NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Hof Arnhem over ter hand stelling van algemene voorwaarden

Hof Arnhem over ter hand stelling van algemene voorwaarden


Het Hof Arnhem heeft recent in hoger beroep een uitspraak gedaan over de aanvaarding en ter hand stelling van algemene voorwaarden. Het betreft een geschil tussen Kruidvat en Adventure Bags, waarin onder andere de vraag voorligt of de voorwaarden van Kruidvat van toepassing zijn. 

Adventure Bags bestrijdt onder meer dat zij middels een "supply-form" de toepasselijkheid van de voorwaarden van Kruidvat zou hebben aanvaard. Het Hof gaat daar niet in mee. Volgens het Hof blijkt uit een door Kruidvat overgelegd e-mailbericht dat daarbij de “supply-form” is gevoegd, en blijkt uit het betreffende mailbericht dat uitdrukkelijk wordt verwezen naar de algemene inkoopvoorwaarden. Met dit bericht – in het bijzonder ook de daarin opgenomen vraag om de algemene voorwaarden ondertekend te retourneren – heeft Kruidvat volgens het Hofv voldoende duidelijk te kennen gegeven dat zij onder haar eigen algemene voorwaarden zaken wilde doen.

Volgens het Hof mocht Kruidvat, bij het uitblijven van enige reactie zijdens Adventure Bags, erop vertrouwen dat dit voor Adventure Bags akkoord was. Deze instemming wordt volgens het Hof voorts onderstreept door de ondertekening van deze voorwaarden door [X] namens Adventure Bags, alsmede door de retourzending op 4 oktober 2007 van het ingevulde “supply-form”en het zonder bezwaar ontvangen order sheet dat Kruidvat haar had toegezonden.

In hoger beroep voert Adventure Bags nog aan dat de desbetreffende orders zijn opgenomen op haar eigen orderpapier waarop wordt verwezen naar haar eigen algemene voorwaarden, maar deze nieuwe stelling is niet nader toegelicht, bijvoorbeeld met een productie waar zulks uit blijkt, zodat deze stelling en het beroep dat Adventure Bags kennelijk wil doen op artikel 6:225 lid 3 BW (“battle of the forms”) haar reeds hierom niet kunnen baten. 

Wat betreft de mogelijkheid tot kennisneming zoals bedoeld in artikel 6:233 BW, is ook het hof van oordeel dat Adventure Bags onvoldoende gemotiveerd heeft betwist dat Kruidvat haar voorwaarden ter gelegenheid van de bespreking op 24 september 2007 aan [X] heeft overhandigd. Adventure Bags volstaat met een blote betwisting en laat onverklaard waarom [X] de e-mail van 25 september 2007 alsmede het door hem geretourneerde “supply-form” (waarin wordt verondersteld respectievelijk expliciet is vermeld dat de algemene voorwaarden inderdaad waren overhandigd) onweersproken heeft gelaten. Voorts blijft zij het antwoord schuldig op de vraag wanneer zij de voorwaarden die [X] op 30 januari 2008 heeft ondertekend, dan wel heeft ontvangen.

Maar ook uitgaande van de juistheid van haar betwisting, moet worden geoordeeld dat Kruidvat in de zin van voornoemd artikel 6:233 BW een redelijke gelegenheid heeft geboden om van de voorwaarden kennis te nemen. Uit meergenoemd e-mailbericht en de bijgevoegde “supply-form” blijkt immers dat Kruidvat in de veronderstelling verkeerde dat zij de voorwaarden aan [X] had overhandigd; zij verzoekt hem expliciet deze ondertekend te retourneren. Wanneer [X] dan nalaat om Kruidvat op de onjuistheid van deze veronderstelling te wijzen, komt het voor eigen rekening van Adventure Bags dat zij (niet tijdig) van de inhoud heeft kennisgenomen en kan Adventure Bags zeker na ontvangst van de ordersheet en de latere ondertekening van de voorwaarden, zich er niet later op beroepen dat de voorwaarden haar niet tijdig ter hand zijn gesteld.

Lees hier de volledige uitspraak.

BRON: rechtspraak.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.