NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Equens’ plannen: verkoop van pingegevens

Equens’ plannen: verkoop van pingegevens

Eind vorige week is grote ophef ontstaan naar aanleiding van een bericht van NOS: ‘Banken verkopen pingedrag klanten’. De aanleiding voor dit bericht was het plan van Equens, het bedrijf dat in Nederland onder meer het elektronisch bankverkeer regelt, om informatie over het pingedrag van consumenten aan winkels te gaan verkopen. Een vraag die bij veel partijen opkwam was of het verkopen van de pingegevens wel in overeenstemming is met de privacywetgeving. Door de maatschappelijke onrust die is ontstaan heeft Equens inmiddels besloten de plannen voor de verkoop van de pininformatie voorlopig te laten varen.

De plannen van Equens houden in het verkopen van een marketing rapport, waarin winkeliers inzicht krijgen in het bestedingsgedrag van groepen klanten op basis van geaggregeerde gegevens van pintransacties van consumenten in die regio. De winkeliers zouden op basis van deze rapporten hun bedrijfsvoering kunnen sturen en bepalen welke marketingactiviteiten het meeste effect hebben op bestedingen van hun klanten.

De gegevens die in de rapporten van Equens zouden worden gebruikt, zijn geanonimiseerde afgeleiden van pingegevens, waarbij slechts op postcodeniveau informatie over klanten zou worden gegeven. De gegevens zouden dus niet te herleiden zijn tot een individuele pashouder en daarom zou het verstrekken van die gegevens niet in strijd met de privacywetgeving zijn, aldus Equens. Deze conclusie is naar mijn mening wellicht iets te kort door de bocht.

De privacywetgeving in Nederland is (hoofdzakelijk) neergelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De Wbp is alleen van toepassing op het verwerken van persoonsgegevens. Dit betekent dat als bepaalde informatie geen persoonsgegeven is in de zin van de Wbp, deze informatie niet valt onder het regime van de Wbp en dus zonder de restricties van de Wbp verwerkt mag worden. Wat dan een persoonsgegeven is, wordt gedefinieerd in artikel 1 Wbp: “elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”.

De stelling van Equens is dus dat de gegevens niet te herleiden zijn tot een natuurlijk persoon, doordat de pingegevens geanonimiseerd zijn op postcodeniveau. Hiermee zouden die gegevens niet vallen onder de bescherming van de Wbp en dus niet onderworpen zijn aan de eisen die de Wbp stelt aan het verwerken van persoonsgegevens. Het zou Equens dan vrij staan de gegevens te verkopen aan winkeliers.

Alleen wanneer gegevens zodanig geanonimiseerd zijn dat deze niet meer herleidbaar zijn is de Wbp niet meer van toepassing. De context van de geanonimiseerde informatie kan er echter in veel gevallen voor zorgen dat, hoewel geanonimiseerd, de informatie tóch te herleiden is tot een individueel persoon en daarom dus toch een persoonsgegeven is. De verwerker van die geanonimiseerde informatie moet dan dus wel voldoen aan de Wbp. Dat het laatste geval zich voor kan doen in het geval van Equens is goed denkbaar. Denk bijvoorbeeld aan de verkoop van de pingegevens in het kleine dorpje Persingen in Gelderland, dat in totaal 89 inwoners (34 woningen) kent. Dat bepaald pingedrag slechts kan komen van één persoon in de wijk in Persingen, en deze persoon daardoor dus herleidbaar is, is zeer reëel.

 

Door veel en gedetailleerde informatie te verstrekken omtrent een in beginsel niet herleidbaar persoon, kan bovendien een dermate specifiek profiel van iemand ontstaan, dat hij of zij alsnog herleidbaar is.

In het geval dat de gegevens die Equens wilde verkopen wel moeten worden aangemerkt als persoonsgegevens, dan is daarop de Wbp van toepassing. Die bepaalt dat de gegevens slechts verwerkt mogen worden voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. In het geval van Equens zullen de gegevens zijn verkregen om de betreffende pinbetalingen te bewerkstelligen. Dit is een ander doel dan het verkopen van de gegevens voor marketing doeleinden. De persoonsgegevens die Equens onder zich heeft mogen door Equens dus enkel gebruikt worden voor het bewerkstelligen van pinbetalingen, niet voor verkoop aan derden.

Op de in het begin gestelde vraag of Equens de pingegevens in de geanonimiseerde vorm mag verkopen moet dus een typisch ‘juristen’ antwoord worden gegeven: dit hangt af van de omstandigheden van het geval. Zolang de door Equens verstrekte gegevens niet te herleiden zijn tot een natuurlijk persoon mag Equens de gegevens verkopen (behoudens natuurlijk eventuele andere afspraken met degene van wie zij de gegevens heeft verkregen). Echter, indien de verstrekte gegevens wel zijn te herleiden tot een natuurlijk persoon, dan worden de gegevens verwerkt voor een ander doeleinde dan waarvoor ze zijn verkregen. In dat geval handelt Equens in strijd met de privacywetgeving.

Vooralsnog lijkt de praktijk deze onduidelijkheid bespaard te blijven. Equens heeft aangegeven alleen met het project verder te zullen gaan indien er alsnog een breed maatschappelijk draagvlak tot stand komt. Gezien de ophef die over het project is ontstaan en de stijgende waarde die de samenleving hecht aan haar privacy, denk ik dat het project voorlopig nog op de plank zal blijven liggen.

BRON: nos.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.