NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Energie niet terug te zenden zaak, toch cooling off recht consument

Energie niet terug te zenden zaak, toch cooling off recht consument

 

De kantonrechter te Assen heeft een interessante uitspraak gedaan over de kwalificatie van een energieleveringscontract onder de wet koop op afstand. Het gaat met name om de vraag of de cooling off periode (het recht om de koop op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden) van toepassing is op een energieleveringscontract. Ondanks een wettelijke uitzondering voor “zaken die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden”, oordeelt de kantonrechter dat de cooling off periode wel van toepassing is.

 

Het gaat om een consumentenkoop op afstand – per telefoon. De betreffende consument is per telefoon benaderd met de vraag of hij wilde overstappen naar de Nederlandse Energie Maatschappij. De consument stelt dat hij dat niet wilde, de Maatschappij stelt van wel. De Maatschappij zou ook een geluidsopname van het gesprek hebben. Vaststaat voorts dat de consument, toen hij er mee bekend raakte dat hij zou zijn overgestapt, direct in actie is gekomen en via Essent aan de Maatschappij kenbaar heeft gemaakt dat hij geen overeenkomst met de Maatschappij wenste. Tenslotte staat vast dat binnen een termijn van drie maanden na aanvang van de levering van gas en elektriciteit door Maatschappij de levering is beëindigd.  

 

De kantonrechter overweegt eerst dat aan de totstandkoming van een overeenkomst via de telefoon zwaardere eisen worden gesteld: “De kantonrechter is van oordeel dat aan het tot stand komen van een overeenkomst door het onaangekondigd telefonisch benaderen van een consument strenge eisen gesteld moeten worden. Onduidelijkheden en misverstanden liggen op de loer. In het Burgerlijk Wetboek is ter bescherming van consumenten een bijzondere regeling opgenomen voor overeenkomsten op afstand. Die regeling is onder meer van toepassing op een overeenkomst tot levering van gas en elektriciteit die per telefoon wordt gesloten (artikel 7:5 BW).

 

De kantonrechter vervolgt dat een van die strengere eisen het recht op ontbinding zonder opgave van redenen is, op de voet van 7:46d: “ één in die regeling opgenomen beschermingsbepaling is dat de consument bij een koop op afstand de gelegenheid heeft om gedurende 7 werkdagen na de ontvangst van de zaak zonder opgave van reden de koop te ontbinden. Die termijn wordt verlengd met drie maanden als niet alle informatie die op grond van de wet moet worden verstrekt voorafgaande aan of bij het sluiten van de koop, is verstrekt (artikel 7:46d BW).

 

Dan komt de vraag op of de uitzondering op dat ontbindingsrecht opgaat, namelijk dat geen ontbindingsrecht bestaat voor zaken zaken die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden. De kantonrechter erkent dat gas en elektriciteit naar hun aard niet teruggezonden kunnen worden, maar oordeelt toch dat het ontbindingsrecht wel van toepassing is: “die bepaling is echter in een aantal situaties niet van toepassing, waaronder als het zaken betreft die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden. Gas en elektra die geleverd is, kan niet worden teruggezonden. Daarvan uitgaande zou die uitzondering van toepassing kunnen zijn op een overeenkomst tot energielevering. Bij een overeenkomst tot levering van gas en elektra gaat het echter niet om een eenmalig geleverde prestatie, maar is sprake van een duurovereenkomst. Door ontbinding kan verdere levering ongedaan worden gemaakt. Daarnaast valt niet in te zien dat een consument tot ontbinding van zo'n overeenkomst zou wensen over te gaan omdat de geleverde zaak hem bij nader inzien niet bevalt en dat met die ontbinding zou worden beoogd om datgene wat aan gas en elektra al is geleverd terug te geven. Gelet daarop is de kantonrechter van oordeel dat deze uitzondering niet van toepassing kan worden geacht op een overeenkomst tot energielevering als de onderhavige.”

 

Ik deel de visie van de kantonrechter niet, met name niet omdat de gebruikte argumentatie niet specifiek is voor dit bijzondere ontbindingsrecht.  Als de levering de consument niet bevalt, heeft de consument op grond van andere bepalingen rechtsmiddelen tot zijn/haar beschikking , onder andere het ‘gewone’ recht op ontbinding. Ook zie ik geen ruimte om af te wijken van de wettelijke regeling. Tenslotte had de kantonrechter m.i. kunnen volstaan met alleen deze redenering:  uit de stellingen van NEM begrijpt de kantonrechter dat van de gestelde, gesloten overeenkomst deel uitmaakt de voorwaarde dat het recht bestaat om de overeenkomst binnen een termijn van 7 werkdagen zonder opgave van redenen te beëindigen. Een bepaling vergelijkbaar met de in de wet neergelegde hoofdregel. De kantonrechter begrijpt daaruit dat (ook) NEM de toepassing van de hoofdregel voorstaat.”

 

Lees hier de uitspraak.

BRON: rechtspraak.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

REACTIES (2)

Jeroen Overduin dinsdag 22 februari 2011 16:39

Overigens heeft zowel de rechter als de auteur van het bericht de Nederlandse Energie Maatschappij (NL Energie) ten onrechte afgekort tot 'NEM'. NEM is een leverancier van industriele stoomgeneratoren wereldwijd. Zowel met NL Energie als vrijwel alle redacties in NL bestaat de afspraak dat de afkorting NEM in dit verband niet gebruikt mag worden.
Jeroen Overduin, Hoofd Communicatie NEM.

Frank Jaspers woensdag 23 februari 2011 12:38

Dag Menno,

Mij valt op dat de kantonrechter de vraag niet beantwoordt of er wel een overeenkomst tot stand is gekomen. Mij lijkt van niet omdat nergens blijkt dat eiser dat heeft aangetoond. De wijziging van eis subsidiair het geleverde als onverschuldigde betaling terug te vorderden duidt erop dat eiser met die vaststelling rekening hield.
Daarnaast ben ik het met je eens dat de motivering slordig is.
Bovendien is de vraag niet aan de orde gekomen dat de consument (ongewild) geen energie behoeft te betalen aan Essent.
Vriendelijks.

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.