NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Hirsch Ballin over downloadverbod vs. nieuw Europees telecompakket

Hirsch Ballin over downloadverbod vs. nieuw Europees telecompakket

 

 

Zoals hier eerder vermeld zijn de Europese richtlijnen voor de telecomsector vernieuwd. (Zie hier de website die de EU aan het nieuwe Telecompakket heeft gewijd.)

 

In een brief aan de Tweede Kamer gaat minister Hirsch Ballin kort in op de relatie tussen het nieuwe telecompakket en de Nederlandse plannen (/proefballon) met betrekking tot het verbieden van downloaden uit illegale bron.

 

Hij schrijft onder andere dat als lidstaten maatregelen treffen die de toegang tot Internet beperken, de fundamentele rechten en vrijheden zoals die door het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en fundamentele vrijheden worden beschermd, moeten worden geëerbiedigd.

 

Uit de brief:  

 

“Het EU regelgevingskader voor de elektronische communicatiesector bestaat

uit een aantal richtlijnen. De recente wijzigingen van het kader zijn ondermeer neergelegd in richtlijn 2009/140/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 (Pb EU L 337/37). Artikel 1 van deze richtlijn voegt een nieuw lid 3bis toe aan de Kaderrichtlijn (2002/21/EG). Artikel 1 lid 3bis heeft betrekking op maatregelen van de lidstaten betreffende de toegang tot of gebruik van diensten en toepassingen door de eindgebruikers via elektronische communicatienetwerken.

 

Uit de bepaling volgt dat áls lidstaten maatregelen treffen die de toegang of het gebruik voor eindgebruikers beperken, de fundamentele rechten en vrijheden van natuurlijke personen zoals die door het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en fundamentele vrijheden worden beschermd, moeten worden geëerbiedigd. Dit betekent onder andere dat de maatregelen passend, evenredig en noodzakelijk moeten zijn in een democratische samenleving, dat er een voorafgaande, eerlijke en onpartijdige procedure moet bestaan en dat het recht op een daadwerkelijke en tijdige beroepsmogelijkheid bij een rechterlijke instantie moet worden gegarandeerd. Met deze voorwaarden, die mede op aandringen van het Europees Parlement zijn opgenomen, wordt tot uitdrukking gebracht dat internet van wezenlijk belang is voor het onderwijs en de praktische uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en de toegang tot informatie (overweging 4 van richtlijn 2009/140/EG).

 

Als een lidstaat het downloaden van auteursrechtelijk beschermd materiaal wil sanctioneren met afsluiting van internet, zal dus aan de in artikel 1 lid 3bis van richtlijn 2002/21/EG gestelde voorwaarden moeten worden voldaan. Dit speelt bijvoorbeeld in het kader van de recente wetgeving ten aanzien van downloaden in Frankrijk, zoals beschreven in het WODC-onderzoek “Auteursrechtinbreuk door P2P filesharing – Regelgeving in Duitsland, Engeland en Frankrijk nader onderzocht”.”

 

Zie hier de volledige brief.

BRON: Tweede Kamer, Boek 9


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.