NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Ook beeldmerken kunnen verworden tot soortnaam

Ook beeldmerken kunnen verworden tot soortnaam

De Hoge Raad heeft op 20 januari jl. een arrest gewezen waardoor duidelijk is geworden dat niet alleen woordmerken, maar ook beeldmerken kunnen verworden tot soortnaam. Ook beeldmerken kunnen op deze grond dus nietig of vervallen worden verklaard. Een samenvatting van de belangrijkste feiten en overwegingen.

Flower Remedies en Healing Herbs brengen producten op de markt die zijn vervaardigd volgens de door dr. Bach ontwikkelde methode. De remedies zijn vervaardigd uit bloemen en bloesems van planten, bomen en struiken, en bestrijden slechte gezondheid door harmonie en vrede in het leven van patiënten te laten komen. Flower Remedies heeft een aantal BACH FLOWER REMEDIES woord- en beeldmerken geregistreerd in de Benelux voor onder meer farmaceutische en homeopathische preparaten en gezondheidstherapieën.

Healing Herbs vordert nietig-, althans vervallenverklaring van de merken van Flower Remedies. Zij stelt onder meer dat de BACH FLOWER REMEDIES merken in het normale taalgebruik of in het bona fide handelsverkeer gebruikelijke aanduidingen zijn geworden (art. 3 lid 1, a en d Merkenrichtlijn 89/104/EEG, inmiddels gewijzigd in 2008/95/EG).

Flower Remedies erkent dat ‘bloesem- of bloemenremedies’ een soortnaam is van, dan wel beschrijvend is voor, de waren en diensten in kwestie. Het Hof was van oordeel dat dit ook geldt voor de Engelse term FLOWER REMEDIES, en dat de woordmerken bestaande uit deze term dus elk onderscheidend vermogen missen. Het verval van een merkrecht wegens verwording tot soortnaam geldt volgens het Hof niet bij beeldmerken.

Dit uitgangspunt is echter onjuist, daarover laat de Hoge Raad geen misverstand bestaan.

Noch de Merkenrichtlijn noch het BVIE maakt in dit opzicht onderscheid tussen woord- en andere merken. Het HvJEU heeft in het Levi Strauss/Casucci arrest de betrokken regel ook op een beeldmerk toepasselijk geacht. Onder het geharmoniseerde Europese merkenrecht komt geen betekenis meer toe aan het Beapharm/Nederma arrest van het Benelux Gerechtshof (19 december 1997, nr. A96/2, NJ 2000/574).

Ondanks de onjuiste rechtsopvatting van het Hof, leidt dit niet tot cassatie. Het Hof had namelijk ook geoordeeld dat de beeldmerken voldoende onderscheidend vermogen hadden. De beeldmerken zouden dus hoe dan ook niet vervallen c.q. nietig worden verklaard wegens verwording tot soortnaam.

Voor de liefhebber tot slot nog een interessante overweging met betrekking tot het overgangsrecht.

Ten tijde van de merkdepots gold nog de oude Benelux Merkenwet van vóór de implementatie van de Merkenrichtlijn in 1996. Het Hof had de geldigheid van de merken ten onrechte beoordeeld onder de oude Benelux Merkenwet. Aangezien noch de Merkenrichtlijn, noch het Protocol tot wijziging van de toenmalige Benelux Merkenwet op dit punt overgangsbepalingen kent, dient voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een ingeschreven merk de feitelijke situatie ten tijde van het depot in aanmerking te worden genomen, doch met toepassing van het recht zoals dat op het moment van de beoordeling geldt.

Een andere opvatting zou tot gevolg hebben dat merken van voor de implementatie van de Merkenrichtlijn blijvend onaantastbaar zouden zijn, in weerwil van het door de Merkenrichtlijn nagestreefde algemene belang dat generieke tekens of benamingen door eenieder ongestoord moeten kunnen worden gebruikt (vgl. HvJEU 12 februari 2004, nr. C-363/99 (Postkantoor)). Die consequentie kan, bij gebreke van een overgangsbepaling in de Richtlijn die dit meebrengt, niet worden aanvaard.

Het Hof had weliswaar overwogen het recht van voor 1996 te moeten toepassen, maar blijkens hetgeen het vervolgens heeft overwogen en geoordeeld, heeft het Hof toch de Merkenrichtlijn en de daarop gebaseerde jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie toegepast. Daarom kan ook dit onderdeel niet tot cassatie leiden.

BRON: rechtspraak.nl, IE-forum.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

REACTIE (1)

Carola woensdag 25 januari 2012 15:42

Ken je deze groep?
Goed om te bewaren voor info en naslagwerk.

Trix

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.