NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Speerpunten Commissariaat voor de Media in 2013

Speerpunten Commissariaat voor de Media in 2013

Jaarlijks stelt het Commissariaat voor de Media in een beleidsbrief vast op welke punten het toezicht het komende jaar gericht zal zijn. Volgens de handhavingsbrief 2013 hebben het toezicht op commerciële mediadiensten op aanvraag en de naleving van de regels voor product placement prioriteit. Het Commissariaat zal daarnaast toezicht houden op de ledenwerving en op de wederverkoopverplichting voor kabelexploitanten. Voorts verwacht het Commissariaat meer meldingen voor publiek-private samenwerking.

 

Commerciële mediadiensten op aanvraag

In 2012 heeft het Commissariaat beleidsregels vastgesteld voor de classificatie van audiovisuele mediadiensten. Op basis van deze beleidsregels wordt vastgesteld of een mediadienst kwalificeert als mediadienst op aanvraag in de zin van de Mediawet 2008. Is dat het geval, dan moet de dienst bij het Commissariaat worden geregistreerd. Dit jaar zal het Commissariaat partijen die zich nog niet hebben geregistreerd actief gaan benaderen. Naast de registratieplicht zal het toezicht zich primair richten op de verplichte scheiding tussen redactie en commercie plus de bescherming van minderjarigen tegen ernstig schadelijke content.

 

Product placement

Hoewel de regeling (linkje) product placement nog door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap moet worden goedgekeurd, zal het Commissariaat in 2013 focussen op de naleving daarvan. Dit geldt ook voor de regels voor reclame en sponsoring. Product placement is het opnemen van een product, dienst of (beeld)merk in de verhaallijn van een programma. Producten mogen positief voor het voetlicht worden gebracht. Het publiek mag echter niet rechtstreeks door specifieke aanprijzingen worden aangespoord tot het kopen of huren van producten of afname van diensten. Dit is het geval als producten in ‘een wervende context’ worden geplaatst. Het Commissariaat erkent dat de scheidslijnen tussen verboden sluikreclame, sponsoring en product placement dun zijn. Waar de grenzen liggen van wat wel en niet toelaatbaar is, zal de praktijk moeten uitwijzen. Bij het toezicht zal het Commissariaat streven naar een level playing field ten opzichte van aanbieders gevestigd in het buitenland.

 

Ledenwerving en ledentelling publieke omroep

In 2014 zal een nieuwe peiling plaatsvinden van de ledenaantallen van de publieke omroepen. Dit is in het bijzonder van belang voor PowNed en WNL en de vraag of deze een definitieve erkenning kunnen verwerven. Het Commissariaat benadrukt dat uitgangspunt van de Mediawet is dat mensen lid worden van een omroepvereniging, omdat zij affiniteit hebben met de identiteit van die vereniging, niet voor de cadeaus. Het Commissariaat gaat daar in 2013 toezicht op houden. De beleidsregels hierover zullen in de loop van het jaar gepresenteerd worden. Het Commissariaat gaat dit jaar daarnaast voorlichtingsbijeenkomsten organiseren over de ledentelling.

 

Wederverkoopverplichting

Over de wederverkoopverplichting voor kabelexploitanten blogde ik vorige week al. Het blijft de vraag of de wederverkoopverplichting in een handhavingstraject overeind zal blijven, gelet op de ingebrekestelling van de Europese Commissie. Het Commissariaat houdt blijkens de beleidsbrief in ieder geval rekening met kostbare juridische procedures.

 

Publiek-private samenwerking

Tot slot, het Commissariaat verwacht meer meldingen voor nevenactiviteiten, waaronder voor publiek-private samenwerking tussen publieke omroepen en mediabedrijven. De mogelijkheden daarvoor zullen worden verruimd door toevoeging van een experimenteerartikel in de Mediawet. Het Commissariaat zal volgens de beleidsbrief er op toezien dat er geen publiek geld weglekt naar derden en op het behoud van eerlijke concurrentieverhoudingen.PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.