NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Linken naar blootfoto’s geen openbaarmaking (maar wel onrechtmatig)

Linken naar blootfoto’s geen openbaarmaking (maar wel onrechtmatig)

Het gerechtshof Amsterdam heeft deze week uitspraak gedaan in de spraakmakende procedure tussen Sanoma en GeenStijl over de blootfoto’s van Britt Dekker. Het resultaat: de hyperlinks van GeenStijl naar de bestanden op Filefactory zijn geen zelfstandige openbaarmaking van de auteursrechtelijk beschermde blootfoto’s. Het arrest wordt in de media geduid als ‘een overwinning voor het vrije internet’, maar daarmee wordt wel voorbij gegaan aan het feit dat het gerechtshof ook oordeelt dat GeenStijl wel degelijk onrechtmatig handelt jegens Sanoma, door te linken naar de foto’s, terwijl GeenStijl wist dat de foto’s zonder toestemming online gezet waren. In deze blog volgt een korte analyse van het arrest.

 

Feiten

De blootfoto’s van Britt Dekker, die in het decembernummer van de Nederlandse Playboy zouden verschijnen, waren voortijdig al op Filefactory gezet. GeenStijl beweert dat Sanoma zelf de foto’s online had geplaatst, maar het gerechtshof houdt het ervoor dat een ‘onbekende derde’ dit heeft gedaan. In een e-mail van wederom een onbekende derde werd GeenStijl op de hoogte gesteld van de vindplaats van de foto’s. GeenStijl plaatste de link naar de foto’s vervolgens in meerdere nieuwsberichten op haar website, ondanks het feit dat Sanoma GeenStijl al in een vroeg stadium had gesommeerd dit niet te doen.

 

Auteursrechtinbreuk

Sanoma stelde zich in de procedure die volgde op het standpunt dat een hyperlink naar de foto’s een openbaarmaking in de zin van de Auteurswet inhoudt. In eerste aanleg kreeg Sanoma wat dit betreft gelijk. De rechtbank oordeelde namelijk dat sprake is van een openbaarmaking omdat GeenStijl een interventie pleegde waardoor een nieuw publiek toegang kreeg tot het werk. Totdat GeenStijl de bewuste links aan de bezoekers van geenstijl.nl bekend maakte, waren de foto’s volgens de rechter slechts voor een onbeduidend aantal personen vindbaar, nu de bestanden op Filefactory (tot dan toe althans) niet geïndexeerd worden door zoekmachines. Het gerechtshof oordeelt anders. In citaten:

 

“Het hof neemt tot uitgangspunt dat het internet in zijn huidge vorm een vrij, open en voor een ieder toegankelijk communicatienetwerk is. Degene die een werk op internet plaatst zodanig dat dit toegankelijk is voor het publiek (en daardoor mededeling doet aan het publiek in de zin van de Auteursrechtrichtlijn), is degene die dit werk ter beschikking stelt van het publiek en dus openbaart.”

 

“Indien, zoals Sanoma c.s. stelt, maar GS Media betwist, de door een gebruiker op Filefactory geplaatste bestanden inderdaad volmaakt privé blijven, kan door de enkele plaatsingshandeling niet worden gesproken van een ter beschikking stellen aan het publiek. Dat kan anders zijn indien de gebruiker zijn digitale sleutel ruim bekend maakt of indien een ander dat doet. Doch daarvoor dient eerst te komen vast te staan dat de inhoud van de bij Filefactory opgeslagen bestanden inderdaad onvindbaar en onbereikbaar is voor het publiek. […] Sanoma c.s. hebben geen bewijs, laat staan specifiek bewijs, zoals in hoger beroep wordt verlangd – van hun stelling aangeboden. Dat betekent dat hun stelling onbewezen blijft.”

 

Sanoma is er met andere woorden niet in geslaagd te bewijzen dat de foto’s op Filefactory ‘volmaakt privé’ waren. Dat heeft tot gevolg dat de rechter oordeelt dat de onbekende derde de foto’s openbaar heeft gemaakt en dat GeenStijl geen nieuw toegangskanaal aan het publiek heeft verschaft. Van een auteursrechtelijke relevante openbaarmaking is dan ook geen sprake, aldus het hof.

 

Onrechtmatigheid

Sanoma baseerde haar vorderingen echter niet alleen op auteursrechtinbreuk, maar eveneens op onrechtmatige daad. Het gerechtshof oordeelt daarover:

 

“GS Media wist dat de publicatie van de foto’s door vorenbedoelde derde onrechtmatig was. […] Bovendien heeft zij nadat Filefactory had voldaan aan de sommatie van Sanoma c.s. een nieuwe link geplaatst en voorts toegelaten dat haar “reaguurders” nieuwe links plaatseten. […] Het plaatsen van de hyperlink had derhalve in hoge mate een faciliterend karakter en bovendien kunnen de teksten van de artikelen waarin de hyperlinks waren opgenomen niet anders worden begrepen dan als enthousiasmerend voor het geenstijlpubliek om de illegaal geplaatste foto’s te bekijken.

Dat alles bijeen maakt dat GS Media jegens Sanoma c.s.  heeft gehandeld in strijd met de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer betaamt.”

 

Het verweer van GeenStijl dat geenstijl.nl een persmedium is en om die reden op grond van artikel 10 EVRM een geoorloofde reden had om de links te plaatsen wordt door het gerechtshof gepasseerd. Het gerechtshof stelt dat niet kan worden aanvaard dat er een pressing social need bestond om de hyperlink te plaatsen waardoor het geenstijlpubliek toegang kreeg tot alle foto’s. Kennisneming van de foto’s was niet een publiekelijk belang, maar klaarblijkelijk bedoeld om de nieuwsgierigheid van het geenstijlpubliek te bevredigen.

 

Het arrest van het gerechtshof zal de gemoederen nog wel even bezig houden. In het oordeel dat het plaatsen van een hyperlink naar een auteursrechtelijk beschermd werk niet zonder meer een openbaarmaking inhoudt, kan ik mij zeker vinden. In het arrest wordt daarnaast mijns inziens bevestigd dat de Nederland.fm uitspraak van de rechtbank Den Haag onjuist is. Ook in die procedure draaide het hyperlinks naar werken die reeds toegankelijk waren voor het publiek en volgens mij kan er dan niet gesproken worden van een nieuwe openbaarmaking.

 

Lees het hele arrest hier.PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.