NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Schadevergoeding bij afgebroken onderhandelingen

Schadevergoeding bij afgebroken onderhandelingen

De kans om je schade te verhalen bij afgebroken onderhandelingen is doorgaans niet groot. Over het algemeen worden deze claims afgewezen, omdat de drempel/toets hoog ligt. Er moet echt een vergaande verwachting zijn gewekt dat de overeenkomst tot stand zou komen. Kennelijk heeft TNO het er toch naar gemaakt dat zij schade dient te vergoeden als gevolg van afgebroken onderhandelingen. Zo leid ik althans af uit een vonnis van de rechtbank te Den Haag. De rechter overweegt dienaangaande als volgt:

"In het tussenvonnis is reeds geoordeeld dat de onderhandelingen tussen partijen over de overeenkomst met betrekking tot de exploitatie van de TTWR in een zodanig stadium waren gekomen dat het afbreken van die onderhandelingen zelf onder de gegeven omstandigheden als in strijd met de goede trouw moet worden geacht. Partijen mochten er over en weer op vertrouwen dat enigerlei contract in ieder geval uit de onderhandelingen zou resulteren. In deze situatie kan er ook plaats zijn voor een verplichting tot vergoeding van gederfde winst, naast een vergoeding van de gemaakte kosten voor zover deze kosten de zuivere acquisitiekosten - die geacht worden in de winst te zijn verdisconteerd - te boven gaan. De stelling van TNO c.s. dat [A] c.s. niet aannemelijk hebben gemaakt dat zij schade hebben geleden, omdat ze daartoe hadden moeten stellen en bewijzen dat ze de door hen gemaakte uren anders aan een derde hadden kunnen doorberekenen, gaat gelet op voornoemde maatstaf, die in dit verband moet worden toegepast, niet op."

Vervolgens kijkt de rechter naar de schade. Die bestaat kortweg uit 2 componenten: verrichte consultancy werkzaamheden en schade, namelijk 5% van de exploitatie.

Voor wat betreft de consultancy uren, spitst de discussie zich voornamelijk toe op de hoogte van het tarief. We praten over de periode 2005/2006. TNO gaat uit van 70 euro per uur, en [A] van 225 euro per uur. De rechtbank komt zelf op op een schatting van 140 euro per uur:

"[A] c.s. stellen gemotiveerd dat het gemiddelde uurtarief waartegen zij de werkzaamheden in rekening kunnen brengen € 225,00 per uur bedraagt. Dit wordt door TNO c.s. uitdrukkelijk betwist. Nu [A] c.s. op dit punt geen specifiek bewijs hebben aangeboden en de rechtbank op grond van artikel 6:97 BW vrij is in de begroting van de schade overweegt zij als volgt. Uitgegaan moet worden van een uurtarief dat voor [A] c.s. geldend was in 2005/2006. Het door [A] c.s. genoemde bedrag van € 225,00 lijkt gebaseerd op een gemiddelde van de thans in 2010 gangbare uurtarieven, zodat dit bedrag niet als uitgangspunt kan worden genomen. Het door TNO c.s. berekende uurtarief van € 70,00 voor consultancywerkzaamheden kan evenmin als uitgangspunt dienen. Hoewel over de werkzaamheden van [A] c.s. niet gezegd kan worden dat deze hoogtechnisch waren, staat naar het oordeel van de rechtbank wel vast, blijkens de in het kader van het project gevoerde correspondentie en opgestelde stukken, dat een technisch inzicht voor het TTWR project onontbeerlijk was. De rechtbank schat met inachtneming van het voorgaande het uurtarief van [A] c.s. op € 140,00 per uur exclusief btw."

Over de 5% exploitatie stelt de rechtbank vast dat de exploitatie er niet is geweest, en dat voor een schatting van het eventueel behaalde resultaat te weinig is gesteld. Dat lijkt voor [A] een gemiste kans, omdat de rechter eerder in een tussenvonnis wel al had vastgesteld dat die schadepost voor toewijzing gereed ligt: 

"In het tussenvonnis is vastgesteld dat de vordering van 5% van het behaalde resultaat in beginsel voor toewijzing gereed ligt. Bij brief van 8 januari 2010 en voorts bij akte hebben TNO c.s. aangevoerd dat zij de radar niet (laten) exploiteren, zodat van enig resultaat geen sprake is. Dat van exploitatie van de TTWR geen sprake is, hebben [A] c.s. op geen enkele wijze weersproken of weerlegd. Bij akte hebben zij slechts gesteld dat de vordering voor toewijzing gereed ligt, maar zij hebben verder noch bij akte noch in de eerdere processtukken de maatstaf van 5% van het behaalde resultaat verder ingekleed. Zo volgt uit de door [A] c.s. ingenomen stellingen en overlegde stukken op geen enkele wijze dat TNO c.s. verder zijn gegaan met het ontwikkelen van de TTWR. Evenmin is door [A] c.s. aangevoerd dat de TTWR door TNO c.s. inmiddels op de markt is gebracht en zij daarmee resultaten hebben behaald. Naar het oordeel van de rechtbank moet het er dan ook voor worden gehouden dat de TTWR niet wordt geëxploiteerd. Er bestaat dan ook geen reden om TNO c.s. te veroordelen tot openlegging van de boeken. Toepassing van de maatstaf van 5% van het behaalde resultaat leidt in dit geval derhalve niet tot toewijzing van enig bedrag.
Nu het gaat om een heel nieuw product dat nog op de markt moet worden gezet waardoor over de afzet daarvan slechts voorspellingen kunnen worden gedaan, is een vordering tot betaling van 5% over een eventueel toekomstig resultaat te weinig onderbouwd en te speculatief van aard om te kunnen toewijzen. De vordering tot betaling van 5% van het behaalde en/of toekomstige resultaat zal dan ook worden afgewezen."

Lees hier de uitspraak.

 

BRON: rechtspraak.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

REACTIE (1)

Fulco Blokhuis dinsdag 19 april 2011 14:40

wie het tussenvonnis heeft mag het mailen

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.