NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Mededeling aan het publiek per satelliet: 2x toestemming

Mededeling aan het publiek per satelliet: 2x toestemming

Onlangs deed het Hof van Justitie van de EU een uitspraak over openbaarmaking via de satelliet. Het betrof een zaak tussen Airfield, een bedrijf dat satelliet-televisiepakketten aanbiedt, en twee Belgische vennootschappen voor het beheer van auteurs- en naburige rechten, Sabam en Agicoa.

Feiten

Feitelijk is het volgende aan de hand. Airfield faciliteert zowel indirecte als directe doorgifte van televisieprogramma’s van de omroep naar het publiek.

Bij de indirecte doorgifte sturen de omroepen hun signalen via een vaste verbinding of via een satellietverbinding naar de apparatuur van Canal Digitaal (de technische partner van Airfield). Canal Digitaal comprimeert en versleutelt de signalen, waarna zij de signalen via de satelliet naar het publiek doorzendt. Het publiek dat een abonnement van Airfield heeft, beschikt over een decodeerkaart, waarmee de signalen gedecodeerd kunnen worden.

Bij de directe doorgifte versleutelen de omroepen de signalen zelf en sturen zij die signalen zelf rechtstreeks via de satelliet naar het publiek. De interventie van Airfield en Canal Digitaal bestaat alleen in de levering van de codeersleutels aan de omroepen en de abonnees van Airfield.

Vragen

De vragen die aan het Hof worden gesteld komen er op neer dat gevraagd wordt of Airfield toestemming nodig heeft van de rechthebbende met betrekking tot de programma’s a) indien gebruik wordt gemaakt van de indirecte methode en b) indien gebruik wordt gemaakt van de directe methode.

Kort gezegd komt het Hof tot de conclusie dat Airfield zowel bij de indirecte als bij de directe methode toestemming nodig heeft van de rechthebbenden. Deze toestemming staat in beginsel los van de toestemming die de omroepen al hebben gekregen voor het uitzenden van de programma’s. Airfield hoeft geen aparte toestemming te verkrijgen indien de omroepen al tegenover de rechthebbende hebben bedongen dat een openbaarmaking als die door Airfield mogelijk is.

Behandeling door het Hof

Het Hof onderzoekt eerst of er sprake is van één ondeelbare mededeling aan het publiek of dat er mogelijk twee mededelingen aan het publiek zijn. Daarbij maakt het Hof gebruik van artikel 1 lid 2 sub a en c van de Richtlijn satellietomroep en doorgifte via de kabel. Daarin zijn de voorwaarden genoemd die maken dat een doorgifte één enkele mededeling aan het publiek per satelliet vormt, namelijk indien:

- zij wordt opgestart door invoering van programmadragende signalen onder controle en verantwoordelijkheid van de omroeporganisatie

- deze signalen worden ingevoerd in een ononderbroken mededelingenketen die naar de satelliet en terug naar de aarde loopt

- deze signalen voor ontvangst door het publiek bedoeld zijn, en

- de apparatuur voor het decoderen van de uitzending door of met toestemming van de omroeporganisatie ter beschikking van het publiek wordt gesteld.

In de onderhavige zaak (ten aanzien van alledrie de methodes) is volgens het Hof voldaan aan alle voorwaarden. Aan de eerste voorwaarde is voldaan omdat de omroep het signaal aanlevert en Airfield machtigt om het door te geven. Dat Airfield enige controle en verantwoordelijkheid heeft met betrekking tot de doorgifte is niet van belang. Aan de tweede voorwaarde is voldaan omdat de satelliet een centraal element is bij de doorgifte en een essentieel onderdeel ervan. De interventie in de vorm van het versleutelen en comprimeren door Airfield is een gebruikelijke en puur technische interventie die dit niet anders maakt. De derde en vierde voorwaarde zijn van toepassing omdat het signaal, na opstraling naar de satelliet bestemd is voor het publiek en omdat de apparatuur met toestemming van de omroep aan het publiek wordt geleverd.

Conclusie van deze eerste stap is dus dat sprake is van een ondeelbare mededeling aan het publiek.  Vervolgens gaat het Hof nog in op de vraag of er alsnog aparte toestemming gevraagd dient te worden door Airfield. Op grond van vaste jurisprudentie van het Hof (onder andere het Hoteles-arrest) is toestemming nodig, wanneer door een interventie een nieuw publiek wordt bereikt. Dat is anders wanneer er slechts fysieke installaties ter beschikking worden gesteld die het mogelijk maken dat een signaal het publiek bereikt.  

Volgens het Hof is in deze zaak sprake van een nieuw publiek en dus dient Airfield toch toestemming te verkrijgen van de rechthebbenden. Daarvoor is redengevend dat Airfield een ander publiek bereikt dan het doelpubliek van de omroep. De abonnees van Airfield betalen niet voor het gebruik van de apparatuur, maar voor de toegang tot het signaal. Ook speelt een rol dat Airfield pakketten samenstelt uit de signalen van verschillende omroepen.

Conclusie

Het lijkt erop alsof het Hof oordeelt dat er steeds sprake is van één ondeelbare mededeling aan het publiek, waarvoor tweemaal toestemming gevraagd dient te worden, namelijk door de omroep en door Airfield. Mijns inziens is dat niet geheel logisch. Als er maar één mededeling aan het publiek is, zou voor de hand liggen dat alleen degene die daarvoor verantwoordelijk is toestemming van de rechthebbende nodig heeft. Die toestemming moet dan wel zien op de verschillende manieren waarop de verantwoordelijke de werken openbaarmaakt. Dat zou betekenen dat alleen de omroepen toestemming van de rechthebbenden nodig hebben, maar dat die toestemming wel ook moet zien op de indirecte en directe methodes van doorgifte via de satelliet.

De Advocaat Generaal die de conclusie in deze zaak schreef kwam tot de conclusie dat er twee afzonderlijke mededelingen aan het publiek zijn, namelijk één door de omroep en één door Airfield, zodat voor beide mededelingen toestemming gevraagd dient te worden. Los van de vraag of er wel daadwerkelijk een mededeling aan het publiek plaatsvindt door Airfield, waaraan ik met name in het geval van de directe methode nog enigszins twijfel, vind ik deze aanpak zuiverder en duidelijker dan die van het Hof.

 

 

 

BRON: bron afbeelding: "NASA Goddard Photo and Video" via Flickr.com


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.