NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • EZ actualiseert Digitale Agenda, veel woorden, weinig daadkracht...

EZ actualiseert Digitale Agenda, veel woorden, weinig daadkracht...

Bij brief van 4 februari jl. aan de Tweede Kamer stelt Minister Kamp van EZ de kamer op de hoogte van de actualisatie van de Digitale Agenda, die op 17 mei 2011 aan de Tweede Kamer werd gestuurd. De brief bevat een actualisatie op hoofdlijnen.  De Minister kondigt aan dat voor de zomer de Tweede Kamer uitgebreider zal worden geinformeerd over de voortgang, via de in de Digitale Implementatie Agenda die op 13 december 2011 aan de Tweede Kamer werd toegezonden aangekondigde mid-term review.

De actualisatie maakt duidelijk dat wordt ingezet op het bereiken van meer efficiency. De nadruk ligt sterk op inzet van ICT als boost voor onze economie, door bedrijven zoveel mogelijk te faciliteren. Ondernemers moeten volgens de brief meer ruimte krijgen om "slimmer"  te werken. Daarnaast is aandacht voor een snelle en open infrastructuur en digitale veiligheid en vertrouwen.

SBR als standaard rapportages

Door een vereenvoudiging van gegevensuitwisseling en eenmalige gegevensvastlegging moet de regeldruk afnemen. Als standaard voor rapportagestromen heeft de overheid gekozen voor Standard Business Reporting (SBR). Vanaf 1 januari jl. geldt SBR al als exclusieve aanlevermethode voor de aangifte IB en Vpb over 2012, vanaf 2014 gaat dit ook gelden voor de aangifte OB en vanaf 2015 voor alle overige belastingaangiften.

Ditgitaal Ondernemingsdossier

Door het aanmaken van een digitaal Ondernemingsdossier, waarin  eenmalig gegevens worden vastgelegd, wordt beoogd de gegevensaanlevering in het kader van toezicht, handhaving en vergunningverlening efficiĆ«nter te maken. Eind 2016 zou een kritische massa van 80.000 ondernemingen aangesloten moeten zijn, in de brief bestempeld als het ijkpunt voor een onomkeerbaar proces, waarna verdere doorgroei autonoom plaatsvindt.

Digitaal Ondernemersplein

Om ervoor te zorgen dat ondernemers inzicht hebben met welke regels, vergunningen en belastingen ze te maken hebben, maar ook transacties digitaal te kunnen afhandelen, is in samenwerking met andere organisaties zoals de Kamer van Koophandel, een digitaal Ondernemersplein in het leven geroepen. In 2012 is een eerste versie gerealiseerd. Er wordt nu gekeken hoe vraag en aanbod bij elkaar gebracht kan worden.

Recht op digitaal zaken doen met de overheid

In het regeerakkoord is opgenomen dat bedrijven en burgers in 2017 elektronisch zaken moeten kunnen doen met de overheid. De "Wet op Elektronisch Zakendoen voor bedrijven"  beoogt voor bedrijven het recht op digitaal zakendoen met de overheid te realiseren. Het wetgevingstraject is gestart en werkt nu toe naar een consultatiefase. Als authenticatiemiddel wordt eHerkenning genoemd. In de brief wordt de ambitie uitgesproken om ultimo 2014 80% van de overheden die diensten leveren aan bedrijven aangesloten te hebben.

Standaardisatie elektronisch berichtenverkeer

Open standaarden zijn voor overheidsorganisaties de norm. Op dit moment staan 29 standaarden op de "pas toe of leg uit" lijst van het College Standaardisatie. Het mandaat van het College is tot en met eind mei 2014 verlengd.

Inzet van cloud computing

De brief refereert aan de EU cloud strategie en onderschrijft deze. Het programma ter ondersteuning van cloud computing gaat in 2013 zijn tweede jaar in. Conform de planning, zo wordt aangekondigd, zal een Handreiking Cloud Computing voor het MKB door middel van een publiekprivate samenwerking totstand worden gebracht. Verder steunt Nederland de lijn van de EC, met thema's als beschikbaarheid van clouddiensten en gebruik van open standaarden.

Open data als grondstof voor groei en innovatie

Om ondernemerschap en innovatie te stimuleren wordt zoveel als mogelijk overheidsdata beschikbaar gesteld aan ondernemers. Door EZ en BZK is een Kenniscentrum OPen Data opgericht. De aangestelde kennisnetwerkregiseur moet ervoor gaan zorgen dat partijen bij elkaar komen.

Europese Digitale Markt

De digitale interne markt staat hoog op de Europese agenda. Vertrouwen voor grensoverschrijdend zakendoen binnen Europa is cruciaal. De Richtlijn elektronische handtekeningen wordt vervangen door een verordening die ook de wederzijdse erkenning van elektronische identiteiten gaat regelen. Nederland neemt actief deel, zo wordt gesteld, aan pilots in dit kader. Welke dat zijn wordt echter niet duidelijk. Expliciet stelt de Minister veel waarde te hechten aan de modernisering van het auteursrecht in Europees verband.

Een indrukwekkend pakket aan plannen en maatregelen. Wel vraag ik mij af of de overheid niet enorm achter de feiten aan het aanlopen is. Als je tussen de regels door leest zijn bijna alle punten al vanaf 2011 in een onderzoekende fase en is er her en der hooguit sprake van een pilot. In de snelle wereld van ICT zou er echt sneller moeten worden doorgepakt, en, waar dat niet haalbaar is, wellicht op een andere manier (ik laat hier het luchtballonnetje van "overheids agility" op) moeten worden gewerkt. Nu zijn deze onderwerpen dermate ingekaderd, waardoor al te voorzien is dat de resulaten, zodra die er eindelijk zijn, tegen die tijd al achterhaald zullen zijn. En dan zijn we heel veel tijd en heel veel geld verder...

Naast de voornoemde maatregelen om met name de economische groei te stimuleren door slimmer en beter gebruik van ICT, wordt in de brief nog stil gestaan bij het belang van een snelle en open infrastructuur, vanuit de overheid ondersteund door het bieden van "regelzekerheid". Het New Regulatory Framework is in wetgeving (Tw) omgezet. Ook worden de verdere mogelijkheden tot besparing op uitrol van breedband onderzocht.

Een redelijk open deur is voorts de aandacht voor digitale veiligheid en vertrouwen. Hier worden veel zaken benoemd, zoals beschikbaarheid van netwerken, aanpak van botnets, veilige ICT producten en e-privacy. De opsomming bevat inderdaad naar mijn mening goede onderwerpen, maar ook hier bekruipt het gevoel van een achter de feiten aanlopende overheid. Er wordt zwaar ingezet op allerlei bewustwordingsprojecten, terwijl de keuken toch al echt enige tijd in brand staat.

Ik hoop dan ook van harte dat de voor de zomer aangekondigde mid-term review laat zien dat er - anders dan deze brief doet vermoeden - toch echt daadkrachtig wordt doorgepakt op de Digitale Agenda.

Lees hier de hele brief.

   

BRON: Kamerstukken Tweede Kamer


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.