelt een hieraan verwante discussie over de auteursrechtelijke bescherming van metadata: beschrijvende gegevens (auteur, titel, trefwoord, classificatiecode etc.) die door generaties van bibliothecarissen zijn vervaardigd ter ontsluiting van collecties. Zulke sets van metadata zijn in het verleden verhandeld en worden als privaat eigendom beschouwd. Recent zijn bibliotheken en andere organisaties ertoe overgegaan ze onder CC0 of CC-BY vrij te geven t.b.v. open linked data-toepassingen (en dat vrijgeven impliceert dat men die rechten ook bezat). Betekent het kabinetsvoornemen dat die eigendomsrechten gaan vervallen; zo ja met terugwerkende kracht of alleen vanaf moment van inwerkingtreding van de wet, als die er komt?

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.