NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Normaal merkgebruik in een lidstaat kan voldoende zijn.

Normaal merkgebruik in een lidstaat kan voldoende zijn.

Merkhouders die een Europees merkregistratie hebben, gebruiken dat merk niet altijd in alle landen (lidstaten). Soms zelfs maar in een land. Denk aan typische Nederlandse merken uit de voedselindustrie.

Zowel de Benelux als de Europese  merkenwetgeving kennen de regel dat als een merk niet normaal heeft gebruikt gedurende een aaneengesloten periode van vijf jaren dat het merk dan vervallen kan worden verklaard. Gevolg: geen merkrecht meer.

De vraag was dan ook of normaal gebruik in één land al voldoende was of niet.

Vandaag heft het Hof van Justitie van de Europese Unie de prejudiciële vragen gesteld in de Onel-zaak met betrekking tot het Europese merk beantwoord.

Het Hof beantwoordt die vraag niet positief of negatief. Niet zozeer het gebruik in een land is van belang voor normaal gebruik. Het Hof abstraheert het normaal gebruik van de landsgrenzen.

“(..) inzake het gemeenschapsmerk dient aldus te worden uitgelegd dat bij de beoordeling van de voorwaarde betreffende „normaal gebruik” van een merk „binnen de Gemeenschap” in de zin van deze bepaling, moet worden geabstraheerd van de grenzen van het grondgebied van de lidstaten.

Aldus het Hof gaat niet zo zeer om het territorium binnen bepaalde landsgrenzen, maar om het gebruik van het merk “overeenkomstig de wezenlijke functie ervan en teneinde in de Europese Gemeenschap marktaandelen te behouden of te verkrijgen voor de door dit merk aangeduide waren of diensten. Het staat aan de verwijzende rechter om te beoordelen of deze voorwaarden zijn vervuld in het hoofdgeding, gelet op alle relevante feiten en omstandigheden, zoals met name de kenmerken van de betrokken markt, de aard van de door het merk beschermde waren of diensten, de territoriale en kwantitatieve omvang van het gebruik alsook de frequentie en de regelmaat ervan.

Het Hof sluit daarbij niet uit dat zulk normaal gebruik slechts binnen een lidstaat plaats vindt.

"Ook al kan redelijkerwijs worden verwacht dat een gemeenschapsmerk, aangezien het in territoriaal opzicht een ruimere bescherming geniet dan een nationaal merk, op een groter grondgebied wordt gebruikt dan het grondgebied van één enkele lidstaat om van een „normaal gebruik” te kunnen spreken, het is in bepaalde omstandigheden evenwel niet uitgesloten dat de markt van de waren of diensten waarvoor een gemeenschapsmerk is ingeschreven, zich in de praktijk slechts tot het grondgebied van één enkele lidstaat uitstrekt."


Het is dus wederom afhankelijk  van de specifieke omstandigheden van het geval  of er sprake is van normaal gebruik (gelukkig maar).PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.