NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Ondertussen in Den Haag – Privacy werknemers & beschikbaarheid digitale leermiddelen

Ondertussen in Den Haag – Privacy werknemers & beschikbaarheid digitale leermiddelen

In deze rubriek worden wekelijksTMC-gerelateerde Kamervragen- en antwoorden besproken. Deze week kwam erantwoord op vragen over de privacy van (toekomstige) werknemers, de plannen vanDNB om databeheer uit te besteden, de storingen in de tapinstallaties & debeschikbaarheid van digitale leermiddelen. Nieuwe vragen zijn gesteld over rectificatiedoor het NOS jeugdjournaal en over de poging om smartphones van NAVO-troepen tehacken.  

Antwoord op Kamervragen

Minister Asscher (SZW) gaf antwoord op vragen van Kamerleden Van ’t Wout en Koopmans (VVD) over de gevarenvan het internet met betrekking tot de privacy van (toekomstige) werknemers.Gevraagd werd naar de bestaande Nederlandse wet- en regelgeving met betrekkingtot de bescherming van werkzoekenden tegen (onjuist) gebruik van sociale mediadoor werkgevers. De minister verwees naar de Wet bescherming persoonsgegevens(Wbp) en de toekomstige Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).  Verder wees Asscher op een opinie van deArtikel 29-werkgroep. De VVD-Kamerleden vroegen naar de mogelijkheid om alswerkgever gebruik te maken van online profielen van sollicitanten. Asscher gaf aandat een werkgever moet kunnen onderbouwen dat een online check noodzakelijk isvoor het behartigen van een gerechtvaardigd belang. Als er sprake is van eenonline profiel dat een professioneel doeleinde dient, zal hier eerder sprakevan zijn dan als het een privé profiel betreft.

Minister Dijsselbloem (Financiën) gaf antwoord op vragen van Leijten en Hijink (SP) over de plannen van DeNederlandsche Bank (DNB) om databeheer uit te besteden. Aan ministerDijsselbloem werd onder meer gevraagd naar de wenselijkheid en implicaties van deuitbesteding. De minister gaf aan dat DNB veel gevoelige en vertrouwelijke datain haar beheer heeft. Om deze reden moet de informatiebeveiliging van DNB vanhet hoogste niveau zijn. Het is daarom positief dat DNB onderzoekt wat demogelijkheden zijn om samen te werken met een externe (gespecialiseerde)partij. Verder gaf de minister aan dat DNB uiteindelijk zelf verantwoordelijkblijft voor de data die zij uit hoofde van haar taak heeft verkregen.

Verder gaf minister Blok antwoord op vragen van Kamerlid Van Nispen (SP) over de storingen in de softwarevoor het tappen van verdachten.

Staatssecretaris Dekker (OCW) gaf, mede namens de minister van Onderwijs,Cultuur en Wetenschap, antwoord op vragen van Becker (VVD) over het niet tijdig beschikbaar zijn vandigitale leermiddelen. Gevraagd werd naar de oorzaak en omvang van de problemenmet betrekking tot de (tijdige) levering van digitale leermiddelen. Destaatssecretaris gaf aan dat de oorzaak van de problemen een samenspel istussen distributeurs, uitgevers en de scholen. Door wijzigingen van deict-systemen, processen en werkwijzen, hebben al deze partijen verstoringen enincidenten ervaren. Bovendien neemt het belang van digitaal leermateriaal voorhet onderwijs toe, wat maakt dat de problemen groter zijn dan vroeger. Verdergaf Dekker aan dat er in verband met de nieuwe privacyregels door deverschillende actoren maatregelen zijn getroffen. Deze maatregelen zijn niet devoornaamste reden geweest voor de ontstane problemen. Ieder jaar zijn erincidenten die herleidbaar zijn tot een specifieke organisatie of specifiekict-systeem. Kamerlid Becker vroeg tevens naar de gevolgen van het‘wetsvoorstel pseudonimisieren’. De staatssecretaris gaf aan dat het voorstelzal zorgen voor het gebruik van één betrouwbaar (en privacyvriendelijke) nummervoor elke leerling. Hiermee zal een belangrijke aanleiding voor de huidigeproblemen worden weggenomen.

Nieuwe vragen

Voordewind (ChristenUnie) steldevragen aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over hetfeit dat het NOS Jeugdjournaal een rapportage heeft gerectificeerd, omdat eronvolledige en verkeerde informatie werd gegeven. Door Kamerlid Popken (VVD)werden tenslotte vragengesteld aan de minister van Defensie over het bericht dat geprobeerd wordt desmartphones van NAVO-troepen te hacken. Antwoorden op deze vragen binnenkort telezen op onze blog!

Met dank aan Davide BallestreroPAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.