NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Hof Den Haag: Twitteren is geen "zakelijk contact" als bedoeld in relatiebeding

Hof Den Haag: Twitteren is geen "zakelijk contact" als bedoeld in relatiebeding

 

 

 

 

 

 

Je leest er tegenwoordig steeds meer over: hoe gaan werkgevers om met (ex-) werknemers die actief zijn op social media? Wat mogen die werknemers wel en wat mogen zij niet?

Om de werkgever te beschermen wordt in arbeidsovereenkomsten met werknemers vaak een concurrentie- en/of relatiebeding opgenomen. Een dergelijk beding beperkt de vrijheid van de (voormalig) werknemer om gedurende een bepaalde periode voor een concurrent werkzaam te zijn en/of om contacten met relaties van die werkgever te onderhouden. De vraag rijst of sprake is van een overtreding van een dergelijk beding indien een voormalig werknemer via sociale media (Facebook, Hyves, LinkedIn, Twitter etc.) contacten legt met relaties van de voormalig werkgever.

Inmiddels is hierover de nodige  jurisprudentie verschenen. Uit deze rechtspraak volgt dat het leggen van contacten via sociale media naar het oordeel van de Nederlandse rechter wel degelijk kan vallen onder de reikwijdte van een concurrentie- en/of relatiebeding.

Zo oordeelde het Hof Amsterdam in 2008 dat het benaderen van werknemers bij een concurrent via LinkedIn en Hyves onrechtmatig was, want in strijd met het relatiebeding dat de betreffende ondernemingen waren overeengekomen.
Verder oordeelde de  voorzieningenrechter Arnhem in 2011 dat een voormalig werknemer zijn relatiebeding had geschonden door een relatie van zijn voormalige werkgever aan zijn LinkedIn-netwerk toe te voegen. Op grond van het relatiebeding was het de werknemer verboden om gedurende een jaar contact te hebben met een aantal relaties van de werkgever. Via LinkedIn trad hij echter wel in contact, zo oordeelde de rechter. Of het initiatief daartoe nu vanuit de werknemer of de andere persoon komt, maakte in dit verband niet uit. De werknemer werd veroordeeld tot het betalen van een boete van maar liefst €10.000.
In een andere zaak voor de rechtbank Arnhem in november 2011 werd geoordeeld dat een recruiter die twitterberichten stuurde aan een volger diezij kende van haar vorige werk, in strijd met het haar opgelegde relatiebeding handelde.

In andere zin een recent vonnis (februari 2012) van de voorzieningenrechter van de rechtbank Maastricht, waarin geoordeeld werd dat een voormalig dansleraar zijn relatiebeding niet overtrad door contacten te onderhouden met oud-leerlingen via Facebook, Twitter en Hyves. Volgens de rechter moeten
conversaties via sociale media in beginsel beschouwd worden als vallende in de privésfeer van de betrokkenen, tenzij daaruit duidelijk en ondubbelzinnig voor iedereen een zakelijk karakter blijkt.

Recent, op 21 februari 2012, wees het Hof Den Haag een (nog niet gepubliceerd) arrest met daarin een aantal interessante overwegingen over het overtreden van een relatie via Twitter. In deze zaak had een recruiter, die bij de concurrent was gaan werken, maar wel een relatiebeding met zijn voormalige werkgever overeengekomen was, getwitterd dat zij op zoek was naar ZZP’ers op het gebied van finance.

Alhoewel het Hof erkent dat de recruiter zich met deze actie “op glad ijs” begeeft, wordt uiteindelijk geoordeeld dat met de twitterberichten nog geen sprake is van het “onderhouden van zakelijke contacten”, zoals bedoeld in het relatiebeding. Het Hof acht hierbij van belang dat het “volgen” op Twitter een eenzijdige actie vanuit de volger is, die niet geïnitieerd wordt door de eigenaar van de betreffende Twitter-account. Anders dan bij Facebook en LinkedIn, hoeft bij Twitter dus geen overeenstemming te worden bereikt over het volgen of gevolgd worden. Volgers op Twitter hoeven elkaar niet “uit te nodigen” en te “accepteren”.

Volgens het Hof gaat het bij een Twitterbericht (“tweet”) zoals in deze zaak aan de orde was, dan ook in feite om een vorm van “modern adverteren” gericht op een groot aantal gegadigden. Dat daar ook personen tussen zitten die vallen onder het relatiebeding, doet daar niet aan af, nu de recruiter in kwestie zich in de tweets niet rechtstreeks richtte tot bepaalde volgers, maar slechts algemene (wervende) berichten had geplaatst. Hierin onderscheidt de zaak zich (mijns inziens) van de hierboven genoemde zaak bij de rechtbank Arnhem, waar geoordeeld werd dat  het sturen van “persoonsgerichte” tweets wel degelijk onder het relatiebeding viel.

Het Haagse Hof lijkt zich in dit vonnis goed te hebben verdiept in de verschillende vormen van sociale media. Op grond van de concrete omstandigheden van het geval (het gaat om algemene twitter-berichten, terwijl het “volgen” van mensen op twitter eenzijdig door de volger geschiedt), komt het Hof tot de conclusie dat de actie van de recruiter niet ongeoorloofd was, alhoewel deze actie wel op het randje van het toelaatbare was.

Gelet op het gemengde beeld dat de jurisprudentie laat zien, lijkt het mij het verstandigst als werkgevers een zogenaamde “social media code” opstellen, waarin met de werknemer duidelijke afspraken worden gemaakt over facebook-, twitter- en linkedIn-gebruik (ook na afloop van de arbeidsovereenkomst). De social media code is vaak een aanhangsel of een deel van de arbeidsovereenkomst. Steeds meer bedrijven stellen zo’n social media code op.

 

BRON: Aantjes advocaten


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

REACTIE (2)

sponsor donderdag 7 maart 2013 07:39

Hello,%20March%2018,%20will%20launch%20the%20largest%20multi-level%20marketing%20system%20on%20the%20planet.%0D%0AIf%20you've%20attended%20any%20multi%20level%20marketing%20system,%20you%20know%20how%20easy%20it%20is%20to%20make%20money,%20especially%20people%20like%20you%20who%20uses%20the%20internet%20as%20well.%0D%0Awant%20to%20register?,%20enjoy%20that%20day%20is%20free%20until%2018/03/2013.%0D%0AYou%20have%20nothing%20to%20lose,%20only%20to%20win,%20sign%20and%20stay%20on%20top%20of%20the%20net.%0D%0A%0D%0Ahttp://www.worldprelaunch.com/suporteworldprelaunch

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.