NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Functionaliteit en programmeertaal van software is niet auteursrechtelijk beschermd

Functionaliteit en programmeertaal van software is niet auteursrechtelijk beschermd

De Advocaat-Generaal van het Hof van Justitie van de EU heeft vandaag geconcludeerd in een zaak over de reikwijdte van het auteursrecht op software.

De auteursrechtelijke bescherming van software is gebaseerd op de Softwarerichtlijn (91/250/EG). Deze richtlijn biedt alleen bescherming aan de uitdrukkingswijze van software, zodat alleen de vorm die een programmeur aan de software heeft gegeven vatbaar is voor bescherming. Art. 1 lid 2 van de Softwarerichtlijn bepaalt dan ook:

“De bescherming overeenkomstig deze richtlijn wordt verleend aan de uitdrukkingswijze, in welke vorm dan ook, van een computerprogramma. De ideeën en beginselen die aan enig element van een computerprogramma ten grondslag liggen, met inbegrip van de ideeën en beginselen die aan de interfaces daarvan ten grondslag liggen, worden niet krachtens deze richtlijn auteursrechtelijk beschermd.” 

Dat stemt overeen met de Nederlandse standaardregel uit het arrest Van Gelder/Van Rijn dat alleen de vormgeving die uiting is van datgene, wat de maker tot zijn arbeid heeft bewogen, de bescherming van het auteursrecht geniet. Wat precies wordt bedoeld met de uitdrukkingswijze van software, verduidelijkt de richtlijn echter niet. Daarover bestaan dan ook de nodige meningsverschillen.

In een arrest van 22 december 2010 heeft het Hof van Jusitie van de EU al geoordeeld dat in ieder geval de bron- en doelcode vallen onder de uitdrukkingswijze van een computerprogramma.

Nu staat het Hof van Justitie voor de vraag of de functionaliteit en de programmeertaal van een computerprogramma onder de beschermde uitdrukkingswijze daarvan kunnen vallen. De Advocaat-Generaal komt tot een ontkennende conclusie ten aanzien van zowel de functionaliteit als de programmeertaal.

De A-G geeft aan dat functionaliteiten teveel lijken op de achterliggende ideeen van een computerprogramma:

Erkennen dat een functionaliteit van een computerprogramma als zodanig kan worden beschermd, zou neerkomen op het bieden van de mogelijkheid om ideeën te monopoliseren ten koste van de technische vooruitgang en de industriele ontwikkeling.”

Voor bijvoorbeeld een programma voor het reserveren van vliegtickets zijn nu eenmaal een aantal functionaliteiten vereist. Er zijn bovendien veel verschillende manieren waarop een bepaalde functionaliteit uitgewerkt kan worden in een programma. Juist de wijze waarop de functionaliteit of het achterliggende idee is vormgegeven in het computerprogramma getuigt van de creativiteti van de maker.

Dit brengt mee, en zo wordt dat ook in de totstandkomingsgeschiedenis van de richtlijn aangegeven, dat het mogelijk is dat functioneel identieke programma’s gemaakt worden, zonder dat sprake is van auteursrechtinbreuk. Wel kan sprake zijn van inbreuk wanneer beschermde delen van het computerprogramma worden overgenomen. Het moet dan wel gaan om componenten van het programma die op zichzelf de uitdrukkingswijze vormen van de eigen intellectuele schepping van de auteur.

Ten aanzien van de programmeertaal oordeelt de Advocaat-Generaal dat ook dit een functioneel element is. De programmeertaal is een middel om instructies te geven aan een machine en bestaat uit termen en tekens die volstrekt niet oorspronkelijk zijn. De Advocaat-Generaal vergelijkt de programmeertaal met de taal die een schrijver voor zijn roman gebruikt. Het is het middel om zich te uiten en niet een uitdrukkingswijze. De broncode die geschreven is in de programmeertaal is wel een uitdrukkingswijze die beschermd kan worden door het auteursrecht.

Noch de functionaliteit van een computerprogramma, noch de programmeertaal op zichzelf kan dus beschermd worden door het auteursrecht. De A-G geeft nog wel aan dat het feit dat de functionaliteit identiek is, een aanwijzing kan zijn dat ook de onderliggende broncode (die wel auteursrechtelijk beschermd kan zijn) overgenomen is. Het is aan de nationale rechter om na te gaan of daarvan in een bepaald geval sprake is.

 

Lees het bericht op IE-forum.nl hier

Lees de hele conclusie hier

BRON: curia.europa.eu, IE-forum.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.