NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • "Pas toe of leg uit" genegeerd door overheden

"Pas toe of leg uit" genegeerd door overheden

Uit de exitrapportage van het programmabureau Nederland Open in Verbinding (“NOiV”) blijkt volgens Webwereld dat het “pas toe of leg uit”-principe voor open standaarden wordt genegeerd door overheden.

De laatste voortgangsrapportage van NOiV, welke is overhandigd aan minister Verhagen, zet op een rijtje wat het bureau de afgelopen jaren heeft gedaan en wat de effecten daarvan zijn. Eén van de punten die in de rapportage wordt genoemd is het “pas toe of leg uit”-principe voor open standaarden. Uit een steekproef van aanbestedingen uit begin 2010 blijkt dat minder dan de helft van de overheden open standaarden toepast. Het andere deel past geen open standaarden toe. Dat is toegestaan, mits maar wordt uitgelegd waarom geen open standaarden worden toegepast. Het “leg uit”-gedeelte wordt klaarblijkelijk niet gehoorzaamd. Volgens de laatste NOiV monitor blijkt echter wel dat het overgrote deel van de overheid bekend is met het uitgangspunt dat open standaarden moeten worden toegepast bij het aanschafbeleid.

Volgens het NOiV leidt dit in de praktijk niet tot het gewenste resultaat dat meer open overheids ict wordt gebruikt, of rechtvaardiging waarom dat niet is gedaan. Het NOiV stelt dat het kabinet moet zorgen voor deze aanscherping. Als concrete stap wordt genoemd dat het principe wordt opgenomen in de rijksbegrotingvoorschriften van 2012. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties zal zich opwerpen als controlerende partij. Het “leg uit”-gedeelte van het principe wordt explicieter opgenomen in afspraken die het Ministerie maakt met medeoverheden, waardoor de naleving bij gemeenten, waterschappen en provincies moet worden verbeterd.

Ook valt nog veel te verbeteren bij kleine overheden, zoals gemeenten – iets wat het NOiV al in 2009 constateerde. De verwachting destijds was dat met name deze overheden pas eind 2015 aan de eisen van het actieplan kunnen voldoen.

BRON: webwereld


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

REACTIE (1)

Anastasia Da paxiao maandag 12 augustus 2013 17:16

hallo, de heer / mevrouw, er is busness ik willen dat wij together.can heb je antwoord terug naar mij?
jouwe Anastasia.

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.