NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Menno Weij op Fysionetwerken.nl: "terechte zorgen over privacy aspecten bij CQ-index"

Menno Weij op Fysionetwerken.nl: "terechte zorgen over privacy aspecten bij CQ-index"

Op Fysionetwerken.nl, het platform voor fysiotherapie, schreef ik een reactie  op de antwoorden van de Minister op Kamervragen over de CQ Index. Lees hier mijn reactie op fysionetwerken.nl, of zie hieronder de ruwe tekst. 


TERECHTE ZORGEN OVER PRIVACY ASPECTEN BIJ CQ-INDEX

Op de site van het KNGF las ik een bericht waarin werd aangegeven dat KNGF leden zich zorgen makent over de aard en omvang van de gegevens die in het kader van de CQ index aan MediQuest en Qualizorg worden verstrekt.  Eén van de zorgen betreft de privacy in verband met het verstrekken van persoonsgegevens. Kennelijk wordt deze zorg ook gedeeld door enkele leden van de tweede kamer, want de Kamerleden Van Gerven en Leijten hebben hier ook Kamervragen over gesteld aan Minister Schippers van Volksgezondheid. De vragen zijn overigens recent door de Minister beantwoord. Volgens de Minister hoeft niemand zich zorgen te maken. Ik ben het daar niet mee eens. De zorgen zijn mijns inziens terecht, en de Minister gaat te kort door de bocht. Ik zal dat hieronder toelichten.

CQ-index staat voor Consumer Quality index. De CQ-index is een gestandaardiseerde methodiek die (doorgaans door middel van een vragenlijst) de kwaliteit van de zorg in een bepaalde sector vanuit patiëntenperspectief in kaart brengt. De CQ-index is ontwikkeld door NIVEL, in samenwerking met de afdeling Sociale Geneeskunde van het AMC, met financiering van Agis, de Stichting Miletus (een samenwerkingsverband van verzekeraars) en ZonMw. Het merk ‘CQ-index’ wordt als keurmerk gebruikt en beheerd door Centrum Klantervaring Zorg.

In de fysiotherapiepraktijk wordt op dit moment een onderzoek uitgevoerd met de CQ-index Fysiotherapie. Dit onderzoek is op 23 maart van start gegaan en is verplicht voor fysiotherapeuten met een Basisovereenkomst 2012 bij Achmea (artikel 5 van de Basisovereenkomst Fysiotherapie en de Voorwaarden Continue CQ index). Deze CQ-index heeft de voorbereidingsfase doorlopen. De vragenlijst kan hier ingezien worden. De metingen voor de CQ-index worden afgenomen door MediQuest en Qualizorg.

De vragenlijst bevat diverse vragen. In de eerste paar vragen wordt gevraagd naar leeftijd en geslacht. Vervolgens volgen een heel aantal vragen over de behandeling door de fysiotherapeut, zoals of deze voldoende tijd vrijmaakte, op tijd was, de behandelingen naar verwachting, de praktijk goed bereikbaar etc. Bij vraag 51 wordt gevraagd naar het type klacht. De daaropvolgende vragen gaan over hoe de behandeling effect heeft gehad op deze klachten en over de algehele gezondheid. Vervolgens wordt gevraagd naar opleidingsniveau, nationaliteit en de nationaliteit van ouders.

In Kamervragen van 3 april 2012, gesteld door Van Gerven en Leijten van de SP, wordt om uitleg verzocht van minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Tweede Kamer, Vergaderjaar 2011-2012, Vragen 2012Z06780). Recent heeft de Minister de vragen van deze Kamerleden beantwoord.
Volgens de Minister is er geen sprake van een inbreuk van de privacy. Het meten van de CQ-index betreft patiëntervaringen; er worden volgens de Minister geen medische gegevens opgevraagd. Voorts schrijft de Minister dat patiënten volgens de geldende wetgeving benaderd worden voor onderzoek. Voor deelname aan de CQ-meting vraagt de fysiotherapeut toestemming aan de patiënt om diens contactgegevens door te geven aan het meetbureau. De patiënt zelf geeft toestemming om hierover benaderd te worden. De zorgen die bestaan bij KNGF leden betreffen aard en omvang van de gegevens en impliceren dat meer gegevens dan uitsluitend contactgegevens de deur uitgaan. Een blik op de site van Mediquest toont aan dat dat inderdaad het geval is. Dit lijkt in in schril contrast te staan met de mededeling van de Minister dat het hier uitsluitend contactgegevens zou betreffen en dat het verstrekken van patiëntengegevens aan derden niet aan de orde zou zijn.

Als gezegd, maakt de Minister zich er wat te gemakkelijk van af. Ik mis bijvoorbeeld de basistoets in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (“WBP”) dat persoonsgegevens alleen mogen worden verzameld voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. Ik mis bijvoorbeeld de afweging waarom het nodig en gerechtvaardigd is bepaalde contactgegevens van de patiënt te verzamelen voor het onderzoek.      

De Minister gaat verder makkelijk voor het anker van toestemming liggen (artikel 8 WBP), maar zoomt niet in de randvoorwaarden benodigd om de toestemming deugdelijk te verkrijgen – bijvoorbeeld dat toestemming ‘ondubbelzinnig’ verkregen moet worden. Mij is volstrekt onduidelijk of dit is gewaarborgd en zo ja hoe.

 Tenslotte bepaalt artikel 11 WBP dat: “Persoonsgegevens worden slechts verwerkt voor zover zij, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn.”. De vraag kan gesteld worden in hoeverre bepaalde gegevens relevant zijn voor een onderzoek naar de dienstverlening van de fysiotherapeut. Ik heb daar in ieder geval geen onderbouwing van gezien.

Overigens, de vragen die zien op de handelswijze van Achmea om het aanleveren van patiëntengegevens door fysiotherapeuten aan derden te verplichten, worden door de Minister weggewuifd met de opmerking dat contractering en eventuele voorwaarden die een verzekeraar of zorgaanbieder in die contracten wil opnemen,  aan de partijen zelf zijn.

Tot slot: wanneer er zorgen zijn over de verwerking van persoonsgegevens kan een belanghebbende het CBP verzoeken een onderzoek in te stellen. Naar aanleiding van de Kamervragen is het ook goed mogelijk dat het CBP op eigen initiatief een onderzoek gaat instellen naar deze gang van zaken met betrekking tot de CQ-index.BRON: fysionetwerken.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

REACTIE (1)

Diana Delnoij, directeur Centrum Klantervaring Zorg donderdag 14 juni 2012 10:36

Geachte heer Weij,
Als u zich zorgen maarkt over de verwerking van persoonsgegevens dan doet u er goed aan zich te verdiepen in de uitgebreide richtlijnen die wij daarvoor -met deskundig juridisch advies- hebben opgesteld in het Handboek Eisen en Werkwijzen CQI Metingen: http://www.centrumklantervaringzorg.nl/cqi-richtlijnen/handboek-eisen-en-werkwijzen-cqi-metingen.html
Een onderzoek van het CBP naar deze richtlijnen zien wij met vertrouwen tegemoet.
Centrum Klantervaring Zorg,

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.