NL EN
 • Home»
 • Weblog »
 • Minister miskent opnieuw privacyproblemen bij verstrekken inkomensgegevens door Belastingdienst
 • GEPLAATST OP: 10 juli 2012
 • GEPLAATST DOOR: Anke Verhoeven
 • GEPLAATST IN: Privacy
 • GOOGLE+: Anke Verhoeven

Minister miskent opnieuw privacyproblemen bij verstrekken inkomensgegevens door Belastingdienst

Ik schreef al eerder over het wetsvoorstel met betrekking tot de inkomensafhankelijke huurverhoging (zie de links onderaan dit bericht). Het wetsvoorstel wil het mogelijk maken dat voor huurders met een inkomen  van meer dan EUR 43.000,- per jaar de huur extra verhoogd wordt bovenop de nu geldende wettelijke grens. Doel van het wetsvoorstel is ervoor te zorgen dat mensen met een relatief hoger inkomen doorstromen naar een huurwoning in de particuliere sector of een koopwoning. Zo komen er meer goedkope huurwoningen beschikbaar voor mensen met lagere inkomens.

Om te kunnen controleren of een huurder meer verdient dan het drempelbedrag, zullen de inkomensgegevens van de Belastingdienst gebruikt worden. Grootste probleem met het wetsvoorstel was aanvankelijk dat de verhuurders al vóór inwerkingtreding van de wet toegang kregen tot de inkomensgegevens van huurders via de Belastingdienst. Inmiddels is deze beschikbaarstelling gelukkig stopgezet naar aanleiding van een vonnis van de rechtbank Den Haag en een advies van het CBP.

In een recent debat in de Eerste Kamer over het wetsvoorstel is echter gebleken dat Minister Spies nog steeds niet helemaal heeft begrepen in hoeverre het wetsvoorstel inbreuk maakt op de privacy van huurders. Zij geeft immers aan dat alle privacybezwaren zoals geuit door de voorzieningenrechter en het CBP weggenomen worden wanneer er een wettelijke grondslag voor de verstrekking van de gegevens door de Belastingdienst is. Met andere woorden: zodra de wet in werking is getreden kan de Belastingdienst in haar ogen weer vrolijk doorgaan met het ter beschikking stellen van inkomensgegevens aan verhuurders.

“In de uitspraak van de rechter in kort geding maar ook in de brief van het College bescherming persoonsgegevens, zien wij wel bevestigd dat met een wettelijke grondslag de Belastingdienst op deze manier mag handelen. Met dit voorstel wordt dus de wettelijke grondslag gegeven voor het verstrekken van die inkomensverklaringen. Daarmee is naar onze stellige overtuiging geen grond meer voor de kritiek van het College bescherming persoonsgegevens, van de rechter in kort geding en van Kennedy Van der Laan. Immers, op het moment dat die wettelijke grondslag er is, mogen die gegevens wel worden verstrekt.”

Dat zie ik toch echt anders. Een wettelijke grondslag is immers niet het enige vereiste voor een gerechtvaardigde beperking van het grondrecht op privacy, zoals neergelegd in de Grondwet en in het EVRM. In ieder geval dient een dergelijke beperking te voldoen aan de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit. Het CBP adviseerde in dat kader medio 2011 al negatief over het wetsvoorstel. Volgens het CBP mist een concrete belangenafweging aan de hand van de uitgangspunten van het proportionaliteits- en subsidiariteitsbeginsel.

“De redenering en de daarbij naar voren gebrachte argumenten zijn erop gericht de huurprijsverhoging afhankelijk van het huishoudinkomen te rechtvaardigen. De vraag is echter of voor het effectief aanpakken van scheefwonen niet kan worden volstaan met voor de privacy van de betrokkenen minder ingrijpende middelen. Voorts is op geen enkele wijze onderbouwd dan wel doorberekend hoe groot de omvang van het probleem – het scheefwonen – is en in welke mate de koppeling van de huurverhoging aan het huishoudinkomen het probleem zou kunnen oplossen.”

Ook is een wettelijke grondslag niet het enige vereiste voor een gerechtvaardigde verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wbp. De Wbp geeft namelijk onder andere als belangrijk vereiste aan dat de betrokkene voorafgaand aan de levering van de gegevens dient te worden geïnformeerd. Bovendien is niet duidelijk wie toegang heeft tot de gegevens en hoe lang deze worden bewaard.

Zelfs als er dus een wettelijke grondslag komt voor het verstrekken van de inkomensgegevens aan verhuurders is nog niet vanzelfsprekend dat het wetsvoorstel door de privacyrechtelijke beugel kan.PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

 1. NAAM
 2. E-MAILADRES
 3. BERICHT
 4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
 5.