NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Opzegging (exclusieve) distributie-overeenkomst

Opzegging (exclusieve) distributie-overeenkomst


In Nederland kennen we eigenlijk twee smaken qua beëindiging van een overeenkomst: opzeggen en ontbinden. Opzeggen is zonder reden, en ontbinden met reden (doorgaans een wanprestatie). Opzeggen kan onder omstandigheden onregelmatig of onrechtmatig zijn. Met alle gevolgen van dien, want het kan leiden tot aansprakelijkheid. Dat speelt vooral bij distributie-overeenkomsten.

Zo ook in een zaak die bij de rechtbank Dordrecht voorligt. Volgens de rechtbank is er sprake van een exclusieve distributie-overeenkomst, en is tussen partijen niet in geschil dat de overeenjkomst in beginsel opzegbaar is. 

Allereerst behandelt de rechtbank de vraag of er überhaupt is opgezegd. Nee, zegt de rechtbank. De toets is volgens de rechtbank als volgt: voor een opzegging dient sprake te zijn van een tot de wederpartij gerichte verklaring die ertoe strekt de distributie-overeenkomst te beëindigen. Daarvan is geen sprake:

"In het faxbericht van 24 september 2009 wordt namens Adibec medegedeeld dat het beter is de verscheepte Countre Milk terug te zenden, omdat er hoge invoerrechten betaald moesten worden. In het e-mailbericht van 2 november 2009 wordt namens Adibec medegedeeld dat er, in verband met hoge invoerrechten, geen bestellingen worden gedaan “for the time being”. Deze documenten behelzen geen verklaring van Adibec die ertoe strekt de distributieovereenkomst te beëindigen. K+H heeft deze documenten ook niet als een opzegging opgevat, nu [betrokkene 4] kort daarna, op 8 december 2009, aan B. Gyamfo-Ameyaw heeft laten weten dat Adibec (nog steeds) de importeur van Countre Milk is (zie hiervoor onder 2.11.). Ook het gedurende enige tijd stilzetten van de bestellingen door Adibec en de omstandigheid dat Adibec wist dat K+H ook aan Market Direct leverde betekent niet dat Adibec de distributieovereenkomst heeft opgezegd. De stelling van K+H dat Adibec de distributieovereenkomst heeft opgezegd treft dan ook geen doel."

Vervolgens gaat de rechtbank in op de opzegtermijn:

"Voor zover K+H aanvoert dat zij de distributieovereenkomst heeft opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn, namelijk het jaar 2010, wordt hieraan voorbij gegaan. K+H heeft, voordat zij stopte met de leveringen aan Adibec, niet aan Adibec medegedeeld dat zij de distributieovereenkomst wenste te beëindigen. Adibec heeft dit evenmin kunnen afleiden uit de omstandigheid dat K+H in 2010 tevens aan Market Direct leverde. Namens K+H was immers aan Borlabi medegedeeld dat dit een korte termijncontract betrof. Daarbij zijn er volgens K+H begin 2011 nog twee containers met Countre Milk aan Adibec geleverd. K+H heeft de distributieovereenkomst dan ook pas begin 2011 opgezegd zonder een opzegtermijn in acht te nemen."

Toets bij het bepalen van een opzegtermijn is volgens de rechtbank de volgende: partijen zijn niets met betrekking tot een in acht te nemen opzegtermijn overeengekomen. De aanvullende werking van de redelijkheid en billijkheid kan meebrengen dat er een opzegtermijn van een bepaalde duur in acht had moeten worden genomen. Bij de beoordeling van de vraag of en zo ja, welke opzegtermijn in acht diende te worden genomen, moeten de wederzijdse belangen van partijen worden afgewogen en zijn derhalve ook de aard en het gewicht van de redenen van opzegging van belang.

De rechtbank neemt de volgende omstandigheden mee:

"K+H heeft als redenen voor de opzegging gegeven dat er geen ‘management on the site’ was, dat Adibec slecht georganiseerd was, dat sprake was van een grillig verloop van de afnames en dat er vaak discussie was over aantallen en transportroutes. Deze omstandigheden – door Adibec betwist, doch voor zover deze zouden vaststaan - zijn niet zodanig zwaarwegend dat de eisen van redelijkheid en billijkheid meebrengen dat de opzegging zonder inachtneming van een opzegtermijn kon plaatsvinden. Daarbij spelen de volgende omstandigheden aan de zijde van Adibec een rol:
- onbetwist is door Adibec gesteld dat partijen gedurende circa 10 jaar feitelijk een exclusieve handelsrelatie hadden. Adibec nam voordat de coldstore in 2008 werd overgedragen reeds jaarlijks een hoeveelheid containers met Countre Milk af (volgens K+H 9 containers in 2001 oplopend tot 76 containers in 2007 en 62 containers in 2008) en K+H leverde vanaf 2001 – behoudens de levering van Lilac halverwege 2001, waarmee zij na een klacht van Adibec is gestopt – niet aan anderen in Ghana dan aan Adibec;
- onbetwist is door Adibec gesteld dat zij geen andere producten distribueerde en dat zij derhalve volledig afhankelijk was van het product Countre Milk;
- onbetwist is door Adibec gesteld dat zij inspanningen/investeringen heeft verricht met betrekking tot de promotie van Countre Milk en het opbouwen van een afzetmarkt;
- in 2008 is, in verband met het verkrijgen/behouden van exclusiviteit voor Adibec, door Sanssouci een coldstore gekocht."

Conclusie van de rechtbank: gelet op de hiervoor genoemde redenen van opzegging en omstandigheden aan de zijde van Adibec had K+H in redelijkheid een opzegtermijn van tien maanden in acht moeten nemen. Nu zij geen opzegtermijn heeft gehanteerd, heeft zij de distributieovereenkomst onregelmatig opgezegd en is zij toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van de distributieovereenkomst. In beginsel dient zij dan ook de als gevolg hiervan door Adibec geleden schade te vergoeden.

Lees hier de uitspraak
 

  

BRON: rechtspraak.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.