NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Interview Menno Weij over digitalisering rechtspraak

Interview Menno Weij over digitalisering rechtspraak

‘Advocaten moeten mee in digitalisering rechtspraak’

  

Geen dikke aktentassen meer met papieren dossiers, maar alles digitaal in een iPad mini. Menno Weij, partner bij SOLV advocaten in Amsterdam kan niet wachten tot het zover is. Nu is het advocatenkantoor gespecialiseerd in technologie, media en communicatie, en zijn Weij en zijn collega’s dus niet vies van digitalisering en innovatie.

 

Op de Kleine Kantorendag – jawel, voor de kleine advocatenkantoren, eind juni, hield Weij een presentatie over de digitale ontwikkelingen binnen de rechtspraak. Die presentatie was gebaseerd op de brief van minister Opstelten over het programma KEI (Kwaliteit en Innovatie) aan de Tweede Kamer. Weij’s boodschap: die digitalisering komt er en je krijgt er als advocaat mee te maken. Bereid je daarom voor en zorg dat je de kantoorboel op orde hebt in 2015, als de digitalisering deels wordt ingevoerd.

 

Advocaten hebben sinds kort allemaal een advocatenpas, met een persoonlijke inlogcode, die hen onder andere digitaal toegang geeft tot de rol. Weij: ‘Voor die pas moest je een pasfoto uploaden en volgens de Orde van Advocaten was een op de vijf advocaten niet zelf in staat om dat te doen. En die advocaten moeten over een paar jaar digitaal kunnen procederen. Daar ligt dus wel een uitdaging.’

 

De Orde zou daarin het voortouw moeten nemen, vindt Weij. De advocatuur is immers geen homogene club, maar een mengelmoes van grote en kleine kantoren tot eenpitters. ‘Het zou goed zijn als de Orde gaat voorlichten over die aanstaande digitalisering. Tijdens de Kleine Kantorendag opperde een advocaat dat de Orde met een keurmerk zou moeten komen voor leveranciers van digitale opslag, zodat je als advocaat weet waar je terecht kunt.’

 

De inrichting van de ICT is volgens Weij een van de belangrijkste dingen waar advocaten over na moeten denken. ‘Ga je zelf investeren in ijzer, wat ik dus afraad, of ga je met een leverancier aan de slag die hierin voorziet? Zo hebben wij dat met SOLV gedaan. Wij hebben dat uitbesteed, en betalen ervoor, net als voor water en elektriciteit.’

 

Weij legt uit dat zijn kantoor niet echt in de Cloud zit, maar in een ‘dedicated environment’ bij een bedrijf in Aalsmeer. ‘Onze data zit fysiek niet in ons pand, dat maakt je afhankelijk en daar moet je dus goede afspraken over maken, zoals over de geheimhoudingsplicht. Wij hoeven de brandkast bij wijze van spreken niet meer op slot te doen, maar we moeten er wel voor zorgen dat er bij die provider niet zomaar mensen naar binnen kunnen. Of stel dat er een vliegtuig op hun pand valt, of er breekt brand uit. Is er dan een tweede locatie waar die data nog is? Kun je op elk gewenst moment bij die data? Kun je een kopie krijgen als je erom vraagt? Er kan bij die provider beslag worden gelegd en door jouw gegevens worden gescrolld, hoe ga je daarmee om? Over al dit soort vragen moet je goede afspraken maken, en wij weten uit ervaring dat die prima te maken zijn.’

 

Het regelen van de ICT is voor grote kantoren makkelijker dan voor kleine kantoren, of de eenpitters. Weij raadt zijn collega’s aan volledig in de Cloud te gaan werken, of de samenwerking met een ander kantoor te zoeken. ‘Door samen ruimte in te kopen, en samen de beveiliging te regelen, kun je kosten besparen.’

 

Hij heeft zijn collega’s op de Kleine Kantorendag op het hart gedrukt nu alvast te gaan rondkijken. ‘Nu heb je tijd om uit te zoeken hoe het zit met opslag, veiligheid en back-up. Gaan mijn gegevens bijvoorbeeld via een internetlijn naar die bunker waar de data is opgeslagen? Nee dus, zo heb ik inmiddels geleerd. Die gegevens zitten al extern en als jij aan zaak werkt, gaat alleen de scherminformatie over het internet. Daar moet je je dus wel in verdiepen.’

 

Weij snapt dat niet alle rechtzoekenden per se zitten te wachten op online procederen, maar zijn cliënten wel. ‘Zij snappen niet dat ik nog in veelvoud moet kopiëren en met dikke aktentassen op pad moet. En de generatie die nu opgroeit, weet niet beter. Die vindt de telefoon en bellen al achterhaald en doet alles via social media. Ik denk ook dat bij het bedrijfsleven en gemeenten grote behoefte bestaat aan digitiaal procederen.’

 

Zijn kantoor heeft net als andere advocatenkantoren nog een faxapparaat, om te communiceren met rechtbanken. ‘Omdat er nog uitspraken per fax komen. Maar het faxapparaat spuwt geen papier uit. De uitspraak wordt direct gedigitaliseerd, waarna je een e-mail krijgt met de uitspraak in de bijlage.’

 

Ook vanuit het oogpunt van duurzaamheid vindt Weij het hoog tijd worden dat de rechtspraak het papier verruilt voor de computer. ‘Andere voordelen zijn dat je efficiënter kunt werken. Papier is ontoegankelijk, lastig doorzoekbaar en vraagt om een enorme opslag. Als de dossiers straks digitaal zijn, zijn die problemen verholpen. Straks kan ik met een snelle klik stukken erbij zoeken, het gaat allemaal veel sneller.’

 

KEI heeft in Weij een medestander gevonden. ‘Ik ben wel een beetje een boodschapper’, lacht hij. ‘Misschien kunnen we over een paar jaar iemand via twitter oproepen voor een rechtszaak. Dat is toch fantastisch?’PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

REACTIE (1)

Digitale gatenkaas. zondag 28 juli 2013 21:24

WIJ ZONDEN ONDERSTAANDE WAARSCHUWINGS REKEST DOCH
========================================

Aan de Raad van State
T.a.v. de Vice-President e.a.
Dhr. Mr. H.D. Tjeenk-Willink
Postbus 20019
2500 EA s-GRAVENHAGE

Haaksbergen, 14 oktober 2011


Betreft: Beveiliging van de internet- en intranetsystemen van de Raad van State
Overheid lekt wachtwoorden Raad van State
-------------------------------------------------------------------------------------------------------


Hoog College van Staat,

In gevolge de Wet op de Raad van State van 9 maart 1962, staatsblad 1962 – 88 is Uw Raad bevoegd te adviseren over onderwerpen waar nieuwe wetgeving wenselijk wordt geacht.

In artikel 16, eerste lid van de Wet op de Raad van State is bepaald dat de Raad bevoegd is om de regering voordrachten te doen omtrent onderwerpen van wetgeving of bestuur, waaromtrent de Raad het doen van voorstellen van Wet of het uitvaardigen van algemene maatregelen van bestuur wenselijk acht. Op goede gronden stelt de Raad van State zich zeer terughoudend op t.a.v. gebruikmaking van deze bevoegdheid omdat veelal precaire kwesties worden opgelost via art. 82 eerste lid van de Grondwet ( indienen van initiatiefvoorstellen door de Tweede Kamer.)

Ons kantoor (Rechtspraktijk BAWA te Haaksbergen) verzoekt U in casu gebruik te maken van voornoemde bevoegdheid zulks vanwege de risico’s die kleven aan digitaal procederen en digitale toegangen tot rolzaken enz. .

Uw Raad adviseert niet alleen de regering bij nieuwe wetgeving doch de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State spreekt recht in beroep en hoger beroep ter zake van door overheden gegeven beschikkingen waartegen burgers en/of bedrijven bestuursrechtelijke procedures aanspannen.

Inmiddels ontvingen wij een bericht van de informatieve website webwereld dat voornoemde procedures zouden zijn te beïnvloeden via inlogmethodieken bij de overheden en via het intranet van de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State.
Gesteld wordt dat indien een burger of bedrijf een procedure bij de Bestuursrechtsprekende Afdeling van de Raad van State aanspant alsdan een brief naar het betreffende bestuursorgaan wordt gezonden die dan zelf documenten rond ruimtelijke ordening via het web uploaden. Zo zouden de staatsraden toegang tot processtukken hebben/verkrijgen.

Citaat uit het bericht van webwereld .
“Voor de toegang tot de omgeving wordt per zaak een brief uitgestuurd naar het bestuursorgaan. Daarin staat het zaaknummer de gebruikersnaam en er wordt een wachtwoord meegestuurd. Veel bestuursorganen maken de brief toegankelijk via het web, omdat het voor raads- en statenleden inkomende stukken zijn. Ook is het traditie dat bestuursrechtelijke procedures volledig openbaar zijn. Het gevolg daarvan is wel dat Google de brieven oppikt en de scan omzet naar tekst. Hierdoor worden de brieven eenvoudig te doorzoeken”

Door “lekken” vanuit de voornoemde systemen is het eenvoudig om een zaak en/of procesdossier te beïnvloeden. Er zouden zelfs processtukken worden toegevoegd door de meest gerede partij(en).
Zeer recent is gebleken dat gemeentelijke gegevens en vertrouwelijke informatie door derden van de gemeentelijke website kunnen worden gehaald en of/of worden gewijzigd. Een vijftigtal gemeenten beschikten over een website in de vorm van een digitale gatenkaas.
Ons kantoor liet al eerder waarschuwende woorden horen rondom proeven met het elektronisch patiënten-dossier (EPD) en over het elektronisch beschikbaar stellen van beschikkingen en experimenteren met digitaal procederen en/of digitaal aanleveren van processtukken.

Juridische gegevens en rechtbankrolgegevens elektronisch beschikbaar stellen zonder zicht op voldoende waarborgen en rechtszekerheden in een samenleving waar bijna elk software systeem, code of versleuteling valt te kraken, behoort niet plaats te vinden. Digitaal procederen is het grootste gevaar voor de democratie. De touwtjes komen alsdan in handen van “anderen”. Ook emailverkeer met rechtbanken houdt grote risico’s in. Het staat gelijk aan het verzenden van een brief zonder enveloppe.

Ons kantoor voert voor onze clientèle vele procedures binnen verschillende rechtsgebieden t.o.v. Uw staatsraden van de Afdeling Bestuursrechtspraak.
Daarnaast hebben wij diverse procedures lopen bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens te Straatsburg ( o.a. zaken betreffende de onvrijwillige blootstelling aan kunstmatig opgewekte gepulste elektromagnetische straling) alsmede diverse staatssteunzaken (art 107 VWEU) bij de Europese Commissie enz.
De belangen voor alle partijen zijn enorm doch justitiabelen moet onvoorwaardelijk kunnen vertrouwen dat informatie en stukken welke worden verstrekt aan de Rechterlijke macht en andere rechtsprekende instanties op geen enkele wijze toegankelijk kan worden gemaakt voor onbevoegde derden.

Gelet op het vorenstaande verzoeken wij U dan ook het nodige te verrichten zodat wordt voorkomen dat digitaal wordt geprocedeerd, processtukken digitaal worden aangeleverd bij de rechtsinstanties in Nederland.

Afschrift van dit rekest zonden wij bij gelijke post aan de Minister van Binnenlandse Zaken.

In afwachting tekent,
Hoogachtend,
Uw dw.,

RECHTSPRAKTIJK BAWA
Paul Baakman

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.