NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Opvallend vonnis over een software licentie en auteursrechtinbreuk

Opvallend vonnis over een software licentie en auteursrechtinbreuk

Een opvallend vonnis over een software licentieovereenkomst van de Rechtbank Rotterdam. De overeenkomst tussen partijen (Fides als licentiegever en EuroPsyche als licentienemer) zag op het online ter beschikking stellen van een digitaal platform voor verschillende doeleinden die samenhangen met de zorgverlening door EuroPsyche. Partijen ruziën over verschillende aspecten.

Fides mag niet opschorten, ook al heeft EuroPsyche niet betaald

Ten eerste vindt Fides dat EuroPsyche niet op tijd betaald heeft en heeft zij daarom de toegang tot het platform gedeeltelijk geblokkeerd. De rechtbank stelt echter dat, zelf als vast komt te staan dat EuroPsyche toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van haar betalingsverplichtingen (de inhoud van die verplichtingen stond namelijk niet vast), Fides niet gerechtigd was de toegang tot het platform te blokkeren.

De rechtbank acht de blokkade disproportioneel, omdat het een voor de continuïteit van de bedrijfsvoering van EuroPsyche essentieel systeem betreft.

“Daarbij is enerzijds in de overweging betrokken dat aannemelijk is dat niet of nauwelijks sprake is geweest van ingebrekestelling, terwijl EuroPsyche een substantieel bedrag op korte termijn heeft betaald, en anderzijds dat het hier een systeem betreft dat zorgverlening aangaat.”

“Het beroep van Fides op een (wettelijk) opschortingsrecht moet voorshands in dit geval daarom, ook al vloeien de verbintenissen over en weer uit dezelfde rechtsverhouding voort en ook al zou de geldvordering die zij op EuroPsyche stelt te hebben opeisbaar te achten zijn, als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar worden aangemerkt.”

Fides wordt dan ook door de rechtbank verboden om de toegang tot het platform te blokkeren tot het einde van de licentieovereenkomst (31 december 2012). De rechtbank realiseert zich dat Fides daardoor een belangrijk pressiemiddel om EuroPsyche tot betaling te dwingen wordt ontnomen. Daarom geldt het verbod onder de voorwaarde dat EuroPsyche steeds aan haar betalingverplichtingen voldoet.

EuroPsyche heeft geen recht op afgifte van de software, ook al staat dat in de overeenkomst

Ten tweede wordt door EuroPsyche gevorderd dat zij een kopie ontvangt van de software die ten grondslag ligt aan het platform. In de licentieovereenkomst is voor Fides de verplichting opgenomen om zo’n kopie ter beschikking te stellen indien dit noodzakelijk is in het kader van een beveiligingsprocedure of voor testdoeleinden. Toch oordeelt de rechtbank dat Fides daartoe niet hoeft over te gaan.

Dit omdat de software sinds 2011 als webapplicatie op afstand aan EuroPsyche beschikbaar wordt gesteld (voorheen was dat namelijk anders). Door online beschikbaarstelling is een back-up van de software gegarandeerd, aldus de rechtbank. Bovendien had EuroPsyche steeds toegang tot door haar zelfstandig te benaderen testomgevingen. EuroPsyche heeft dus geen recht op afgifte van een kopie van de software.

EuroPsyche maakt inbreuk op de auteursrechten op de software, ook al beschikt zij niet over de broncode

Tot slot beschuldigt Fides EuroPsyche in reconventie van auteursrechtinbreuk. De licentieovereenkomst eindigt per 31 december 2012 en vast staat dat EuroPsyche al enige tijd werkt aan de vervanging van het digitale platform. Fides stelt dat EuroPsyche daarbij de software van Fides als basis gebruikt.

De rechtbank gaat, gek genoeg, mee in deze redenering. Zij stelt dat Fides licentienemer is van de auteursrechthebbende, Systicon en dat:

“EuroPsyche (als gebruiksgerechtigde van Fides), zonder toestemming van Systicon of Fides, niet gerechtigd [is] aan de hand van en gebaseerd op het digitale platform van Systicon een vervangend systeem te ontwikkelen teneinde dit, na de beëindiging van de overeenkomsten, commercieel te exploiteren.”

Dit lijkt niet geheel te stroken met de onlangs door het Europese Hof van Justitie gegeven uitleg aan de Softwarerichtlijn. Daarin werd namelijk als volgt geoordeeld:

“It must therefore be held that the copyright in a computer program cannot be infringed where, as in the present case, the lawful acquirer of the licence did not have access to the source code of the computer program to which that licence relates, but merely studied, observed and tested that program in order to reproduce its functionality in a second program.”

Het staat EuroPsyche dus in beginsel vrij om vergelijkbare of zelfs dezelfde software te creëren - ook als ze de functionaliteit en werking van de oorspronkelijke software hebben afgekeken - zolang ze daarbij de broncode maar niet kopiëren. De rechtbank stelt niet vast dat EuroPsyche de broncode van de Fides software heeft gebruikt, zodat er volgens mij ook geen sprake kan zijn van inbreuk op de software.

Wel erkent EuroPsyche dat zij schermafdrukken van de software heeft gemaakt en deze heeft gestuurd naar een derde partij, die de vervangende software voor EuroPsyche ontwikkelt. Hierin zou wel een inbreuk op de auteursrechten van Fides gelegen kunnen zijn. Fides heeft namelijk op grond van het reguliere auteursrecht wel auteursrechten op de grafische user interface, wanneer deze oorspronkelijk is. Het kopiëren van de grafische user interface en het openbaar maken van die kopie aan een derde, zou dan een inbreuk kunnen zijn.

Een dergelijke inbreuk staat echter los van het maken van alternatieve software en rechtvaardigt in mijn ogen niet het door de rechtbank uitgesproken gebod om zich te onthouden van iedere (opdracht tot) nabootsing van de software van Fides.

Lees hier het hele vonnis

Lees hier het bericht op ITenRecht

BRON: ITenRecht, rechtspraak.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

REACTIE (1)

Joost Fontein woensdag 16 mei 2012 20:32

(In hoeverre) zou je gebruikers (van SAAS) in gebruikersovereenkomst (dus geen licentie) dan wel kunnen verbieden "to study, observe and test a program in order to reproduce its functionality in a second program”?

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.