NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Procespartij niet akkoord met aansprakelijkheidsbeperking gerechtelijk deskundige. Wat nu?

Procespartij niet akkoord met aansprakelijkheidsbeperking gerechtelijk deskundige. Wat nu?


Mijn oog viel op een opmerkelijke zaak rondom de benoeming van een gerechtelijk deskundige. In een procedure is de rechtbank voornemens een gerechtelijke deskundige te benoemen in verband met nadere inlichtingen, maar één van de procespartijen, Nationale Nederlanden, heeft bezwaar tegen de door de deskundige gehanteerde aansprakelijkheidsbeperking in zijn algemene voorwaarden. Wat nu? De rechtbank is van oordeel dat Nationale Nederlanden hiermee handelt in strijd met de eisen van een goede procesorde, alsmede dat zij weigert mee te werken aan de totstandkoming van het deskundigenonderzoek (artikel 198 lid 3 Rv). Ik werk de relevante overwegingen hieronder uit.

Het loopt, aan het vonnis te zien, al niet heel soepel. Eerst zijn partijen het niet eens geworden over de persoon van de deskundige, en daarom heeft de rechtbank zelf een persoon aangezocht. De deskundige heeft de rechtbank meegedeeld dat op een eventuele werkzaamheid van hem als deskundige de algemene voorwaarden van zijn werkgever van toepassing zijn en dat hij zijn benoeming uitsluitend onder deze voorwaarden wenst te aanvaarden. De rechtbank heeft daarop de deskundige bericht dat slechts artikel 8.1, waarin een aansprakelijkheidsbeperking is opgenomen, in de relatie tussen partijen kan gelden. Na verkregen instemming heeft de rechtbank vervolgens partijen (in de e-mail van 31 juli 2013) verzocht akkoord te gaan met deze aansprakelijkheidsbeperking. De eisende partij gaat akkoord. De advocaat van de gedaagde partij echter niet, en licht het bezwaar als volgt toe: “Het hanteren van dergelijke voorwaarden is bij het uitvoeren van onderzoeken als gerechtelijk deskundige geenszins gebruikelijk. Bovendien heeft zij geen invloed c.q. is cliënte bij het onderzoek niet betrokken zodat niet valt in te zien waarom zij met een aansprakelijkheidsbeperking van Efectis jegens haar moet instemmen.”

De rechtbank overweegt omtrent het bezwaar als volgt. Eerst gaat de rechtbank in op de verhouding tot de deskundige:

"Een deskundige staat tot de rechter in een publiekrechtelijke rechtsverhouding en kan niet langs contractuele weg zijn aansprakelijkheid jegens procespartijen beperken. Aanvaarding van zijn benoeming is te beschouwen als voldoening aan een algemene rechtsplicht, uit schending waarvan een verplichting tot schadevergoeding kan ontstaan. Bij gebreke van een wettelijke regeling is het aan de rechtbank om te beoordelen of de goede procesorde vereist dat een deskundige desgewenst een aansprakelijkheidsbeperkende voorwaarde aan zijn benoeming verbindt. Anders dan Nationale Nederlanden betoogt, is de rechtbank van oordeel dat een deskundige aan zijn benoeming de voorwaarde kan verbinden dat procespartijen op voorhand bewilligen in beperking van zijn aansprakelijkheid. Er bestaat immers geen rechtvaardiging om de deskundige die uitvoering geeft aan genoemde rechtsplicht in dit opzicht anders te behandelen dan de opdrachtnemer die buiten rechte bepaalde werkzaamheden verricht gebruikelijk is te bedingen. Het is de rechtbank overigens ook ambtshalve bekend dat het niet ongebruikelijk is dat een deskundige bij een gerechtelijk deskundigenonderzoek een aansprakelijkheids-beperkende voorwaarde hanteert."

De vraag is vervolgens of Nationale Nederlanden in strijd handelt met de goede procesorde door de beperking niet te aanvaarden. Daartoe overweegt de rechtbank het volgende.

"De rechtbank stelt voorop dat zij Nationale-Nederlanden niet kan volgen in haar betoog dat zij geen invloed heeft op het gerechtelijk deskundigenonderzoek. De deskundige kan weliswaar zijn onderzoek zelfstandig verrichten op de hem best voorkomende wijze, maar de wettelijke regeling is zodanig opgesteld dat hij partijen bij zijn onderzoek in de gelegenheid moet stellen bij het onderzoek desgewenst opmerkingen te maken of verzoeken te doen (zie artikel 198 lid 2 Rv). Daarom wordt in het tussenvonnis waarin de deskundige wordt benoemd tevens bepaald dat de griffier de conceptrapportage van de deskundige aan partijen zal sturen en dat partijen zich binnen een bepaalde termijn bij akte kunnen uitspreken over deze conceptrapportage."

"Voorts passeert de rechtbank de suggestie van Nationale-Nederlanden om in plaats van [naam deskundige] een andere deskundige in te schakelen - die kennelijk geen algemene voorwaarden mag hanteren - om reden als volgt. Nationale-Nederlanden is in eerdergenoemde e-mail expliciet gevraagd in te gaan op de door de deskundige gehanteerde aansprakelijkheidsbeperkende voorwaarde. Zij heeft daarop echter geen enkel inhoudelijk bezwaar geuit, maar slechts heel globaal toegelicht waarom zij niet bereid is deze te aanvaarden. Zou de rechtbank de handelwijze van Nationale-Nederlanden sanctioneren dan zou Nationale Nederlanden daarmee impliciet een instrument hebben om te bewerkstelligen dat een bepaalde, haar onwelgevallige deskundige niet wordt benoemd. Dit klemt temeer daar Nationale al op voorhand bezwaar had gemaakt tegen benoeming van deskundigen werkzaam bij twee met name genoemde bureaus en drie andere branddeskundigen, waardoor zij de keuze al aanmerkelijk had ingeperkt."

Dan komt de rechtbank toe aan de inhoud van de beperking van de aansprakelijkheid:

"Artikel 8.1 luidt als volgt: “Efectis is slechts aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een aan Efectis verwijtbare tekortkoming in de uitvoering van haar verplichtingen. Indien Efectis uit hoofde van de in de vorige zin bedoelde contractuele aansprakelijkheid en/of uit andere hoofde, aansprakelijk is, geldt dat Efectis uitsluitend aansprakelijk is voor directe schade van opdrachtgever tot ten hoogste het bedrag van de prijs die opdrachtgever krachtens artikel 7.1 verschuldigd is.”
In aanmerking genomen de inhoud en reikwijdte van deze bepaling en hetgeen hiervoor is overwogen, is de rechtbank van oordeel dat deze bepaling niet van zodanige aard is dat deze als toepasselijke algemene voorwaarde naar objectieve maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar voor Nationale-Nederlanden zou zijn."

En dan het oordeel over de proceshouding van Nationale Nederlanden:

"Nationale-Nederlanden handelt dan ook in strijd met de eisen van een goede procesorde door op voorhand niet mee te werken aan de vervulling van de aansprakelijkheidsbeperkende voorwaarde van de deskundige. Hoewel Nationale-Nederlanden gerechtigd is toepasselijkheid van de betreffende bepaling uit de algemene voorwaarden af te wijzen, merkt de rechtbank daarom op dat de rechter aan een weigering van een partij om mee te werken aan de totstandkoming van het deskundigenonderzoek de gevolgen kan verbinden die hij geraden acht (zie artikel 198 lid 3 Rv). Nationale-Nederlanden zal in de gelegenheid worden gesteld om zich over de gevolgen bij akte uit te laten"

Lees hier het hele vonnis.

BRON: rechtspraak.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.