NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Kerk onderuit met onrechtmatige publicatie op internet

Kerk onderuit met onrechtmatige publicatie op internet

Ook de kerk gaat met de tijd mee qua internet en social media. Onlangs opende de paus bijvoorbeeld een Twitter account. Maar ook voor de kerk geldt dat zij daarbij rekening moeten houden met de belangen van anderen, en niet onrechtmatig mag handelen. In ieder geval voor geldt dit voor de Nieuw Apostolische Kerk in Nederland. De NAK plaatste een bericht op haar website over een mislukte samenwerking met een persoon, en gaat daarmee hard onderuit wegens schending van de privacy. 

De persoon wiens privacy uiteindelijk geschonden is ("eiser") en NAK hadden in het verleden besloten tot samenwerking met betrekking tot de realisatie van zorginstellingen ten behoeve van ouderen en/of hulpbehoevende mensen. Echter, de samenwerking verliep niet vruchtbaar. Sterker nog, NAK verdenkt  [eiser] van activiteiten die NAK schade berokkent. NAK laat onderzoeksbureau Grant Thornton Forensic Investigation Services daarover zelfs een rapport uitbrengen.

En dan besluit NAK om een bericht over de kwestie met [eiser] op haar website te plaatsen. Een pijnlijke vergissing, want de rechter straft NAK af. NAK heeft volgens de rechter in strijd gehandeld met de WBP.

"De voorzieningenrechter is op grond van het voorgaande van oordeel dat NAK door zonder toestemming van [eiser] informatie over zijn persoon op haar website te plaatsen in strijd heeft gehandeld met artikel 8 Wbp en daarmee onrechtmatig jegens [eiser] heeft gehandeld. Dit betekent dat NAK zal worden veroordeeld om de verklaring van haar website te verwijderen."

De rechter overweegt in dit verband ook nog:

"Dat [eiser], zoals NAK stelt, na zijn schorsing en ontslag diverse voor NAK schadelijke uitlatingen heeft verspreid onder leden en derden, waaronder de werkgevers van enkele leden van NAK, maakt het voorgaande op zichzelf niet anders. Wat er van het gedrag van [eiser] verder ook zij, dit geeft NAK geen vrijbrief om in strijd met artikel 8 Wbp te handelen. Voor zover NAK van oordeel is dat [eiser] zich zelf schuldig maakt aan onrechtmatig handelen, staan haar juridische middelen ten dienste om daartegen op te treden. Dat NAK naar eigen zeggen terughoudend is geweest in haar berichtgeving en daarmee heeft gewacht tot het rapport van Grant Thornton beschikbaar was maakt het voorgaande evenmin anders."

Een verzoek tot rectificatie door NAK wordt overigens afgewezen:

"De door [eiser] gevorderde rectificatie kan echter niet worden toegewezen. Deze suggereert immers dat de verklaring van NAK inhoudelijk onjuist is, hetgeen in het kader van dit kort geding niet is en kan worden vastgesteld. NAK zal daarom worden veroordeeld om na te melden verklaring op de homepage van haar website te plaatsen gedurende een periode van 4 na betekening van dit vonnis. De gevorderde dwangsom zal eveneens worden toegewezen met dien verstande dat deze wordt gematigd tot € 1.000,- per dag met een maximum van € 50.000,-.
De te plaatsen rectificatie luidt als volgt:
“Bij vonnis in kort geding van 20 juli 2011 is de Nieuw Apostolische Kerk in Nederland veroordeeld om de eerdere verklaring met betrekking tot de voormalig medewerker bouwafdeling van haar site te verwijderen omdat zij hiermee in strijd met artikel 8 Wet bescherming persoonsgegevens en daarmee onrechtmatig heeft gehandeld.
De kerkleiding""

Ook het gevorderde voorschot op immateriële schadevergoeding van [eiser] wordt tenslotte afgewezen:

"Voor toewijzing van een geldvordering in kort geding is onder meer vereist dat het bestaan van de vordering in hoge mate aannemelijk is terwijl daarnaast sprake is van feiten en omstandigheden die meebrengen dat uit hoofde van onverwijlde spoed een onmiddellijke voorziening is vereist, waarbij tevens het restitutierisico moet worden betrokken. Bij toekenning van een dergelijke vordering dient door de voorzieningenrechter terughoudendheid te worden betracht.
Gesteld noch gebleken is dat [eiser] een spoedeisend belang heeft bij toekenning van een voorschot op immateriële schadevergoeding terwijl evenmin gesteld is hoe groot de geleden immateriële schade zou zijn. Reeds op die grond dient deze vordering te worden afgewezen."

Lees hier de hele uitspraak

 

BRON: rechtspraak.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

REACTIE (1)

willem maandag 15 augustus 2011 15:54

Dat deze kerk de maling heeft aan de wet en openbaar gezag is al lang duidelijk. Als ze hun eigen gezag maar kunnen laten gelden en men blindelings gehoorzaamd en volgt .En niet te vergeten veel geld stort voor hun rechtzaken , want dist is maar een puntje van de ijsberg .

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.