NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Prejudiciële vragen over downloaden uit illegale bron

Prejudiciële vragen over downloaden uit illegale bron

Op 21 september jl. stelde de Hoge Raad prejudiciële vragen aan het Europese Hof van Justitie over de verenigbaarheid van de huidige Nederlandse thuiskopie-exceptie van artikel 16c Auteurswet met het Europees recht.

Op basis van de thuiskopie-exceptie is het in Nederland toegestaan om bijvoorbeeld een privékopie van een auteursrechtelijk beschermd muziekstuk of filmwerk te maken. Er is sprake van een privékopie als de kopie zonder direct of indirect commercieel oogmerk is gemaakt en de betreffende persoon deze uitsluitend voor eigen doeleinden gebruikt. Het downloaden van een bestand van het internet is feitelijk het maken van een kopie en valt daarom onder de thuiskopie-exceptie. Ter compensatie van gederfde inkomsten door het thuiskopiëren zouden auteursrechthebbenden op basis van de wet een billijke vergoeding moeten ontvangen.

De Auteurswet kent aan de maker van een werk het uitsluitend recht toe om zijn werk openbaar te maken en te verveelvoudigen. De thuiskopie-exceptie maakt slechts een uitzondering op het verveelvoudigingsrecht. De uitzondering geldt derhalve niet voor het recht om openbaar te maken. Daarom is het uploaden van auteursrechtelijk beschermd materiaal niet toegestaan.

De Europese Auteursrechtrichtlijn heeft het auteursrecht in de verschillende EU lidstaten op belangrijke punten geharmoniseerd. Dat betekent onder andere dat de Nederlandse thuiskopie-exceptie moet worden uitgelegd in overeenstemming met Europees recht. Zo bepaalt de Auteursrechtrichtlijn dat altijd rekening dient te worden gehouden met de zogenaamde driestappentoets van artikel 5 lid 5 Auteursrechtrichtlijn. Deze houdt in dat uitsluitend in bepaalde bijzondere gevallen een beperking op het auteursrecht mag worden gemaakt en dat daarbij geen afbreuk mag worden gedaan aan de normale exploitatie van werken of ander materiaal en de wettige belangen van de rechthebbende mogen niet onredelijk mogen worden geschaad.

Het Hof Den Haag oordeelde eerder dat de thuiskopie-exceptie ook van toepassing is op het downloaden van werken uit illegale bron. De Auteurswet maakt namelijk geen onderscheid tussen de categorieën en bovendien wordt in de parlementaire stukken expliciet gesteld dat ook downloaden uit illegale bron onder de thuiskopie-exceptie valt. Het Hof concludeerde bovendien dat zelfs indien de thuiskopie-exceptie van artikel 16c Aw wat betreft het downloaden uit illegale bron in strijd zou zijn met de Auteursrechtrichtlijn, het downloaden uit illegale bron toch zou zijn toegestaan op basis van Nederlands recht. Gelet op de expliciete bewoordingen in de parlementaire geschiedenis zou de rechtszekerheid anders op onaanvaardbare wijze in het gedrang komen.

Het Hof Den Haag zag geen reden over deze kwestie prejudiciële vragen over de uitleg van Europees recht te stellen aan het Hof van Justitie. De Hoge Raad denkt hier nu anders over en heeft besloten de volgende (door mij geparafraseerde) vragen voor te leggen aan de Europese rechter:

1.     Geldt de beperking die lidstaten mogen stellen aan het reproductierecht van de rechthebbende op basis van artikel 5 lid 2 Auteursrechtrichtlijn (de Europese thuiskopie-exceptie) uitsluitend voor het maken van kopieën van werken die rechtmatig ter beschikking zijn gesteld of geldt deze beperking ook voor kopieën uit illegale bron?  

2.     Kan de driestappentoets van artikel 5 lid 5 van Auteursrechtrichtlijn de beperking die artikel 5 lid 2 Auteursrechtrichtlijn stelt ten aanzien van het reproductierecht van de rechthebbende alleen terugdringen of ook uitbreiden?

3.     Indien de beperking van artikel 5 lid 2 Auteursrechtrichtlijn uitsluitend geldt ten aanzien van het maken van kopieën uit legale bron, is dan een nationale wet die geen onderscheid maakt tussen het kopiëren uit illegale of legale bron door een natuurlijke persoon voor privégebruik en zonder enig direct of indirect commercieel oogmerk en waarbij een billijke vergoeding verschuldigd is, Europeesrechtelijk toegestaan? Maakt het hierbij in het kader van de driestappentoets uit dat er momenteel nog geen technische voorzieningen beschikbaar zijn om het maken van kopieën uit illegale bron tegen te gaan?

De antwoorden op deze vragen leiden mogelijk tot een herijking van de Nederlandse thuiskopie-exceptie. Zeker is echter dat de uitkomsten linksom of rechtsom wederom zullen leiden tot verhitte debatten over het downloaden van auteursrechtelijk materiaal op internet.

 

Auteur: Arjan de Jong

BRON: Rechtspraak.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

REACTIE (1)

Sjaak vrijdag 5 oktober 2012 11:58

Hoi

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.