NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Geen verzuim door samenwerken na (fatale) opleverdatum

Geen verzuim door samenwerken na (fatale) opleverdatum

De rechtbank Utrecht deed onlangs uitspraak in een IT-geschil. Op zichzelf betreft het een redelijk veelvoorkomende situatie, maar ik vond het toch de moeite waard om het vonnis hier kort te bespreken, omdat de rechtbank nader ingaat op het belangrijke - maar vaak onderschatte - aspect van 'verzuim'.

Het geschil gaat over een aanbieder van software (hierna te noemen “X”) die aan adviesbureau I-Aspect opdracht gaf om de door hem geëxploiteerde software te verbeteren.  Er worden kort gezegd twee trajecten ingezet. I-Aspect geeft eerst een offerte voor de ontwikkeling van de eerste 4 blokken van de software en daarna een offerte voor afronding van de volgende 7 blokken.

Bij de eerste offerte geeft I-Aspect aan dat elke blok ongeveer 1,5 week in beslag neemt. Gedurende dit traject wordt echter duidelijk dat een blok in de praktijk langer in beslag neemt. Bij de tweede offerte stelt X als eis dat er volledig operationeel wordt opgeleverd voor 1 februari 2011.

Uiteindelijk blijkt dat de software niet begin februari 2011 is opgeleverd. X heeft daarop besloten om de facturen van I-Aspect niet te betalen. Partijen hebben vervolgens uitvoerig gepraat over een oplossing van het geschil, maar zijn er niet uitgekomen. De advocaat van X stuurt I-Aspect vervolgens een brief, waarin hij de overeenkomst tussen X en I-Aspect ontbindt en I-Aspect aansprakelijk stelt voor de aanvullende door X geleden schade.

In het juridische geschil is de hoofdvraag of I-Aspect in verzuim is met betrekking tot de oplevering van de software. Verzuim is namelijk een voorwaarde voor het ontbinden van een overeenkomst. Als blijkt dat I-Aspect in verzuim is, is de overeenkomst rechtsgeldig ontbonden en heeft X recht op ongedaanmaking (terugbetaling van alle door hem aan I-Aspect betaalde bedragen) en aanvullende schadevergoeding.

Van verzuim is onder andere sprake wanneer er een fatale termijn is overschreden en wanneer de wederpartij schriftelijk in gebreke is gesteld waarbij hem een redelijke termijn wordt geboden om zijn verplichtingen alsnog na te komen.

Eerste offerte

Over de blokken oordeelt de rechtbank dat de inschatting voor de duur van een blok niet meebrengt dat een fatale termijn is afgesproken. Juist in een project als het onderhavige, de ontwikkeling van maatwerksoftware, ligt het voor de hand dat er sprake is van een intensieve samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Deze wisselwerking leidt vaak tot aanpassingen gedurende het ontwikkeltraject, die het onmogelijk maken om een concrete termijn te stellen voor afronding van de werkzaamheden.  Bovendien was voor X na de eerste 4 blokken duidelijk dat een blok in de praktijk langer dan 1,5 week in beslag nam.

Tweede offerte

Over de tweede offerte oordeelt de rechtbank anders. Daarin is in beginsel wel een fatale termijn overeengekomen, doordat partijen overeengekomen zijn dat er op 1 februari 2011 opgeleverd zou worden.

Door na het verstrijken van de fatale termijn nog te werken met I-Aspect schiet X zichzelf echter in de eigen voet. De rechtbank oordeelt:

Met instemming van [eiser] is I-Aspect na 1 februari 2011 doorgegaan met haar werkzaamheden aan EVC Online ten behoeve van [eiser]. […]Onder deze omstandigheden heeft [eiser] bij I-Aspect het gerechtvaardigd vertrouwen gewekt dat hij zijn aanspraak op levering per 1 februari 2011 niet meer geldend zou maken, zodat hij zijn recht heeft verwerkt om zich erop te beroepen dat I-Aspect vanaf 1 februari 2011 in verzuim is met de oplevering van EVC Online, zoals gespecificeerd in de offerte van 16 november 2010.

Hoewel een dergelijk oordeel in lijn is met de jurisprudentie op dit gebied, blijft het op mij toch wat onrechtvaardig overkomen. Juist doordat een opdrachtgever de opdrachtnemer nog een kans geeft om alsnog na te komen, wordt hij beperkt in zijn mogelijkheden om zijn rechten in te roepen.

 

BRON: rechtspraak.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.