NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Privacy-overwinning voor Google Maps

Privacy-overwinning voor Google Maps

Iedereen kent Google Maps, de kaarten-service van Google waarmee topografische kaarten en satellietfoto’s ter beschikking van het publiek worden gesteld. Google Street View biedt de internetter bovendien de mogelijkheid om panoramafoto’s van bepaalde straten te bekijken. Via deze diensten kan men onder meer het vestigingsadres van rechtspersonen – waaronder stichtingen – vinden en desgewenst een satellietfoto van het betreffende pand bekijken.

Op 17 februari jl. wees de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam een interessant vonnis, waarin werd geoordeeld dat Google Maps satellietfoto’s van het vestigingsadres van een stichting mag gebruiken, ook indien natuurlijke personen, wier namen in de naam van de stichting terugkomen, woonachtig zijn op hetzelfde adres.

In deze zaak kwamen twee personen op tegen het gebruik van de satellietfoto door Google Maps. Zij stelden zich op het standpunt dat Google Maps, door de naam van de stichting te verwerken, inbreuk maakte op hun privacy. Zij beriepen zich daarbij op de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Google verweerde zich met de stelling dat een enkele adresaanduiding en geblurde fotoweergave nog geen persoonsgegeven is in de zin van de Wbp. De Wbp definieert een persoonsgegeven als elk “gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”.

De voorzieningenrechter is het met Google eens, want stelt dat geen sprake is van een persoonsgegeven in de zin van de WBP. De naam van een rechtspersoon (in dit geval een stichting) waarin de naam van een natuurlijk persoon is verwerkt, kan volgens de rechter niet zonder meer beschouwd worden als een gegeven dat betrekking heeft op die natuurlijke persoon. De band tussen een natuurlijk persoon en de rechtspersoon die zijn naam draagt kan immers zeer divers zijn. In deze zaak is niet gebleken van feiten of omstandigheden waardoor een doorsnee Google Maps-gebruiker de naam van de stichting met de eisers in verband zullen brengen.

En zelfs als dat wél het geval zou zijn, dan nog valt de belangenafweging van artikel 8f Wbp volgens de voorzieningenrechter in het voordeel van Google uit. Verwerking is op grond van dat artikel slechts toegestaan indien de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van de verantwoordelijke (in casu: Google). Volgens de rechter resulteert de enkele vermelding via Google Maps van de vestigingsplaats van een stichting, waarvan de naam een band met een bepaalde natuurlijke persoon veronderstelt, met daarbij een niet erg gedetailleerde foto, niet zonder meer in een inbreuk op de privacy van die persoon. Dat het belang van Google om de informatie te gebruiken prevaleert boven het privacy-belang van eisers, geldt temeer nu informatie over het vestigingsadres van rechtspersonen al vrij verkrijgbaar is bij de Kamer van Koophandel. Bovendien is niet aannemelijk dat door plaatsing van de foto een (verdergaande) inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van eisers valt te verwachten.

Mijns inziens een vonnis waarop weinig is af te dingen. Van Google kan immers moeilijk verwacht worden dat zij van elke (satellietfoto van de vestigingsplaats van een) rechtspersoon controleert of  daar namen van natuurlijke personen in voorkomen. En zoals de voorzieningenrechter ook al stelt: het betreft hier gegevens die reeds openbaar (via de Kamer van Koophandel) verkrijgbaar zijn. Het betreft dus maar een geringe privacy-inbreuk, die (voor Google) zeer lastig te voorkomen zou zijn.

BRON: ie-forum


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.